محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 66 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

فهرست مطالب

چكيده
تقدير
فصل اول : بيان مسئله
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف كلي
اهداف جزئي
سؤالات پژوهش
متغير ها
فرضيه ها
فرضيه هاي اصلي
فرضيه هاي فرعي
تعاريف واژه ها
تعاريف مفهومي
تعريف عملياتي

فصل دوم : پيشينه پژوهش
نقش خانواده
نقش پدر
عوارض فقدان پدر
زنان سرپرست خانواده
ازدواج مجدد مادرو حضور ناپذيري
مواضع لازم جهت كاهش اثرات منفي ازدواج مجدد
اضطراب
علائم هيجا ني
علائم جسماني
علا ئم رواني
علائم اداركي
علائم اجتماعي
مروري بر سابقه پژوهش

فصل سوم : طرح پژوهش
روش پژوهش
جامعه آ ماري
نمونه و روش نمونه گيري
شيوه جمع آوري اطلاعات
اعتبار وروايي پرسشنامه اضطراب كتل
روش اجراي آزمون
روش آماري

فصل چهارم : بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنها دها

فهرست منابع
پيوست ها
پرسشنامه