محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 95 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه ماده آلي و فراهمي عنصر غذايي کم مصرف

فهرست

فصل اول: کشاورزي ارگانيک 1

فصل دوم: بيولوژي خاک در کشاورزي ارگانيک 4

فصل سوم: تنظيم تناوب براي سيستم هاي ارگانيک 7

فصل چهارم: تغذيه گياهي در کشاورزي ارگانيک 12

1- کود حيواني 12
2- کود سبز 12
3- کودهاي حاصل از ضايعات کشاورزي و زباله شهري 13
4- مدفوع آبکي 14
5- کمپوست 15
6- خاکه سنگ 17

فصل پنجم: تحرک و جابجايي عناصر کم مصرف 19
1- تاثير pH بر جذب و تحرک عناصر 25
2- ماده آلي خاک 26

فصل ششم: فلز کم مصرف و ماده آلي 39
1- منيزيم 40
2- کاديم 43
3- سلنيم 46

4- سرب 47
5- آهن 50
6- مس 53
7- نيکل 55
8- کرم 56
9- فلوئور 57
10- يد 58
11- جيوه 59
12- روي  60
13- برم 61
14- کبالت 62
15- تکنتيوم 63
16- رنيوم 63
17- سزيوم 63
18- ليتيم 64
19- روبيديوم 64
20- برليوم 65
21- آرسنيک 65
22- ژرمانيوم 66
23- هافنيوم 66
24- زيرکونيوم 67

25- نقره 67
26- طلا 68
27- آلومينيم 68
28- واناديوم 68
29- سليس 69
نتيجه گيري 70
منابع 72