محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 42 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه تونل آبرسانی به شیراز

فهرست موضوعات

مقدمه....................................
كليات.....................................

فصل اول:مطالعات کلی
1-1-مطالعات ژئوتكنيكي.....................
2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي.......
3-1-مختصري از زمين شناسي مسير................

فصل دوم: واحدهاي سنگچينه اي منطقه
1-2- سازند پايده..........................
2-2- سازنده ساچون.........................
3-2- سازند جهرم...........................
4-2- سازند آسماري..........................
5-2- نهشته هاي كواترنر.....................

فصل سوم: ساختار زمين شناسي منطقه
1-3-گسله ملوس جان.........................
2-3- گسله سراسري بخش محوري كوه ملوس جان.....
3-3- گسله هاي جنوب كوه ملوس جان...........

فصل چهارم :حفاري
1-4-سيكل حفاري چاه اكتشافي.................
2-4-دستگاههاي حفاري( drilling rigs).............
    3-4- کربارل سينگل..................
          4-4- كربارل دوبل    ..........................
5-4-فنر مغزه گير (core lifter) .................
6-4- Casing يا لوله جداري....................
7-4-سرمته..................................
8-4-رادها..................................
9-4-پكر...................................
10-4-سرمته جداري ( casing  bit) ...............
11-4-كفشك جداري (casing shoe).................
12-4-سيال حفاري ( drilling fluid) در حفاري الماسي
13-4-پمپ گل یاآب  (mud or water pump)..........
14-4-لوله مشبك ............................
15-4-نمونه گير SPT...........................
16-4- مخروط CPT.............................
17-4-سطل پكر ..............................
18-4-چكش SPT...............................
19-4-حفاري گمانه ها و نمونه گيري............

 فصل پنجم : عملیات های جانبی درحفاري گمانه ها
    1-5-سيمان كاري (cementing) درحفاري مغزه گيري....
    2-5-عمليات fishing.............................
          3-5-پيزومتر كردن گمانه........................

    فصل ششم: آزمايش هاي بر جا
    1-6-آزمايش هاي ژتوتكنيكي.....................
    2-6-لوژن ....................................
    3-6-لوفوان................................
نتیجه گیری:
پیشنهادات :
منابع و ماخذ