محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             آمار و ریاضی


محاسبات روشهاي چند متغيره پيوسته با استفاده از نرم افزار matlab
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

معادل بودن محک هاي تراياي خطي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

پايان نامه رشته آمار- سنجش رضايت شغلي پرسنل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

پایان نامه آمار - بررسي سه توزيع آماري - خي دو - گاما - بتا
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

پایان نامه بررسی سری های توانی + فرمول + حل
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 59)

پایان نامه ریاضی - به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده از روش تجزیه آدومیان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

پروژه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و دوم و بالاتر
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

پروژه کارشناسی رشته آمار - روشهای چند متغیره پیوسته با MATLAB
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

پروژه‌ي آمار- كل دانش ‌آموزان اندازه‌گيري جامعه و نمونه دبيرستان شهيد رجايي در شيفت صبح
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

آمار - معدل دانش آموزان پسرانه دبیرستان
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA
قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 128)

روشهاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

 
1   2    |  نمایش همه