محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 92 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

فهرست مطالب

  فصل اول
مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنها
مقدمه 

1 تاريخچه شبكه 1
1-1 مدل هاي شبكه 3
1-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده 4
1-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده 4
1-2 ريخت شناسي شبكه 4
1-2-1 توپولوژي حلقوي 5
1-2-2 توپولوژي اتوبوس 5
1-2-3 توپولوژي توري 5
1-2-4 توپولوژي درختي 6
1-2-5 توپولوژي تركيبي 6
1-3 پروتكل هاي شبكه 6
1-4 مدل OSI(Open System Interconnection) 8
1-5 مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند 9
1-6 عملكرد يك شبكه Packet - swiching 10

فصل دوم
شبكه هاي بي سيم با نگاهي به Wi-Fi-Bluetooths 
مقدمه 11
2-1مشخصات و خصوصيات WLAN 12
2-2 همبندي هاي 11، 802 12
2-2-1 همبندي IBSS 12
2-2-2 همبندي زير ساختار در دوگونه ESS و BSS 13
2-3 لايه فيزيكي  15
2-3-1 دسترسي به رسانه 15
2-3-1-1 روزنه هاي پنهان 16
2-3-2 پل ارتباطي 17
2-4 خدمات توزيع 17
2-5 ويژگي هاي سيگنال طيف گسترده  18
2-5-1 سيگنال هاي طيف گسترده با جهش فركانس  18
2-5-1-1 تكنيك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code) 19
2-5-1-2 تغيير فركانس سيگنال هاي تسهيم شده به شكل شبه تصادفي  19
2-5-2 سيگنال هاي طيف گسترده با توالي مستقيم 19
2-5-2-1 مدولاسيون باز 20
2-5-2-2 كدهاي باركر 20
2-5-3 استفاده مجدد از فركانس 20
2-5-3-1 سه كانال فركانسي F1,F2,F3 20
2-5-3-2 طراحي شبكه سلولي 20
2-5-4 پديده ي چند مسيري 21
2-6-1 مقايسه مدل هاي 11، 802 21
2-6-1-1 استاندارد 11، b802 21
2-6-1-1-1 اثرات فاصله  22
2-6-1-1-2 پل مابين شبكه اي  22
2-6-2 استاندارد 11،a802 23
2-6-2-1 افزايش باند 24
2-6-2-2 طيف فركانس تميزتر 24
2-6-2-3 كانال هاي غيرپوشا 25
2-6-2-4 همكاري wi-fi 25
2-6-3 80211g يك استاندارد جديد 25
2-7 معرفي شبكه هاي بلوتوس 26
2-7-1 مولفه هاي امنيتي در بلوتوس 28

فصل سوم
امنيت در شبكه با نگرشي به شبكه بي سيم 
مقدمه 29
3-1 امنيت شبكه 30
3-1-1 اهميت امنيت شبكه 30
3-1-2سابقه امنيت شبكه 30
3-2 جرايم رايانه اي و اينترنتي 31
3-2-1 پيدايش جرايم رايانه اي  32
3-2-2 قضيه ي رويس 32
3-2-3 تعريف جرايم رايانه اي 33
3-2-4 طبقه بندي جرائم رايانه اي  33
3-2-4-1 طبقه بندي OECDB 34
3-2-4-2 طبقه بندي شوراي اروپا 34
3-2-4-3 طبقه بندي اينترپول 35
3-2-4-4 طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك 37
3-2-5 شش نشانه از خرابكاري 37
3-3 منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بيسيم و خطرات معمول 38
3-3-1 امنيت پروتكل WEP 39
3-3-2 قابليت ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11 39
3-3-2-1 Authentication 40
3-3-2-2 Confidentiality 40
3-3-2-3 Integrity 40
3-3-3 خدمات ايستگاهي  40
3-3-3-1 هويت سنجي 40
3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاري 42
3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاري RC4 42
3-3-3-2 اختفا اطلاعات 43
3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity) 44
3-3-4 ضعف هاي اوليه ي امنيتي WEP 45
3-3-4-1 استفاده از كليدهاي ثابت WEP 45
3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده 46
3-4 مولفه هاي امنيتي در بلوتوث 47
3-4-1 خطرات امنيتي 47
3-4-2 مقابله با خطرات 48
3-4-2-1 اقدامات مديريتي 48
3-4-2-2 پيكربندي درست شبكه 48
3-4-2-3 نظارت هاي اضافي بر شبكه 49
3-5 Honeypot تدبيري نو براي مقابله با خرابكاران 49
3-5-1 تعريف Honeypot 49
3-5-2 تحوه ي تشخيص حمله و شروع عملكرد Honeypot 49
3-5-3 مزاياي Honeypot 49
3-5-4 تقسيم بندي Honeypot از نظر كاربرد 50
3-5-4-1 production Honeypot 50
3-5-4-1-1 prevention 51
3-5-4-1-2 Detection (كشف يا شناسايي) 51
3-5-4-1-3 Response (پاسخ) 51
3-5-4-2 Research Honeypot 52
3-5-5 تقسيم بندي Honey pot از نظر تعامل با كاربر 52
3-5-5-1 Low Interaction Honeypot 52
3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot 53
3-5-5-3 High Interaction Honey pot 53
3-5-5-3-1 مزاياي استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot 54
3-5-5-3-2 معايب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot 54

فصل چهارم
مفهوم GPRS با رويكرد IT 
4-1 ويژگي هاي GPRS 55
4-1-1 مواد لازم براي استفاده از GPRS 56
4-1-2 ويژگي هاي سيستم سوئيچينگ پكتي 56
4-1-3 كاربردهاي GPRS 58
4-1-4 اطلاعات مبتني و قابل مشاهده 58
4-1-4-1 تصاوير ثابت 59
4-1-4-2 تصاوير متحرك 59
4-1-5 مرورگر 59
4-1-5-1 پوشه هاي اشتراكي يا كارهاي گروهي 59
4-1-5-2 ايميل يا پست الكترونيكي 59
4-1-6 MMS 60
4-1-7 رتبه كاربرد محيط 60
4-1-8 كارايي GPRS 60
4-2 مفهوم GSM 61
4-2-1 توانايي GSM 62
4-2-2 شبكه GSM 62
4-2-3 شبكه GSM 62
4-2-3-1 سيستم سوئيچينگ  62
4-2-3-2 سيستم ايستگاه پايه  62
4-2-4 سيستم پشتيباني و عملياتي  62

فصل پنجم 
بررسي و مطالعه شبكه SMS و معرفي ابزاري براي كنترل توسط SMS 
5-1 مطالعه نسل هاي مختلف موبايل 63
5-1-1 مزايا و معايب MTS 63
5-1-2 سيستم هاي سلولي و آنالوگ 64
5-1-3 مشكلات سيستم هاي 1V 65
5-1-4 سيستم هاي نسل دوم 2V 65
5-1-5 سيستم هاي نسل 2.5V 65
5-2 معرفي شبكه SMS  و چگونگي انتقال SMS 66
5-2-1 تاريخچه ساختار سرويس پيغام كوتاه  66
5-2-2 فوائد سرويس پيغام كوتاه 66
5-2-2-1 Shart message Entities 67
5-2-2-2 سرويس مركزي پيغام كوتاه (sms c) 67
5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعيت دائم  68
5-2-2-4 ثبات موقعيت دائم (HLR)  68
5-2-2-5 مركز سوئيچ موبايل 68
5-2-2-6 بازديد كننده (VLR) 68
5-2-2-7 محل اصل سيستم 68
5-2-2-8) محل موبايل (MS) 68
5-2-3 اجزايي توزيع(مخابره) 69
5-2-3-1 اجزاي خدمات 70
5-2-3-2 خدمات مشتركين 70
5-2-3-3 خدمات اطلاعاتي موبايل  72
5-2-3-4 مديريت و توجه به مشتري 72
5-2-4 مثال موبايل هايي كه پيام كوتاه به آنها رسيده 72
5-2-5 مثال موبايلي كه پيام كوتاه ارسال نموده است 73
5-2-6 ارائه مداري براي كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه 75
نتيجه گيري 78
پيوست 80
منابع 85