محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 186 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه تصاویر و اشکال
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه بررسی اجزاء توربين های گازی و روشهاي افزايش قدرت و راندمان توربين گاز

فهرست مطالب

علائم 
فصل اول : كليات و اجزاء توربين گاز
1-1- توربين گاز:
1-1-1- كمپرسور:
1-1-2- سيستم احتراق
1-1-2-2- نازل سوخت:
1-1-2-3- جرقه زن:
1-1-2-4- شعله بين :
1-1-2- 5 - لوله هاي مرتبطة شعله:
1-1-2-6- قطعه انتقال دهندة گاز داغ
1-1-3- توربين گاز:
1-2- اجزاء فرعي توربين گاز
1-2-1- اجزاء راه‌انداز:
1-2-2- جعبه دنده:
1-2-3- كوپلينگ:
1-2-4- كلاچ‌ها:
1-2-5- ياتاقانها:
1-1- ياتاقان تراست با بار:
1-2- ياتاقان تراست بي‌بار:
1-2-6- اجزاء ديگر:
1-3- سيستمهاي فرعي توربين گاز
1-3-1- سيستم روغنكاري:
1-3-2- سيستم آب خنك كن
1-3-3- سيستم سوخت توربين هاي گازي
1-3-4- سيستم هواي خنك كن:
1-4- كنترل و حفاظت توربين گاز
1-5- مزايا و معايب توربين گاز :
مـراجـع فـصـل اول :      

فصل دوم : سيكل ترموديناميكي توربين گاز
2-1- ‌نگرش كلي بر توربينهاي گاز:
 2-2- مقايسه نيروگاه گازي با نيروگاههاي ديگر:
2-3- فرآيند توربينهاي گاز:
3-3- سيكل استاندارد هوايي (براتيون):
2-5- نسبت فشار براي حداكثر كار خالص ويژه سيكل نظري:
2-6- سيكل عملي براتيون:
2-7- راندمان محفظه احتراق:
2-8- بازده پلي تروپيك:
2-9ـ تعيين معادله راندمان پلي تروپيك
2-10- نسبت فشار براي حداكثر كار خروجي در سيكل عملي توربين گاز:
2-11- نسبت فشار براي حداكثر راندمان حرارتي سيكل عملي:
مـراجـع فـصـل دوم :

فصل سوم : روشهاي افزايش قدرت و راندمان توربين گاز
  3-1- توربين گاز با بازياب:
3-1-1- توربين گاز همراه با بازياب حرارتي (مبدل حرارتي):
3-1-2- روش توليد بخار با استفاده از بويلرهاي بازياب:
3-2- سيكل توربين گاز با گرم‌كم مجدد:
3-3- توربين گاز با تزريق بخار
3-3-1ـ توربين گاز با تزريق بخار به ورودي توربين گاز
3-3-2-  توربين گاز با تزريق بخار به خروجي كمپرسور
3-4- توربين گاز با خنك‌كاري
3-4-1- خنك‌كاري مياني
3-4-2- خنك‌كاري بوسيله پاشش آب به ورودي كمپرسور
3-4-3- خنك‌كاري هواي ورودي به توربين بوسيله سيستم ذخيره يخ:
3-4-4- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر تراكمي:
3-4-5- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر جذبي
3-5- ‌مقايسه‌كلي روشهاي موجود وانتخاب روشهاي مفيدبه منظورافزايش قدرت خروجي ازتوربين‌گاز:
مـراجـع فـصـل سـوم :

فصل چهارم : فعاليتهاي انجام شده در زمينه سيستم Fog
4ـ1ـ Mee Industries Inc
4ـ2ـ Henry Vogt
4ـ3ـ Premier Industries Ins
اجزاء اصلي كولر تبخيري عبارتند از:

فصل پنجم : اثرات سرمايش هواي ورودي بر روي اجزاي سيستم توربين گاز
5-1- تاثير سرمايش هوا بر روي كمپرسور توربين گاز:
5-1-1- دماي خروجي از كمپرسور:
5ـ1ـ2ـ كار كمپرسور :
5-1-3- نسبت فشار:
5-1-4- شرايط كاركرد:
5-1-5- افت دما در رابطه مافوق صوت :
5-2- تاثير سرمايش هوا بر روي اتاق احتراق:
5-3- تاثير سرمايش هوا بر روي توربين :
5-3-1- دماي خروجي از توربين :
5-3-2- كار خالص توربين :
5-4- تاثير سرمايش بر روي راندمان كلي توربين گاز:
5-5- عوارض جانبي و عوامل تاثير گذار بر تور بين گاز :
5-5-1- تاثير ارتفاع :
5-5-2- افت فشار ورودي :

فصل ششم : روش Fog
6-1-‌ پروژه افزايش قدرت واحد گازي با استفاده از سيستم خنك كننده Fog
6-2- معيارهاي انتخاب براي سيستم هاي خنك كن ورودي:
6-3- خنك كاري پاششي در ورودي توربين گاز:
6-4- توليد Fog :
6-4-1- توزيع اندازه ذرات:
6-5- ملاحظات خوردگي در كمپرسورهاي توربين گاز :
6-6- نحوه توزيع Fog فاكتور موثر بر تبخير:
6-7- نازلها، پمپها و ساير تجهيزات:
6-8- سيستم كنترل:
6-9- مكان نازلها در توربين گازي :
6-10- كيفيت آب مصرفي:
6-11- ليست نيازها و موارد نگهداري سيستم Fog توربين گازي:
6-12- نمودار رطوبت سنجي پاشش ورودي :
6-13- شرايط محيطي و قابليت كاربرد پاشش Fog در ورودي:
6-14- بررسي امكان استفاده از سيستم Fog در نواحي مختلف آب و هوايي:
6-15- تخمين كل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نخستيني سيستم Fog:
6-16- مطالعات و آزمايشهاي انجام شده:

فصل هفتم : فشار ضعيفFog
فاگ فشار ضعيف
7-1- زمينه اوليه:
7-2- Fog فشار قوي:
7-3- نحوه قرار گيري نازلها در فاگ فشار ضعيف :
7-4- عوامل فيزيكي:
7-5- انجام عملي :
7-6- نازلهاي فاگ فشار ضعيف:
7-7- PACT (افزايش قدرت به وسيله تكنولوژي خنك سازي هواي ورودي):
7-8- دلايل نصب سيستم خنك كننده در ورودي آن :
7-9- كاهش NOx  :
7-10- سيستم فاكينگ PACT :
7-11- مواد و جزئيات ديگر :
7-12- محاسبه نمونه:
7-13- دلايل اقتصادي فاگ فشار ضعيف :
مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم :

ضمائم وپيوستها
پيوست(1) :  نمودار مقايسه قطر ذرات آب بر حسب حجم قطرات آب
پيوست(2) : نمودار ميزان انتشار Noxدر ازاي افزايش درجه حرارت محيط
پيوست(3) :  نمودار قدرت بر حسب دما در طول يك شبانه روزپ
يوست(4) :  نمودار ميزان انتشار  CO2 در ازاي افزايش درجه حرارت محيط
پيوست (5) : نماي ظاهري يك توربين گاز
پيوست (6) : جدول مقايسه نسبي هر كدام از روشها از نظر هزينه سرمايه گذاري شده
پيوست (7) : نحوه چيدمان نازلهاي سيستم در قبل از اتاق فيلتر
پيوست 8 : نمودارهاي مقايسه روش فاگ با روشهاي ديگر
پيوست 9 :  تصوير كلي از يك سيستم پمپ اسكيد و اجزائ متعلق به آن پيوست 10 : تصويري از يك فيلتر مديا
پيوست 11 : جدول مقايسه روش فاگ با ديگر روشها از نظر اقتصادي از نظر تغييرات سيستم
پيوست 12 : نمودار مقايسه روش فاگ با ديگر روشها از نظر اقتصادي