محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             برق،الکترونیک ومخابرات


ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﯿﻮب ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 105)

كنترل نوار نقاله خط توليد يك كارخانه با PLC
قیمت: ۷,۴۰۰ تومان

(تعداد رای: 44)

كنترل توربينها توسط PLC
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

كنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 109)

كوره هاي القايي در فركانس شبكه
قیمت: ۱۰,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 133)

كاهش تلفات برق در خطوط فشار ضعيف
قیمت: ۱۲,۳۰۰ تومان

(تعداد رای: 62)

كاربرد تبديل لاپلاس در تحليل مدار و انتگرال كانولوشن
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

 
1   2   3   4   5   6    ...   23   بعدی >>نمایش همه