محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 130 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه  1
بیان مسئله  2
اهمیت پژوهش 2
هدف پژوهش 3
بیان فرضیه 3
تعاریف عملیاتی واژه ها 3

فصل دوم : پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق 4
مقدمه 5
تعریف پرخاشگری 7
پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی  10
آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه  10
نقش تستوسترون در پرخاشگری 14
سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه 16
پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی 19
پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی 21
اوهام پرخاشگرانه 28
تحول پرخاشگری 29
کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران 34
آدم کشی 37
پرخاشگری نسبت به خود  39
پرخاشگری نسبت به خود در حال تحول و رشد 39
پرخاشگری با دوام نسبت به خود  40
نظریه یادگیری اجتماعی «تأثیرات الگویی» 45
تقویت پرخاشگری 47
مشاهدة خشونت 48
فرضیه پالایش 50
فرضیه ناکامی و پرخاشگری 52
تعریف ناکامی 53
رابطه ناکامی و پرخاشگری 53
شکست نامطلوب در کسب هدف  54
هدف ناکامی و پرخاشگری 55
رقابت و ناکامی 55
عوامل انتقال ناکامی به پرخاشگری 56
پرخاشگری ناشی از ناخوشایندی 56
ناکامی به منزله حادثه ای ناخوشایند 56
واکنش به حوادث ناخوشایند 57
سایر تأثیرات منفی محرکهای ناخوشایند 58
انتساب تحقق هدف و ناخوشایندی 59
تمایزات گروهی و اجتماعی 60
تأثیرات جبری محرکهای محیطی 61
پیوند با شرایط ناخوشایند 61
پیوند اهداف موجود 62
اشخاص معلول به منزله محرکهای ناخوشایند 63
پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح  63
فرایندهای شناختی در رفتار پرخاشگرتنه 66
شناخت وقوع حادثه 66
کیفیت تسکین 67
تطابق با خودشناسی 68
اداره عقیده 68
عوامل موثر بر تمایزات جنسی 70
نقش های جنسی و پرخاشگری 72
کاهش و کنترل پرخاشگری 74
کاهش پرخاشگری 75
تربیت نادرست والدین 76
والدین به منزله الگوهای پرخاشگری 76
کنترل پرخاشگری 77
تنبیه 77
فرو خوردن خشم 78
نقش زمان در اطفاء پرخاشگری 78
پرفشاری خون چیست 79
فشار خون بالای اولیه یا لازم و ضروری 80
علایم فشار خون بالا به طور معمولی یا مزمن 81
علایم فشار خون بالا به طور حاد یا شدید 82
مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب 83
برخی از اثرات فشار خون بر بدن
خطر پاره شدن رگ های مغز یا سکته قلبی 84
تأثیر فشار خون بر قلب 85
تأثیر فشار خون بر کلیه ها 85
بیماری سرخرگ ها در اثر فشار خون 86
دلایل افزایش فشار خون
تأثیر چای و قهوه 86
تأثیر الکل 88
«تأثیر استرس» یا فشارهای عصبی 88
فشار خون بالا و خوردن نمک 89
برخی از راههای جلوگیری از افزایش فشار خون 90

فصل سوم : روش اجرای تحقیق 91
روش اجرایی تحقیق 92
جامعه آماری و نمونه آماری 92
روش نمونه گیری 92
ابزار تحقیق 93
اعتبار روایی و مقیاس 94
روش اجرای آزمون 94

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 96
تجزیه و تحلیل توصیفی 97
تجزیه و تحلیل مقایسه ای  108

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری 109
بحث و گفتگو دربارة داده ها 110
خلاصه و نتیجه گیری 111

منابع و ماخذ

فهرست جداول و نمودارها
جداول  98
نمودارها 104