محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             طراحی صنعتی


پایان نامه چوب همكشيدگي در گونه راش و مدل سازي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 51)

شناسایی دقیق نیازهای مشتری و آنالیز کامل محصول نهایی بر اساس مسایل ارگونومیک و ابعاد آنتروپومترکی(طراحی صنعتی)
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 25)