محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 312 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب

فهرست مطالب

طرح تحقيق  1
مقدمه  7
بخش اول : ريشه ها و زمينه هاي تاريخي نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربي  10
پيشگفتار  11
فصل اول : عوامل نهضت ادبي  15
پيشگامي مصر  16
وضع شام  18
1- مدارس  24
1-1- لبنان  24
1-2- مصر  25
1-3- ساير بلاد عربي  25
2-روزنامه  و مجلات  25
2-1-مصر  25
2-2- لبنان  26
3-چاپ و چاپخانه  26
4- كتابخانه  27
5- انجمن هاي علمي و ادبي  27
6- ارتباط و تماس مستقيم با غرب  27
7- ترجمه داستان هاي غربي  32
7-1- سير تحول داستان نويسي در مصر تا جنگ جهاني دوم  39
7-2- نقد و بررسي سير تاريخي داستان نويسي در ادبيات نوين  53
8- نمايشنامه  59
9- سينما  60
فصل دوم : شرق شناسي  61
1- مفهوم شرق شناسي  62
1-1- معناي لغوي استشراق  62
1-2- معناي اصلاحي استشراق 63
2- پديده مشرق شناسي  64
3- شرق شناسي  66
4- شرق به عنوان «غير» 67
5- نمونه هاي بارز صورت نمايشي شرق  69
6- سياست و شرق شناسي  70
7- يونان گرايي و مسيحيت  به عنوان اجزاي بنيادين ميراث شرقي ها  70
8- شرق شناسي وارونه  71
9- بومي گرايي  72
نقد و نظر 73

بخش دوم : مكاتب ادبي معاصر  77
فصل اول : مكاتب ادبي غرب  78
1- سير تحول تاريخي مكاتب ادبي غرب  79
2- مكاتب ادبي مغرب زمين  83
2-1- كلاسيك  85
2-2- كلاسيك جديد  88
2-3- رومانتيسم  91
2-4- پارناسيسم  96
2-5- رئاليسم  100
2-6- رئاليسم سوسياليستي  102
2-7- سوررئاليسم  102
2-8- سمبوليسم  103
2-9- اگزيستانسياليسم  106
2-10- دادائيسم  110
فصل دوم شعرعربي و مكاتب ادبي غرب  112
1- شعر عربي قديم  113 
1-1- مكتب «عمود الشعر» 114 
1-2- مكتب نوپردازان  115 
1-3- مكاتب عربي قديم  116 
1-3-1 – مكتب صنعت  116 
1-3-2- مكتب تصنيع  117 
1-3-3- مكتب تصنع  117 
2- شعر عربي معاصر 118 
2-1- كلاسيك نوين در شعر عربي معاصر  119 
2-2- رومانتيسم در شعر عربي معاصر 121
2-3- رئاليسم در شعر عربي معاصر 125
2-4- سوررئاليسم در شعر عربي معاصر 126
2-5- سمبوليسم در شعر عربي معاصر 127
2-6- اگزيستانسياليسم در شعر عربي معاصر 132
2-7- پارناسيسم در شعر عربي معاصر 134
2-8- دادائيسم  در شعر عربي معاصر 135
فصل سوم : گرايش به تامل در ادبيات عرب  136
1- ريشه هاي گرايش به تامل در دوره معاصر  137
1-1- احساس حقارت  137
1-2- بحران ها  139
1-3- تهاجم فرهنگي  141
1-4- حس نوگرايي  142
1-4-1- نزاع قديم و جديد  142
نقد و نظر  144
1-5- مهاجرتها 144
2- شعر تاملي و مكاتب ادبي غرب  147
نقد و نظر  149
2-1- آيا تامل به معني قطع رابطه با مسايل بيروني است ؟ 150

بخش سوم : گرايش هاي نوين ادبيات عربي  152
فصل اول : گرايش هاي نوين شعر عربي معاصر  153
1- گرايش هاي نوين موضوعي  155
1-1- حماسه  156
1-2- نمايشنامه منظوم  158
1-3- قصه  162
1-4- اسطوره  163
2- تحولات موسيقي و ساختار شعر عربي  167
2-1- شعر منثور  168
2-2- شعر آزاد 169
2-3- شعر مدور 170
2-4- قصيده كلي  172
2-5- شعر درامي (نمايشي) 173
فصل دوم :‌گرايش هاي نوين نثر عربي معاصر 174
1- قصه در ادب عربي معاصر  178
2- سيره نويسي  180
3- نمايشنامه نويسي  181

بخش چهارم : سيري در انديشه مسيحي عرب  183
فصل اول: انديشه ادباي مسيحي عرب  184
1- ادباي مهجر 185
1-1- جبران خليل جبران  185
1-1-1- اسلوب ادبي جبران  185
1-1-2- شرق و غرب از نظر جبران  191
1-1-3- واقع گرايي جبران  195
1-2- ميخائيل و نعيمه  196
1-2-1- اسلوب ادبي نعيمه  196
1-2-2- عوامل موثر بر افكار نعيمه  198
1-2-3- شرق و غرب از نظر نعيمه  201
1-3- ايليا ابوماضي  204
1-3-1- شرق و غرب  از نظر ابوماضي  204
1-4- ديانت و رجال مذهبي در ادب مهجر 205
1-5- مقايسه باورهاي ديني مهجر  207
1-6- زن در ادب مهجر  208
1-7- عرف و سنت تحميلي ،‌ازدواج اجباري  208
2-ساير ادبا  211
2-1- نجيب عازوري  211
2-2- شبلي شميل  213
2-2-1- شعر شميل  در ستايش حضرت محمد (ص) و قرآن 215
2-2-2-سخن شبلي شميل درباره امام علي بن ابي طالب (ع) 216
2-3-نسيب عريضه و سبك شعري تازه  216
فصل دوم :‌تاثير ادباي مسيحي عرب بر جهان عرب  217
1- انديشه ها و جنبش هاي نوين سياسي – اجتماعي  218
1-1- راههاي نفوذ فلسفه روشنگري فرانسه و انديشه هاي انقلاب فرانسه
 در خاور عربي  222
1-2- كوشش عملي ادبا  232
1-3- كشورهاي عربي  235
1-4- انجمن هاي روشنگري فرهنگي در سوريه  237
2- داستان  242
2-1- انگيزش منفي به دين وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش هاي ضد ديني  245
2-1-1- خودكشي  250
2-1-2- اعتراف  254
2-2- اهتمام به غريزه ممنوعه جنسي و توصيف صحنه هاي تحريك آميز 255
2-3- استعمال گويش محلي و تضعيف زبان فصيح عربي  266
2-4- واقع گرايي در داستان  268
3- تاريخ  280
نقدو نظر  280
4- زبان شناسي  283
فصل سوم : انديشه اديب مسلمان  286
1- طه حسين  288
1-1- آثار ادبي طه حسين  288
نقد و نظر  299
چكيده  301
خلاصه البحث  303
منابع  305