محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 97 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه فرايند توليد شكر از نيشكر و ضايعات ناشي از دكستران

فهرست مطالب


مقدمه و هدف
1-  كليات
1-1-  توليد شكر و نيشكر در جهان ...............................................................9
1-2- توليد شكر و نيشكر در ايران ................................................................10
1-2-1-  نيشكر كاري در ايران ......................................................................10
1-2-2-  توليد شكر نيشكري در ايران ..........................................................11
1-3-  نيشكر كاري در خوزستان ...................................................................12
1-4-  كشت و صنعت كارون ......................................................................14
2- تركيب شيميايي نيشكر
2-1-  مواد آلي غير از ساكاروز ...................................................................19
2-2-  اسيد هاي آلي ..................................................................................20
2-3-  تركيبات غير آلي ..............................................................................20
2-4-  تركيبات ازت دار .............................................................................20

3-  فرايند توليد شكر از نيشكر
مقدمه
3-1-  برداشت نيشكر ...............................................................................21
3-1-1-  مواد زائد همراه ني .....................................................................23
3-2-  آماده سازي ني ............................................................................24-25
3-2-1-  شستشوي ني .............................................................................25
3-2-2-  خرد كردن ني ............................................................................25
3-3-  عصاره گيري ..................................................................................26
3-4- زلال كردن...........................................................................................26
3-5- صافي هاي خلاء..................................................................................27
3-6- تبخير كننده ها.....................................................................................27
3-7- تبلور .................................................................................................27
3-8- سانتريفوژ ...........................................................................................27

4- تركيبات شربت نيشكر .............................................................................28
4-1- پلي ساكاريدها ....................................................................................28
4-1-1- لوان ................................................................................................29
4-1-2- پكتين .............................................................................................29
4-1-3- سلولزان ..........................................................................................29
4-1-4 نشاسته .............................................................................................29
4-1-5- دكستران ........................................................................................31
4-1-5-1- مشخصات فيزيكي شيميايي دكستران...........................................31
4-1-5-2- توليد دكستران..............................................................................33

5 مشخصات جنس لوكونوستوك ....................................................................34

6 ميكربهاي موجود در كارخانه قند ................................................................35
6-1- ميكروارگانيسم هاي نيشكر ...................................................................35
6-2- سالم سازي آسياب ها ..........................................................................37

7- روش هاي سريع اندازه گيري دكستران......................................................38

8-  پلي ساكاريدهاي نيشكر..........................................................................39
8-1- صمغ درني ترش..................................................................................41
8-2- پلي ساكاريدهاي بخش تصفيه .............................................................44

9- ضايعات ناشي از دكستران ........................................................................45
9-1- ضايعات نامعلوم ..................................................................................45
9-2- تداخل در اندازه گيري درصد قند .........................................................46
9-3- مشكلات ناشي از دكستران در تصفيه و توليد شكر خام ......................46
9-3-1 اثر بر شربت زلال كنندها ..................................................................46
9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن .............................................................47
9-3-3- اثر دكستران بر نارواني ...................................................................47
9-4- اثر بر بلورهاي ساكاروز......................................................................49
9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ..............................................................49
9-4-2 اثر بر شكل بلورها ..........................................................................49
9-5- اثر بر ظرفيت كارخانه .......................................................................53
9-6- اثر بر خلوص ملاس نهايي ...............................................................54

مواد و روشها
2-1- اثر روش هاي برداشت بر روي سرعت تشكيل دكستران .....................54
2-1-1- نمونه برداري ...............................................................................55
2-1-2- آزمايشهاي مربوط به ني ...............................................................55
2-1-2-1- تعيين ماده خشك ....................................................................56
2-1-2-2- تعيين درصد قند (پلاريمتري)....................................................56
2-1-2-3- درجه خلوص .........................................................................57
2-1-2-4- تعيين قند معكوس ...................................................................57
2-1-2-5- اندازه گيري دكستران ...............................................................58
2-2- آزمايشهاي مربوط به شربت ..............................................................64
2-3- اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون ..................................................65
2-4- اثر استات سرب بر حذف دكستران ......................................................65
2-5- اثر فرمالين ........................................................................................66
2-6- روش هاي آماري ..............................................................................66
2-6-1- روش هاي تجزيه واريانس .............................................................66
2-6-2- رگرسيون .....................................................................................66
نتايج و بحث
3-1- آزمايشهاي نيشكر .............................................................................67
3-1-1- آزمايش قند ..................................................................................67
3-1-2- آزمايش درجه خلوص ...................................................................67
3-1-3- آزمايش PH ................................................................................68
3-1-4- آزمايش نسبت كيفيت راندمان توليد و شكرخام ..............................69
3-1-5- آزمايش دكستران .........................................................................69
3-1-6- آزمايش قند معكوس ...................................................................69
3-2- آزمايشهاي شربت ...........................................................................74
3-2-1- آزمايشهاي قند معكوس................................................................74
3-2-1- آزمايش دكستران ........................................................................74
3-3- آزمايش اثر دكستران بر انحراف پلايمتري .........................................80
3-4- آزمايش اثر فرمالين ........................................................................82
3-5- آزمايش اثر استات سرب بر حذف دكستران .....................................83
4-  ضميمه .............................................................................................84
5-  منابع مورد استفاده .............................................................................92


فهرست جداول

1-    ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام ....................8
2-    توليد قند و شكر از چغندر و نيشكر در جهان .................................9
3-    صورت عملكردبهره برداري كارخانه هاي نيشكري...........................13
4-    واريته هاي تجاري نيشكر كارون ...................................................14
5-    تركيبات شيميايي نيشكر ...............................................................19
6-    مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم ، ترشيده ، خشك، برگ سبز سرني و برگهاي خشك................................................................23
7-    مواد تشكيل دهنده شربت ............................................................28
8-    پلي ساكاريدهاي موجود در نيشكر ...............................................30
9-    گروه هاي مختلف دكستران بر اساس پيوندهاي موجود ..................32
10-    تجزيه پلي ساكاريدهاي جدا شده از ملاس و شربت مخلوط.........40
11-    مقايسه تركيبات صمغ جدا شده از ني تازه و كهنه ........................41
12-    اثر زمان نگهداري ني سبز و سوخته بر ميزان صمغ ......................42
13-    ميزان صمغ در ني هاي خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداري .....43
14-    درصد افزايش صمغ شربت در خلال نگهداري نيشكر ...................43
15-    ميزان دكستران و ضايعات قندي در شكر خام ..............................45
16-    منحني استاندارد دكستران ...........................................................64
17-    جداول تجزيه واريانس صفات مختلف ني ..................................76
18-    جداول تجزيه واريانس صفات مختلف در شربت ........................79
19-    جداول تجزيه واريانس مربوط به اثر غلظت هاي مختلف فرمالين...82

فهرست شكلها

1-    اثر دكستران و نشاسته بر نارواني...........................................................48
2-    اثر دكستران بر افزايش نارواني ............................................................48
3-    بلور طبيعي ساكاروز و محورهاي كريستالوگرافي..................................52
4-    مقايسه اثر رافينوز و دكستران بر بلور ساكاروز .....................................52
5-    اثر غلظت هاي متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز................................53
6-    تغييرات درصد قند در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ..........72
7-    تغييرات درجه خلوص در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني.... 72
8-    تغييرات PH در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني .................74
9-    تغييرات نسبت كيفيت خام در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني...........................................................................................64
10-    تغييرات شكر خام در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني......... 65
11-    تغييرات بازه توليد در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني ........65 
12-    تغييرات دكستران در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ...........73
13-    تغييرات قند معكوس در ني هاي سبز ،سوخته و برداشت ماشيني .....73
14-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C50ْ..77
15-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C60ْ..77
16-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C70ْ..78
17-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 50ْ .........78
18-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 60ْ .........79
19-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 70ْ .........79
20-    رگرسيون بين دكستران و درصد قند ........................................... 81
21-    رگرسيون بين دكستران و انحراف پلاريمتري ............................... 81