محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 83 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای پاورقی
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

لوث در نظام حقوقی ایران

فهرست مطالب

فصل اول :‌كليات 1
مقدمه 2
  بخش اول : پيش درآمد 3
   بخش دوم: واژه شناسي لوث 27
         الف – معناي لغوي لوث 27
         ب – معناي اصطلاحي 27
  بخش سوم: مشروعيت لوث 29
       مبحث اول: احاديث 29
       مبحث دوم: توجيهات عقلاني 30
       مبحث سوم: نظر فقها 31
          گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33
          گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35
          گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث 35
       مبحث چهارم: تعارض ادله 36
    بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي 39

فصل دوم: احكام ، آثار و اجراي لوث 43
  بخش اول: لوث 44
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت 44
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه 45
     مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا 47
     مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است 47
       موارد لوث از نظر حقوقدانان 48
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث 50
  بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث 52
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت 52
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا 52
       چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث 52
  بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
     مبحث اول: ديدگاه اهل سنت 54
     مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا 55
  بخش پنجم: كميت و  توزيع قسامه در صورت وجود لوث 57
      نتيجه گيري 59
      پيوست شماره 1 : مقالات 61
      پيوست شماره 2 : استفتائات 72