محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 160 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه فرمول ها،اشکال و نمودارهای مربوطه
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

محاسبه ثابت پايداري Cu(II) با اسيدهاي آمينه آرژنين ،گلوتامين وآسپارتيك اسيد

فهرست عناوين

چكيده 1-1
فصل اول : بررسي خواص فلز مس
(1-1) تاريخچه مس 2-2
(1-2) تكامل روشهاي تهيه مس 4-2
(1-3) وجود مس در طبيعت واستخراج فلز 5-4
(1-4) خواص و كاربردهاي فلز مس 8-5
(1-5)  انواع حالتهاي اكسايش مس 10-9
(1-6) نقش بيولوژيكي و منابع غذايي مس 12-10

فصل دوم : اسيد هاي آمينه
(2-1)  ويژگيها و خواص اسيد آمينه 17-13
(2-2)  ايزومرهاي فضايي اسيدهاي آمينه و تقسيم بندي اسيد هاي آمينه 20-18
(2-3)  خاصيت اسيدي و بازي آمينو اسيدها 22-21
(2-4)  pH  ايزوالكتريك 28-23
(2-5)  حلاليت و نقطه ذوب اسيد هاي آمينه 29-28
(2-6)  روشهاي جداكردن و اندازه گيري اسيدهاي آمينه 29-29
(2-6-1)  كروماتوگرافي روي كاغذ 30-29
 (2-6-2)  كروماتوگرافي ستوني با رزين هاي تعويض كننده با يون 32-30
(2-6-3)  الكتروفورز 33-32
(2-7)  اسيد هاي آمينه ويژه 33-33
(2-8)  واكنشهاي اسيد آمينه 38-34

فصل سوم : رگرسيون غير خطي
(3-1)  مقدمه 40-39
(3-2-1)  روشهاي مينيمم سازي 40-40
(3-2-1-1)  روش جستجو شبكه اي 41-40
(3-2-1-2)  روش سيمپلكس 42-42
(3-2-1-2-1) شكلهاي سيمپلكس 43-43
(3-2-1-2-2)  حركت انعكاسي در سيمپلكس 45 -43
(3-2-1-2-3)  انبساط 45-45
(3-2-1-2-4)  انقباض 46-46
(3-2-1-2-5)  انقباض كلي 48-46
(3-2-2)  روشهاي مبتني بر مشتق 50-49
(3-2-2-1)  روشهاي جستجوي آرام 57-50
(3-2-2-2)  روش شبه نيوتني 57-57
 (3-3)  آناليز خطا 59-57
 (3-4)  مشتق گيري عددي 61-59      (3-4-1)فرمولهاي تفاضل مركزي 62-62
(3-4-2)فرمول ها تفاضلات پيشرو و پسرو براي مشتق گيري63-63
(3-5)  نرم افزار ميپل  64-63 

فصل چهارم : ثابت هاي تعادل و عوامل موثر بر آن
(4-1) مقدمه 69-65
(4-2) انواع كمپلكسها در محلول 72-69
(4-3) انواع ثابتهاي تعادل 76-72
(4-4) مفهوم ميكرو ثابتها 79-76
(4-5) محدوده پائيني و بالايي ثابت تعادل 80-79
(4-6) عوامل موثر بر ثابت پايداري 80-80
(4-6-1)  اثر عوامل داخلي بر ثابت پايداري 87-80
(4-6-2) اثر عوامل خارجي بر ثابت هاي پايداري 92-87 
(4-6-3)  نظريه دبا ي – هوكل 103-92
(4-7) بر هم كنشهاي ويژه  107 -103
(4-7-1)  تأثير بر ضرايب فعاليت 111-107

فصل پنجم: قسمت تجربي                 
(5-1)  مواد شيميايي 112-112
(5-2)  دستگاههاي مورد استفاده 113-112
(5-3) محلول سازي  113-113
(5-3-1)  روش محلول سازي–L   گلوتامين  با فلز مس
(5-3-1-1)  الف – بدست آوردن ثابت هاي اسيدي –L  گلوتامين 114-114
(5-3-1-2)  تعيين ضرايب جذب گونه    ليگاند گلوتامين 116-115
(5-3-1-3) بررسي ثابت تعادلL- گلوتامين با فلز مس 117-116
(5-3-1-4)  بدست آوردن ضرايب جذب مس119-118
(5-3-1-5) توزيع گونه هاي مختلف اسيد آمينه گلوتامين با فلز مس و مقادير ثابت 
تشكيل كمپلكس 120-119
(5-3-2)  روش محلول سازي اسيد آمينه كمپلكسومتري -L آسپارتيك اسيد با فلز 121-120
(5-3-2-1)  تعيين ضرايب جذب گونه هاي    ،   ،   ،    
آسپارتيك اسيد  122-121
(5-3-2-2) بررسي ثابت تعادل اسيد آمينه –L  آسپارتيك اسيد با فلز مس 123-123
(5-3-2-3)  توزيع گونه هاي مختلف و مقادير ثابت تشكيل فلز مس با اسيد 
آمينه آسپارتيك اسيد  124-123 
(5-3-3) روش محلول سازي L- هيستيدين با فلز مس 125-124
(5-3-3-1)  بدست آوردن ثابت اسيدي هيستيدين با فلز مس 126-125
(5-3-3-2)  تعيين ضرايب گونه هاي    ،   ،   ،    هيستيدين 127-126
(5-3-3-3) بررسي كمپلكسهايL- هيستيدين با فلز مس128-127
(5-3-3-4)  تعيين ضرايب جذب مس 129-128
(5-3-3-5)  توزيع گونه هاي مختلف و مقادير ثابت تشكيل فلز مس با
اسيد آمينه –L  هيستيدين 130-129
(5-4)  روش محاسبات 134-130
(5-5)  جداول 145-135
 (5-6) نمودارها 152-146