محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۲۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 98 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه تصاویر و فرمول
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كوره هاي القايي در فركانس شبكه

فهرست مطالب

خلاصه
فصل اول
مقدمه
1-1- تاريخچه مختصري ازگرمايش القائي
1-2- طبقه بندي كوره هاي القائي ازنظرفركانس
1-3- كاربرد گرمايش القائي درصنعت

فصل دوم
اصول گرمايش القائي ومزاياي آن نسبت به سايرروشها
2-1- مقدمه
2-2- اساس گرمايش القائي
2-3- اساس كاركوه القائي
2-4- توزيع جريان گردابي دريك ميله توپر
2-5- مزاياي گرمايش القائي نسبت به سايرروش ها گرمادهي

فصل سوم
انواع كوره هاي القائي ذوب ( فركانس شبكه )
3-1- مقدمه
3-2- كوره هاي القائي بدون هسته
3-3 – كوره القائي كانالي
3-3-1- كوره القائي كانالي خودريز

فصل چهارم
تجهيزات جانبي ونقش آنها درعملكرد كوره هاي القائي
4-1- مقدمه
4-2- سيستم هاي حفاظتي
4-2-1- وسيله ايمني اتصال زمين
4-2-2- رله فشاري
4-2-3 – رله هاي ولتاژ زياد وجريان زياد
4-2-4 – رله هاي حرارت زياد
4-2-5 – تخليه بار خازن ها
4-3- سيستم خنك كنندگي
4-4- مواد ديرگذار
4-4-1آستركشي كوره
4-5 –سيستم تخليه مذاب
4-6 – بانك خازن
4-6-1 حفاظت خازن ها
4-7 – سيم پيچ كوره هاي القائي
4-7-1 ضريب كيفيت سيم پيچ كوره
4-8 –ترانسفورماتور
4-9- سلف كوره هاي القائي
4-10 – طرح كلي يك كوره القائي
4-11- مسئله « پل » دركوره هاي القائي
4-12- خطرقراضه هاي مرطوب

فصل پنجم
اصول جبران سازي بارومتعادل كردن آن
5-1- مقدمه
5-2- تصحيح ضريب قدرت وجبران سازي
5-3-متعادل كردن بار
5-3-1 مدارمتعادل كننده ايده آل

فصل ششم
انتخاب مشخصات اصلي كوره هاي القائي ذوب
6-1- مقدمه
6-2- انتخاب مشخصات ظاهري كوره
6-3- انتخاب فركانس مناسب
6-4- انتخاب توان مورد نياز
6-5- انتخاب ظرفيت كوره

فصل هفتم
نتيجه گيري وپيشنهاد
منابع و مراجع