محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 35 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقاله وسواس

فهرست مطالب

وسواس
وسواس در ادبيات فارسي
«لغت وسواس»
«ماهيت وسواس»
«تظاهرات باليني و طبقه بندي»
«آثار و نشانه هاي وسواس»
«صورت هاي وسواس»
«انواع وسواس»
وسواس تقارن چيست؟
عوامل اثر گذار در شكل گيري وسواس تقارن
«علت‌ها»
«روان رنجوري وسواس فكري و عملي»
«وسواس ارثي است يا اكتسابي»
ويژگي هاي اختلال شخصيت افراد وسواسي:
«حالات افراد وسواسي»
«وسواس در چه كساني ديده ميشود؟»
در سنين نوجواني:‌
سنين جواني و بعد
مراحل شدت و ضعف
ب-در رابطه با جنس
ج- در رابطه با هوش:
د- در رابطه با اعتقاد
هـ- در رابطه با شخصيت و محيط
«شروع بيماري»
«ضرورت هاي درمان»
«خطر عدم درمان»
«درمان غير دارويي وسواس»
توصيه هاي اساسي پيشگيري و درمان:
دارو‌ درماني براي اختلال وسواس – اجبار
منابع و مآخذ