محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 87 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كاتاليستهاي تبديل كاتاليستي

فهرست

كاتاليستهاي تبديل كاتاليستي
مقدمه :
ريفرمينگ كاتاليستي :
بازسازي فعل و انفعالات مواد شيميايي يا كاتاليست
(ريفرمينگ كاتاليستي)
مواد هيدروژني نفتالين (هيدروكربنهاي   )
فرآيندهاي احيا و بازسازي مواد %
مواد معطر و هيدروژن :
شكاف ( كراكينگ ) و بازسازي كاتاليزي :
فرآورده ها :
كاتاليزگرها
بازسازي :
فرآيندها :
 طرح گزارش :
تقويت كردن خواندن :
 بخار متان اصلاح شده در شيمي :
ترموديناميك
سرعت واكتش و انرژي جنبشي :