محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 107 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه اشکال و تصاویر
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مطالعه و بررسي پديده سايش (Wear) به عنوان يك معضل در صنعت

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول :چدنهاي كروم دار
مقدمه  1
چدنهاي كرم دار  1
 اثر ساختار ميكروسكوپي  3
انتخاب زمينه  4
ذوب و ريخته گري چدن پركرم  7
ريختن فلز مذاب  9
 تنش هاي ناخواسته (‌پسماند ) در قطعات 10
ترك ناشي از سنگ زني  11
ملاحظات متالورژيكي  11
سختي پذيري  15
انتخاب تركيبات  15
مقادير كربن و كرم  16
عناصر آلياژي  21
خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژهاي پركرم 21
كاربرد چدنهاي پركرم 22
گلوله هاي آسيابها وبدنه ها  24
خوردگي و سايش با تنش پايين  26
كاربرد در پمپهاي ضد سايش  26
دلايل ناموفق بودن  28
كم بودن مقاومت سائيدگي  28
شكست ترد 29
عمليات حرارتي چدنهاي پركرم  30
سرعت گرم كردن  31
روش آستنيته كردن  32
سرعت سرد كردن  33
برگشت يا تمپر 35
آستنيته باقيمانده  35
دماي كوئينچ  36
سخت كردن با كمك تصرمات حرارتي زير  دماهاي بحراني  37

فصل دوم : چدنهاي نيكل دار (Ni-Hard)
 چدنهاي نيكل سخت  40
چدن سفيد مارتنزيتي  40
استحكام كششي  41
مقاومت در برابر ضربه  41
مسائل طراحي  42
تركيب شيميايي  44
      - كربن  44
      -سيليسيم  45
      -منگنز  46
      -گوگرد  46
      -فسفر 46
      -نيكل  47
      -كرم  47
      -عناصر ديگر  48
ساختمان ميكروسكوپي  48
      - ساختمان ميكروسكوپي سطح قطعه ريختگي  52
ذوب در انواع كوره ها
      -ذوب در كوره كوپل 54
      -ذوب در كوره هاي برقي  57
      - ذوب در كوره بوته اي  58
      - ذوب در كوره هاي شعله اي  58
      -ذوب به روش دوپلكس  59
 قراضه هاي نيكل – سخت  59
ريخته گري چدنهاي نيكل – سخت  59
انقباض 60
 ماهيچه سازي  60
 كاربرد مبرد 60
جلوگيري از پيچيدگي قطعات مبرد  62
 قرار دادن قسمتهاي قابل تراش در قطعات قبل از ريختن  62
 ريختن مذاب  و تغذيه قطعه ريختگي  64
عمليات تميز كاري  65
كنترل  66
تعيين سختي  67
آناليز شيميايي  70
مطالعات ميكروسكوپي  71
چدن هاي سفيد مارتنزيتي  ( Ni-Hard)عمليات حرارتي  72
Ni- Hard يوتكتيك 76
جوشكاري 76
عمليات تكميلي و نهايي  78
قسمتهاي قابل تراش  78
عمليات سنگ زني  79
ماشينكاري  80
ماشينكاري بدنة پمپهاي گريز از مركز  81
 ماشينكاري ميله  81
صفحات مقاوم در مقابل سايش  81
تعيين سختي  82

فصل سوم :‌شرح آزمايش
عنوان آزمايش  84
شرح آزمايش  84
نتايج به دست آمده از آزمايش  91
منابع  93