محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۱,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 110 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
1-1 هدف
اهداف انجام اين تحقيق شامل :
2-1 كيسه هوا
2-2 چگونگي عملكرد كيسه هوا
2-3 خواص الياف و نخ هاي مصرفي در كيسه هاي هوا:
2-3-1 فرآيند توليد نخ كيسه هوا
2-3-2 فيلامينت هاي ظريفتر (LDPF)
2-4 خصوصيات پارچه كيسه هوا
2-4-1 عمليات قبلي
2-4-2 فرآيند پوشش دهي پارچه هاي هوا
2-5  فرآيند دوخت
2-5-1پارامترهاي دوخت
2-5-2 انتخاب نخ هاي دوخت
2-6 عمليات نهايي توليد كيسه هوا
2-7 مقايسه كيسه هاي هوا در اروپا و آمريكا
2-7-1 كيسه هواي طرف راننده
2-7-2 كيسه هواي طرف سرنشين كنار راننده
2-8 مصرف جهاني كيسه هوا، نخ الياف آن
2-9 استفاده از مادون قرمز در كيسه هاي هوا
2-10 چشم انداز آينده
مقدمه
3-1روش هاي ساخت صندلي
3-1-1مواد اسفنجي
3-1-2 تكنيك هاي اتصال مستقيم
3-1-3 بستن با قلاب و حلقه
3-1-4 بستن تونل
3-2 پارچه روكش صندلي
3-3 مواد براي ساخت صندلي
3-4 انتخاب فوم بالشتك و كف  صندلي
3-5 نخ هاي بافت
3-6چرم طبيعي
3-7 چرم مصنوعي يا دست ساز بشر و جير يا چرم جير
3-8 الياف ريز پشم پنبه
3-9 ساير روش ساخت صندلي
3-10 تعريف راحتي يك صندلي
3-11 تكميل ضد چرك پارچه هاي روكش صندلي اتومبيل از جنس پلي استر
3-11-1 كاربرد تركيبات فلوئورو كربن
3-11-2 روش هاي آزمون جهت سنجش چگونگي عملكرد چرك
3-11-3 رنگرزي پارچه هاي پلي استر مورد مصرف در روكش صندلي اتومبيل
3-11-4 اثرات ممكن ناشي از تكميل فلوئوروكربن پارامترهاي تحت بررسي
3-11-5 تأثير مواد تكميلي برروي ته رنگ پارچه
كمربندهاي ايمني
4-1 توليد كنندگان اصلي كمربند ايمني در آمريكا
4-2تاير
4-3مواد اوليه:
4-3-1نخ مصرفي در تاير (Tyre Cord):
4-4 مهمترين خواص الياف ها را به شرح ذيل مي توان بيان داشت:
4-5 تكنولوژي هاي موجود در ايران
5-1 كفپوش ها
5-2 آستر جلوئي
5-3 ساختار بافت جلوئي ماشين
5-4 پوشش در
5-5 قطعات
5-6 داشبورد
5-7 آفتاب گيرها
5-8 صندوق عقب خودرو
5-9 مواد جديد ديگر
5-10 بخش هاي كمكي يا فرعي
5-11 لوله ها و تسمه ها
5-12 فيلتر هاي هوا
5-13 كاربرد منسوجات بي بافت و الياف در اتومبيل و عملكرد آكوستيك آنها
5-13-1 سرو صداي اتومبيل
5-13-2جذب صداي منتقل شده به وسيله هوا
5-13-3 كفپوش سقف به عنوان جاذب صدا
5-13-4 پانل سقف Roof Paneling
5-13-5 صندلي ها
5-13-6 عايق سازي و كاهش صداي ناشي از بدنه Structure – borne
5-13-7 اتاق اتومبيل
5-13-8- Textile wheel housing منسوج به كار رفته در محل قرار گيري چرخ
 چالش هاي پلي يورتان و موقعيت‌ها در صنايع خودروسازي
6-1 صندلي ها
6-1-1جذب انرژي
6-2 آكوستيك
6-3 روكش هاي داخلي
6-4 سايبان
6-5 كف هاي تحت بار
6-7 قالب گيري دو ضرب
6-8 پارچه هاي پوشش كاري شده و لوكس
6-9 لمينه هاي پارچه / اسفنج
6-10 پوشش كاري ها
6- 11 نتيجه
آزمايشات و استانداردهاي منسوجات مصرفي در صنايع خودرو سازي
7-1 روكش صندلي
7-2 آزمايشات و استانداردهاي كفپوش هاي استفاده شده در خودرو
7-3 آزمايشات و استانداردهاي تودوزي
7-4 آزمايشات  و استانداردهاي كمربند ايمني
7-5 آزمايشات و استانداردهاي كيسة‌هوا
7-6 روش تعيين مقاومت كالاهاي نساجي در برابر سايش (‌استاندارد شماره 1521)
7-6-1 هدف
7-6-2 اصول
7-6-3 دستگاه و وسايل لازم
7-6-4 نمونه آزمايش
7-6-5 تحت شرايط قرار دادن نمونه و آزمايش آن
7-6-6 روش آزمايش
7-6-7 ارزيابي نقطه پايان
8-1 آزمايش مقاومت در برابر سايش پارچه روكش صندلي
8-2 نحوه انجام آزمايش
نتيجه گيري :

منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي:
فهرست منابع غير فارسي