محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 183 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه فرمول ها،جداول و اشکال مربوطه
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

محاسبه ثابت های پایداری کادمیم (II) با اسیدهای آمینه ترئونین ، سرین ، والین و متیونین

فهرست مطالب

چكيده   1

فصل اول :
(1-1) تاريخچه   3
(1-2) کادمیم   3
(1-3) پیدایش   3
(1-4) وجود کادمیم در طبيعت و کاربرد آن   4
(1-5) خصوصیات قابل توجه کادمیم   5
(1-6) ایزوتوپهای کادمیم   5  
(1-7) هشدارها   6
(1-8) خطر کادمیم برای موجودهای زنده   6
(1-9) کادمیم زیرذره بین   6

فصل دوم : بررسی اسيدهای آمينه
(2-1) مقدمه   9
(2-2) کاربردهای اسيدهای آمينه درپزشکی   9
(2-3) رابطه ثابت تفکیک باعوامل جانبی   10   
(2- 4) خواص وکلاسه بندی  اسيدهای آمينه   11 
(2-5) ايزومری اسيدهای آمينه   18 
(2-6) مقادیربار الکتريکی اسيدهای آمينه   23  
(2-7) خواص اسيدی و بازی اسيدهای آمينه   25
(2-8)  pH ايزوالکتريک اسيدهای آمينه   26
(2-9) حلاليت و نقطه ذوب اسيدهای آمينه   31 

(2-10) اهميت ريشه های کربنی جانبی    31
(2-11) روشهای جدا کردن اسيدهای آمينه   32
(2-12) واكنشهاي شيميايي مهم اسيدهاي آمين   33
(2-13) نمودارهای تیتراسیون اسیدهای آمین   36
(2-14) سنتزچند اسید آمینه   37
(2-15) تقارن هاي طبيعت   40

فصل سوم : بررسی اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش _ مرئی
(3-1) مقدمه   43
(3-2) برانگيختگی الکترونی   44  
(3-3) پدیده عبوروجذب   45
(3-4) ساختمان طيف ماوراء بنفش   46
(3-5) اصول طيف سنجی جذبی   47
(3-6) دستگاههای طيف ماوراء بنفش   51 
(3-7) منابع تابش   53
(3-8) کاربرد طيف سنجی مرئی _ فرا بنفش   55
(3-9) کمپلکس های فلزی   69

فصل چهارم : ثابتهای تعادل و عوامل موثر بر آن
(4-1) مقدمه   71
(4-2) انواع ثابتهای تعادل کمپلکسها   75
(4-3) محدوده پايينی و بالايی ثابت تعادل   88
(4-4) عوامل مؤثر بر ثابتهای پايداری   90  
(4-5) تأثير قدرت يونی بر نظريه دبای -  هوکل   111

فصل پنجم: روشهای مینیمم سازی تابع خطا
بخش اول : رگرسيون غيرخطي
(5-1) مقدمه   115
(5-2) روشهای مینیمم سازی تابع خطا   116
(5-3) ماتریس ژاکوپین   128
بخش دوم : نرم افزار Mathmatica
(5-4) نرم افزار Mathmatica   131
(5-5) تغییرروش کار   132
(5-6) نوشتن برنامه   133
(5-7) یادگیری کل سیستم   135
(5-8) پیشنهاداتی درمورد یادگیری Mathmatica    136
(5-9) حل یک مساله کامل با Mathmatica   136
(5-10) اصول Mathmatica   137
(5-11) حل يك مسئله ي كامل با Mathmatica   137
(5-12) اصول Mathmatica   138

فصل ششم : بخش تجربی 
(6-1) مواد شيميايی   139
(6-2) دستگاههای مورد استفاده   139
(6-3) تعیین ضرائب جذب کامیم   140
(6-4) اسيد آمينه L – ترونین   141
(6-5) اسيد آمينه L – سرین   145
(6-5-2) كمپلكسومتري و بررسي ثابت پايداري ليگاند –L سرين با فلزكادميم   149
(6-6) اسيد آمينه L – والین   149
(6-7) كمپلكسومتري و بررسي ثابت پايداري ليگاند –L متيونين  با فلزكادميم   152
(6-8) محاسبات   155
جداول   158
نمودارها   167 
منابع   172