محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 108 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقد و تفسير داستانهاي تمثيلي هدايت و آل احمد( آب زندگي، سرگذشت كندوها، نون و القلم )

فهرست مطالب

مقدمه 1 
فصل اول: تمثيل 4
1-تمثيل در حوزه ي بلاغت 4 
2- روايت هاي تمثيلي 8
    2-1- تمثيل از ديدگاه نقد ادبي معاصر 8
    2-2- ساختار روايي تمثيل 10
    2-3- انواع روايت هاي تمثيلي 11
        2-3-1- افسانه‌ي تمثيلي 11
        2-3-2- حكايت اخلاقي 12
        2-3-3- تمثيل رمزي 13
    2-4- تقسيم بندي ديگر 14
    2-5- انواع تمثيل از نظر موضوع 15 
3- ضرورت بيان تمثيلي 16
    3-1- ترس و احتياط 16
    3-2- حفظ راز از نااهل 17
    3-3- مصلحت 17
    3-4- تأثيرگذاري بيشتر، جلب توجه و برانگيختن دقت 18
    3-5- تعليم و عيني كردن مفهوم ذهني 18
4- ضرورت تمثيل گرايي در كتب آسماني 18
5- داستان تمثيلي ، داستان رمزي و بهره گيري از نماد 21
    5-1- نگاهي ديگر به داستان تمثيلي 21
    5-2- داستان رمزي 23
    5-3- مقايسه‌ي بيان رمزي و بيان تمثيلي 25
    5-4- جايگاه نماد در روايات تمثيلي و رمزي 28
6- تمثيل و عدم واقعيت 32
7- تمثيل در ادبيات داستاني معاصر 33

فصل دوم :‌بررسي داستانهاي «آب زندگي » ، «سرگذشت كندوها» و «نون والقلم» بر بنياد عمده ترين ويژگي هاي قصه ها 36
1- خرق عادت 37
عنوان شماره ي صفحه
2- پيرنگ ضعيف 38
3- شخصيت ها و شيوه‌ي شخصيت پردازي 39

فصل سوم : تفسير تمثيلي داستان «آب زندگي »  44
1- شرايط سياسي و اجتماعي در زمان نگارش داستان 44 
2- تفسير داستان 45

فصل چهارم: تفسير تمثيلي داستان «سرگذشت كندوها» 55
1- سرگذشت نفت 56
2- تفسير داستان 58
    2-1- سرگذشت كندوها (نظري برداستان) 58
    2-2- تفسير داستان با تفكيك عناصر و اجراي اصلي  59
        2-2-1- ولايت زنبورها 61
       2-2-2- عسل 61
       2-2-3- بلا 62
       2-2-4- خواب زمستاني 63
       2-2-5- تصميم كمندعلي بك 63
       2-2-6- مورچه هاي قرمز 64
       2-2-7- جلسه‌ي گيس سفيدها 64
       2-2-8- پرواز زنبورها 66
    2-3- نقد و نظر 66 

فصل پنجم : تفسير تمثيلي «نون و القلم» 69
1- مهمترين جنبش چپ گراي معاصر 70
2- ماجراي يك شكست (نظري بر داستان) 72
3- تفسير داستان 73
    3-1- حكومت قلندرانه 74
    3-2- هونگ هاي برنجي 77
    3-3- دو ميرزا بنويس 79
    3-4- فرجام كار 82
    3-5- از دم در مسجد جامع تا ارگ حكومتي 83
4- نقد ونظر 84
پا نوشت 86

منابع و مآخذ 95