محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲۵,۸۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 258 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه اشکال و تصاویر
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه معدن - اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

فهرست مطالب

چکيده                                                                1
مقدمه                                 2
فصل اول، منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا            3
1-1- اهميت اقتصادي طلا                              4
1-1-1- ملاحظات استراتژيک                     4    
2-1-1- کيمياگري جديد                             5
3-1-1- طلاي آزمايشگاهي                                5 
2-1- تاريخچه                                                    9
3-1- كاني شناسي طلا                             9
1-3-1- كاني هاي اصلي طلا                    10
2-3-1- كاني هاي فرعي طلا                  12
3-3-1- اکسيدهاي طلا                                   13
4-1- خواص فيزيكي                                 13
1-4-1- خواص فيزيكي طلا                         13
5-1-خواص شيميايي                               15
1-5-1- خواص شيميايي طلا                           15
6-1- ذخاير طلا و همراهان آن                              16
6-1-1-آنتيمونيت                          16
2-6-1- ليمونيت (کانه آهن قهوه اي)                                         16
3-6-1- کاني هرزه سنگ طلا                                 17
7-1- منشا طلا                                                    19
1-7-1- چگونگي پيدايش پلاسر طلا                                20
2-7-1- كانسارهاي ماسيو سولفيد                                22
3-7-1- كانسارهاي مس پورفيري طلا دار                             22
4-7-1- چگونگي تشكيل كانسارهاي طلاي اپي ترمال    24
5-7-1-انواع كانسارهاي طلاي اپي ترمال                25
8-1- كانسارهاي طلا                                         26
 1-8-1- كانسارهاي طلاي پركامبرين               27
2-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي پركامبرين              29
3-8-1- كانسارهاي طلاي فانروزوئيك                                     29
4-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي فانروزوئيك          30
9-1- ژئو شيمي طلا                          30

فصل دوم، فعاليتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور                 34
1-2- حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين                         35
2-2- حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد – مريوان                           35
3-2- حوزه فلززايي طلا – آرسنيك – جيوه – آنتيموان قروه – تكاب    35
4-2- حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك – خور        36
5-2- حوزه فلززايي كاشمر – تربت حيدريه               36
6-2- حوزه فلز زايي كرمان – زريگان                        36
7-2- حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود         37
8-2- حوزه فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنزبيرجند – خاش    37    
9-2- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف            38       
10-2- حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش – زاهدان     38
11-2- كارهاي اكتشافي قبلي انجام شده در منطقه موته        41
1-11-2-  تعداد كانسارو مقدار ذخاير شناسايي شده                41
 2-11-2-  قسمت هاي مختلف كارخانه استحصال طلا           42
12-2- كانسار ارغش                           42
1-12-2- زمين شناسي             43
2-12-2- مطالعات قبلي انجام شده                        46
3-12-2- مطالعات صورت گرفته                          47
4-12-2- واحدهاي زمين شناسي کانسار شماره 3     47
5-12-2- کانسار شماره 3 به شش زون تقسيم بندي شده است                48
6-12-2-  كانسار 4 ارغش                              49
7-12-2- كليه كارهاي انجام شده                              50
13-2- کانسار طرقبه                                             51
14-2- كانسار طلاي كرويان(سقز)      52
1-14-2-  موقعيت جغرافيايي              52
2-14-2- زمين شناسي                                   53
3-14-2- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده     53
15-2- منطقه زرمهر                                        56
1-15-2-زمين شناسي                         56
2-15-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                             58
16-2- منطقه داشکسن                                      59
1-16-2- موقعيت جغرافيايي                                       59
2-16-2-زمين شناسي                                    60
3-16-2- عمليات اكتشافي انجام شده          62
4-16-2- پی‌گيري نمونه‌برداري سنگي              66
17-2- طلاي آستانه                                              68
1-17-2-  موقعيت جغرافيايي                                           68
2-17-2- زمين شناسي                                                   69
3-17-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                               71
18-2- منطقه کلاته تيمور                                                     72
1-18-2- موقعيت جغرافيايي                                72
2-18-2-زمين شناسي                   73
3-18-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده       73
4-18-2-  مطالعات پيش بيني شده براي آينده     74
19-2- کانسار طلاي گلوگاه                   75
1-19-2-  موقعيت جغرافيايي                              75
2-19-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده    75
3-19-2- آثار فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                 76
4-19-2-  فعاليتهاي اکتشافي انجام شده            77
5-19-2- فعاليت‌هاي صورت گرفته بعدي         
20-2- کانسار قزل اوزن              81
1-20-2- موقعيت جغرافيايي                       81
2-20-2-  فعاليتهاي اكتشافي انجام شده                      82
3-20-2- زمين شناسي                                      83
4-20-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                 84
5-20-2- نتايج بدست آمده از مطالعات دفتري و صحرايي                      84
6-20-2- اكتشافات تكميلي                                     87
21-2- كانسار طلاي شرف آباد                                               88
1-21-2- موقعيت جغرافيايي                 88
2-21-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام
22-2-  کانسار طلاي يوسف لو- صفي خانلو- نقدوز               92
1-22-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                             96
2-22-2- موقعيت جغرافيايي                                    97
3-22-2- زمين شناسي                                 97
4-22-2- مطالعات اکتشافي انجام شده            99
چ
5-22-2- شرح فعاليت‌هاي اكتشافي صورت گرفته        101
23-2-  کانسار زرين اردکان                          103
1-23-2-  موقعيت جغرافيايي                                       103
24-2- کانسار نبي جان        105
1-24-2-  موقعيت جغرافيايي                      105
2-24-2- زمين شناسي                                     106
3-24-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده         108
25-2- منطقه سياه کلان                         109
1-25-2- موقعيت جغرافيايي              109
2-25-2- زمين شناسي                             110
26-2- کانسار سرچشمه                           113
1-26-2- موقعيت جغرافيايی                113
27-2- طلا در كانسار مس قلعه زري                            114
1-27-2-  موقعيت جغرافيايي                  114
2-27-2- زمين شناسي                            115
28-2- كانسار طلاي خاروانا                                      116
1-28-2- موقعيت جغرافيايي                                    116
29-2- كانسار قلعه جوق                                              117
1-29-2- موقعيت جغرافيايي                             117
2-29-2- زمين شناسي                                    117
3-29-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده                               117 
30-2- کانسار ضياءکوه (سياهکل)                                       118
1-30-2- موقعيت جغرافيايي                             118
2-30-2- زمين شناسي          119

فصل سوم، توليدات طلا در برخی معادن دنيا و نقش آن در اقتصاد جهان                    120
1-3- طلا در جهان                                         121
1-1-3- ماه جولاي                       121
2-1-3- ماه آپريل                                           122
3-1-3- ماه آگوست                                   124
4-1-3- ماه فوريه                                       125
5-1-3- ماه ژانويه                                                126
6-1-3- ماه ژوئن                                           128
7-1-3- ماه مارس                                      129
8-1-3- ماه مي                                131
9-1-3- ماه سپتامبر                                     132
10-1-3- ماه اكتبر                             134

فصل چهارم، مصارف طلا در دنيا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن         136
1-4- موارد مصرف طلا                                   137
1-1-4- مصارف درماني طلا                         140
2-4- روش‌هاي اکتشافي طلا                                     142
3-4- روش‌هاي مختلف نمونه برداري                                          144
1-3-4- نمونه برداري از بيرون‌زدگي هاي طبيعي                          145
2-3-4- برداشت نمونه از راه هاي افقي زيرزميني          146
3-3-4- نمونه برداري از طريق چاهک                                          147
4-3-4-  چاه‌هاي عمودي                                                 147
5-3-4- نمونه برداري سيستماتيک              147
4-4- تهيه‌ نمونه‌ متوسط معدن                                148
1-4-4- تعيين زون اکسيده                        148
5-4- تعيين ذخيره معدن                                 150
1-5-4- ذخيره قطعي                                                150
2-5-4- ذخيره احتمالي                             150
3-5-4- ذخيره ممکن                                      150
6-4- تعيين ذخيره دقيق هر معدن مورد اکتشاف                       150
1-6-4- حفر تونل‌هاي اکتشافي                                      151
2-6-4- حفرگمانه هاي اکتشافي مغزه گيري          155
3-6-4- حفر ترانشه هاي اکتشافي              158
7-4- دستگاهي مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتي    160
1-7-4- دستگاه يابنده طلا           160
2-7-4- جعبه شن شويي                   161
8-4- استخراج معادن طلا          162
1-8-4- روش استخراج روباز                    162
2-8-4- روش استخراج زيرزميني                  163
9-4- چگونگي عمل طلاشويي                                      165
1-9-4-  طلا شويي                                       166
2-9-4- لاروب                                                167
10-4- روش‌هاي كانه‌آرايي كانسنگ‌هاي طلا             170
1-10-4- روش آمالگاسيون يا ملقمه سازي      170
2-10-4-اصول روش ملقمه‌سازي                      170
3-10-4- روش‌هاي ثقلي                         171
11-4- جيگ                                      172
1-11-4-اصول حركت دانه ها در جيگ                          172
12-4- مارپيچ همفري                           174
13-4- ميز لرزان                                  175
14-4- مخروط ريچارد                          176
15-4- ميز راندليز                                        176
16-4- جداكننده ثقلي نلسون                                       177
17-4- اصول ليچينگ                                              178
18-4- كوپلاسيون يا غالگذاري                                           179
19-4- واحد نيمه صنعتي ( پايلوت)                              180
1-19-4- ظرفيت پايلوت                                         182
20-4- عوامل موثردرحلاليت طلا                      186
1-20-4-اثر غلظت سيانور                                  186
2-20-4- اثرPH محيط                                               188
3-20-4-اثر حرارت محيط                               188
4-20-4- اثر اکسيژن                                    189
5-20-4- اثر نور وسطح                                 190
6-20-4-اثراندازه ي ذرات                              190
7-20-4-اثر مواد شيميايي استفاده شده در فلوتاسيون                    191
21-4- عوامل مصرف کننده سيانور                                      191
1-21-4-کاني ها و ترکيبات مس                                     192
2-21-4- سولفورهاي آهن                                            193
22-4- مشکلات سيانوراسيون سنگ هاي معدني پيچيده        193
1-22-4- کانسنگ هاي آنتيموان                                 194
2-22-4- کانسنگ آرسنوپيريت                               194
3-22-4- کاني هاي تلور                                195
23-4- روش هاي بازيابي طلا                                             195
1-23-4-روش پودر روي                                             195
2-23-4- روش استفاده از کربن فعال               196
3-23-4- جداکردن کمپلکس سيانور-طلا از کربن                197
4-23-4- جدا کردن طلا از محلول باردار                  197
5-23-4- کربن فعال                               197
6-23-4- روش ساخت کربن فعال شده                           198
24-4- روش هاي فرآوري کانسنگ هاي مقاوم طلا                 198
1-24-4- تشويه                        200
2-24-4- اکسيداسيون تحت فشار                               201
3-24-4-اکسيداسيون بيولوژيکي                    201
4-24-4- خردايش زياد                                                   201
25-4- روش اندازه گيري طلا                                          202
1-25-4- روش اندازه گيري طلا به صورت جامد                              202
2-25-4- روش اندازه گيري سيانور آزاد               203
26-4- مسايل ايمني و زيست محيطي                            203
1-26-4-  راهنماي شناسايي سيانيد          205
2-26-4- آزاد سازى مواد سمى                                    206
3-26-4- زهكشي اسيدي معادن                207
4-26-4- آبهاي مسموم                                         208
5-26-4- ناتواني سدهاي پس ماند                          208
6-26-4- آلودگي آب‌ها توسط جيوه                             209
7-26-4- اثرات معادن طلا بر روي هوا                                      209
27-4- گزارش‌هاي اثرهاي زيست محيطي                                            210
1-27-4-ايالات متحده                                                   211
2-27-4- كانادا                                                      212
3-27-4-انگلستان                                                  212
28-4- احياء و آبادسازي                                   212

فصل پنجم، موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان و بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا               214
1-5- عيار طلا                215
1-1-5- روش سنتي                                   216
2-1-5- روش تعيين با دستگاه اسپکتروفتومتر             216
3-1-5- روش کوپلاسيون                                   216
2-5- آزمايشگاه تجزيه و تعيين عيار طلا                                                  218
3-5- تست تکنولوژي سنگ معدني طلا دار             219   
4-5- نقش طلا در سيستم پولي               221
 5-5- بازارهاي طلا                  222
6-5- تجارت جهاني طلا              225
7-5- مقدمه اي در مورد توليد طلا 226
8-5- ارزيابي عوامل اقتصادي يك ذخيره طلا        230
9-5- ذخاير ارز و طلای ايران        231
10-5- ذخائر جهاني طلا                                     232
11-5- كشورهاي اصلي توليد كننده طلا  233
1-11-5- آفريقاي جنوبي       233
2-11-5- آمريكا                   234
3-11-5-استراليا                                     235
4-11-5- كانادا                                     235
5-11-5- روسيه                                                    
 6-11-5- ازبكستان                          236
 7-11-5- اندونزي                           236     
12-5- قيمت طلا                                    238
13-5- تغييرات قيمت طلا       241
14-5- بازار مبادلات بين المللی طلا                        243
15-5- امکان سنجی توليد طلا در ايران                                 245
نتيجه گيری                                246
منابع و مأخذ                 248