محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۳,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 93 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه فرمول و اشکال
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع در آب و فاضلاب

فهرست مطالب

پیشگفتار         1 
مقدمه           2
فصل اول
اصول اندرکنش ذره – سیال       4 
رفتارتعلیق ها          7 

فصل دوم
جریان سیال وحرکت ذره دریک هیدروسیکلون     9
توزیع سرعت ها وفشارها        12

فصل سوم
انواع هیدروسیکلون های موجود      19
تغییرات درطرح اولیه         19
سیکلون های مخصوص جدایش مایع ازمایع    28
انواع روزنه های تخلیه       32
آرایش چند سیکلونی        35

فصل چهارم
نصب وعملیات هیدروسیکلون ها       42
عملیات وکنترل هیدروسیکلون      46
افت فشارودبی         47
افت فشاردرغلظت های زیاد       49
تاثیرات کنترل ته ریز        50

فصل پنجم
تاثیرات متغیرهای طراحی       54
پرداخت درونی ،زبری دیوارها      55
تاثیرات قطردیافراگم        57
تاثیرات روی ستون هوا       60

فصل ششم
بازدهی جدایش         61
بازدهی ابعادی کاهش یافته        63

فصل هفتم
انتخاب هیدروسیکلون        65
بهینه سازی بین شرایط عملیاتی وهزینه اقتصادی وبیان نظریه های موجود درمورد عوامل موثردرطراحی         79
منابع وماخذ          91
ضمائم