محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 112 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی بانک ملت

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت
مقدمه3
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی4
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب 4
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه 5
رئیس شعبه5
معاون شعبه5
رئیس دایره صندوق6
تحویلداران6
دایره حوالجات7
ممیز حساب7
تحصیلدار 8
خدمتگزار شعبه8
دایره اعتبارات 8
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت 10
1-حساب جاری الکترونیک (جام10
2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت 11
3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته11
4-همراه بانک ملت12
5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 81320012
6-ملت کارت متمرکز 12
7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی 13
8-هدیه کارت ملت13
9- بن کارت ملت13
10- انواع تسهیلات بانکی 14

فصل دوم :عقوداسلامی
1- قرض الحسنه16
کارمزد16
وثایق وتضمینات17
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی 17
عملیات حسابداری قرض الحسنه18
1- ثبت حساب انتظامی قراردادهای 18
2- ثبت  وثایق وتضمینات18
3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد 18
4-دریافت اقساط19
5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه19
2- مضاربه20
عملیات حسابداری مضاربه 22
1-ثبت قرارداد مضاربه22
2-ثبت وثایق وتضمینات 23
3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی23
4-ثبت تعهدات بانک23
5-پرداخت سرمایه مضاربه 24
6-فروش کالای موضوع مضاربه24
3-مشارکت مدنی25
عملیات حسابداری مشارکت مدنی26
1- ثبت قرارداد 26
2-اخذ وثایق وتضمینات26
3-واریز مشارکت مدنی27
4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی28
5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت28
6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی28
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد29
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد29
7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی30
4-فروش اقساطی31
فروش اقساطی مسکن32
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار32
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی33
عملیات حسابداری فروش اقساطی 34
1-ثبت قرارداد34
2-واحد وثایق وتضمینات34
   3-پیش پرداخت فروش اقساطی35
4-ثبت تعهدات بانک35
5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی35
6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی36
7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی36
8-دریافت اقساط37
9-تسویه حسابها فروش اقساطی 38
5-اجاره به شرط تملیک38
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک39
1-ثبت قرارداد39
2-ثبت وثایق وتضمینات40
3-وصول پیش دریافت از مشتری40
4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده40
5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک41
6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک41
7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط42
8-تغییرات قرارداد42
9-دریافت مال الاجاره43
10-تعدیل حساب سود سالهای آینده 43
11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره43
12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق44
13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد45
6-سلف45
سود معاملات سلف46
عملیات حسابداری47
1-ثبت قرارداد47
2-ثبت وثایق وتضمینات47
7- جعاله48
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت49
عملیات حسابداری جعاله49
1-ثبت قرارداد49
2-اخذ وثیقه یا تضمین49
3-اخذ پیش دریافت50
4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار50
5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) 50
6-  مزارعه51
عملیات حسابداری مزارعه52
1-ثبت قرارداد52
2-ثبت وثایق وتضمینات52
3-پرداخت بابت مزارعه 52
4-دریافت سهم بانک53
5-تسویه حساب مزارعه 53
6-برگشت حسابهای انتظامی 54
9-مساقات55
حسابداری مساقات55
1- ثبت قرارداد55
2-ثبت وثیقه یا تضمین55
3-پرداخت بابت مساقات56
4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) 56
5-تسویه حساب مساقات56
6-برگشت حسابهای انتظامی56

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی
مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی 60
مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي61
1- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده 61
2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات62
3-ضمانتنامه پيش پرداخت63
4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار64
5-ضمانتنامه تعهد پرداخت65
1-5- ضمانتنامه گمركي65
انواع ضمانتنامه هاي گمركي 65
1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي 56
2-1-5- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا56
3-1-5- ضمانتنامه ترانزيت كالا66
4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا66
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی67
2-5- ضمانتنامه نظام وظيفه 68
3-5- ضمانتنامه دادگستري69
4-5- ضمانتنامه هاي متفرقه69
صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك70
صدور ضمانتنامه با درج شرط يا درمتن آن71
ضمانتنامه ارزي 72
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني72
نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت72
مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري74
الف)اشخاص حقيقي74
ب) اشخاص حقوقي74
مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه80
الف)عمليات صدور ضمانتنامه80
ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه82
1-ب- ثبت انتظامي قرارداد82
2-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه82
3-ب – ثبت تعهدات 82
4-ب- ثبت سپرده نقدي83
5-ب- ثبت تمبر مالياتي83
6-ب- ثبت كارمزد83
ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد84
مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي85
عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه86
نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها 87
مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه89
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه 90
برگشت تعهدات 90
برگشت سپرده نقدی91
برگشت کارمز91
برگشت وثایق91
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه92
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه 94
برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد96

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر101