محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 65 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS

فهرست

  فصل اول : پيشگفتار 
1-1 مقدمه  1
1-2  محدوديت هاي انتقال توان در سيستم هاي قدرت
1-2-1 عبور توان در مسيرهاي ناخواسته  1
2
1-2-2  ضرفيت توان خطوط انتقال  3
1-3 مشخصه باپذيري خطوط انتقال  3
1-3-1 محدوديت حرارتي 4
1-3-2 محدوديت افت ولتاژ 5
1-3-3 محدوديت پايداري  6
1-4 راه حل‌ها
1-4-1 كاهش امپدانس خط با نصب خازن سري 7
7
1-4-2 بهبود پرفيل ولتاژ در وسط خط  8
1-4-3 كنترل توان با تغيير زاويه قدرت  8
1-5 راه حل‌هاي‌ كلاسيك 9
1-5-1 بانك‌هاي خازني سري با كليدهاي مكانيكي 9
1-5-2 بانك‌هاي خازني وراكتوري موازي قابل كنترل با كليدهاي مكانيكي  9
1-5-3 جابجاگر فاز 9


فصل دوم : آشنايي اجمالي با ادوات FACTS 
2-1 مقدمه 11
2-2 انواع اصلي كنترل كننده هاي FACTS 11
2-2-1 كنترل كننده‌هاي سري 11
2-2-1-1 جبران ساز سنكرون استاتيكي به صورت سري(SSSC) 11
2-2-1-2 كنترل كننده‌هاي انتقال  توان ميان خط(IPFC) 12
2-2-1-3 خازن سري با كنترل تريستوري (TCSC) 12
2-2-1-4 خازن سري قابل كليدزني با تريستور (TSSSC) 12
2-2-1-5 خازن سري قابل كليد زني با تريستور (TSSC) 12
2-2-1-6 راكتور سري قابل كليد زني با تريستور (TSSR) 13
2-2-1-7 راكتور با كنترل تريستوري (TCSR) 13
2-2-2 كنترل كننده‌هاي موازي  13
2-2-2-1 جبران كننده سنكرون استاتيكي(STATCOM)  13
2-2-2-2 مولد سنكرون استاتيكي (SSG) 13
2-2-2-3 جبران ساز توان راكتيو استاتيكي(SVC) 14
2-2-2-4 راكتور قابل كنترل با تريستور (TCR) 14
2-2-2-5 راكتور قابل كليدزني با تريستور(TSR) 14
2-2-2-6 خازن قابل كليدزني با تريستور (TSC) 14
2-2-2-7 مولد يا جذب كننده توان راكتيو (SVG) 15
2-2-2-8 سيستم توان راكتيو استاتيكي (SVS) 15
2-2-2-9 ترمز مقاومتي با كنترل تريستوري (TCBR) 15
2-2-3 كنترل كننده تركيبي سري – موازي  15
2-2-3-1 كنترل كننده يكپارچه انتقال  توان (UPFC) 15
2-2-3-2 محدود كننده ولتاژ با كنترل تريستوري(TCVL) 16
2-2-3-3 تنظيم كننده ولتاژ با كنترل تريتسوري (TCVR) 16
2-2-3-4 جبران‌سازهاي استاتيكي توان راكتيو SVC و STATCOM 16
2-3 مقايسه ميان SVC و STATCOM 17
2-4 خازن سري كنترل شده با تريستور GTO (GCSC) 18
2-5 خازن سري سوئيچ شده با تريستور (TSSC) 18
2-6 خازن سري كنترل شده با تريستور (TCSC) 19


فصل سوم : بررسي انواع كاربردي ادوات FACTS 
3-1 مقدمه  20
3-2 منبع ولتاژ سنكرون بر پايه سوئيچينگ مبدل  20
3-3 كنترل كننده توان عبوري بين خطي (IPFC) 23
3-4 جبرانگر سنكرون استاتيكي سري (SSSC) 28
3-5 جبرانگر سنكرون استاتيكي (STATCOM) 31
3-6 آشنايي با UPFC 35
3-6-1 تاثير UPFC بر منحني بارپذيري 36
3-6-2 معرفي UPFC 36
3-7 آشنايي با SMES 38
3-7-1 نحوه كار سيستم SMES 38
3-7-2 مقايسه SMES با ديگر ذخيره كننده هاي انرژي  40
3-8 آشنايي با UPQC 40
3-8-1 ساختار و وظايف UPQC 41
3-9 آشنايي با HVDCLIGHT 42
3-9-1 مزاياي سيستم HVDCLIGHT 43
3-9-2 كاربرد سيستم HVDCLIGHT 44
3-9-3 عيب سيستم HVDCLIGHT 46
3-9-4 بررسي اضافه ولتاژهاي داخلي در خطوط انتقال قدرت HVDC 46
3-10 مقايسه SCC  و TCR از ديدگاه هارمونيك هاي تزريقي به شبكه توزيع  47
3-11 SVC 49
3-12 مبدل هاي منبع ولتاژ VSC 51


فصل چهارم : نتيجه گيري 55


منابع 58