محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۳,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 134 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه بررسی سری های توانی + فرمول + حل

فهرست

مشتق گيري ازسري تواني
انتگرال گيري از سري تواني
سري دو جمله اي
قضيه تيلور موارد كاربرد آن
سريهاي تيلور و مك لورن
مختصات قطبي
رابطه بين مختصات قطبي و قائم
نمودار معادلات قطبي
آزمون هاي تقارن
مساحت درمختصات قطبي
مساحت بين دومنحني قطبي
طول يك منحني قطبي
توابع برداري 
مشتق توابع برداري
انحناء
شتاب و مؤلفه هايش
دايره انحناء و تاب
استوانه ها و رويه هاي درجه دوم
بيضيگون
هذلولي گون يكپارچه
هذلولي گون دو پارچه
 سهمي گون بيضوي
سهمي گون هذلولوي
مخروط بيضوي
توابع چند متغيره
حد و پيوستگي توابع چندمتغيره
مشتقات جزئي يا نسبي
قاعده زنجيره ايمشتق ضمني و قضيه اولر
ماكزيمم و مينيمم توابع دو متغير 
مشتق جهتي وگراديان 
انتگرال دوگانه
تعبير هندسي
روش محاسبه انتگرال دوگانه در دستگاه مختصات دكارتي
محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبي
روش محاسبه انتگرال در مختصات قطبي
انتگرال سه گانه
روش محاسبه انتگرال سه گانه در مختصات دكارتي
انتگرال هاي سه گانه در مختصات استوانه اي
انتگرال هاي سه گانه در مختصات كروي