محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 170 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

فهرست مطالب

مقدمه
     1 – طرح مساله
     2- تحقيقات و مطالعات قبلي
     3- ضرورت تحقيق
     4- فرضيه ها
     5- روش تحقيق
     6- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب
كليات:
     الف – سير تاريخي مجازات اطفال
           1 – دوره باستان و ميانه
           2- دوره معاصر
           3- دوره باستان و پس از آن در ايران
     ب – مفاهيم ، واقعيتها و ضرورتها
          1- طفل و مسئووليت كيفري
          2- بزهكاري اطفال و طفل بزهكار
          3- علل بزهكاري
          4- اهميت بزهكاري
     ج – هدف از مجازات اطفال
     د – اصول مورد تاكيد در تعيين مجازات اطفال
            1- تناسب جرم و مجازات
            2- تفريد مجازات
           3- لزوم تفسير كودك مدارانه قوانين جزايي
           4- ضرورت دوري از برچسب زني
            5- توجه به حق مشاركت طفل در تعيين سرنوشت خويش
      هـ - مجازاتهاي جايگزين حبس
            1- فلسفه پيدايش
            2- تاريخچه و مفهوم
            3- فوايد و شرايط
             4- انواع
             5- زمينه هاي اجرا
 

بخش اول – جايگزينها به عنوان مجازات اصلي
      فصل اول– سپردن طفل به والدين يا سرپرستان قانوني با الزام به تاديب
 گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف 
 گفتار دوم – حقوق كيفري ايران 
 گفتار سوم – اسناد بين المللي 
      فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
 گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف 
 گفتار دوم – مزايا و معايب 
گفتار سوم – حقوق كيفري ايران 
گفتار چهارم – اسناد بين المللي 
     فصل سوم – مجازاتهاي شفاهي
     فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهاي آموزشي و
حرفه اي
گفتار اول – حقوق كيفري ايران 
گفتار دوم – اسناد بين المللي 
     فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت
     فصل ششم – سازش با مجني عليه وجبران ضررو زيان وي
     فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاريخچه 
گفتار دوم – ماهيت 
گفتار سوم- شرايط و الزامات 
گفتارچهارم – مزايا و معايب 
گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران 
گفتارششم – اسناد بين المللي 
     فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونيك
     فصل نهم – محروميتها و ممنوعيتهاي اجتماعي و حقوقي
گفتاراول – ماهيت ، شرايط و اهداف 
گفتار دوم – مزايا و معايب 
گفتار سوم – حقوق كيفري ايران 
گفتارچهارم – اسناد بين المللي 
     فصل دهم – جزاي نقدي
گفتاراول – تاريخچه 
گفتاردوم – مفهوم و اوصاف 
گفتارسوم – انواع 
     مبحث اول – جزاي نقدي ثابت 
     مبحث دوم – جزاي نقدي نسبي 
     مبحث سوم – جزاي نقدي روزانه 
گفتار چهارم – مزايا و معايب 
گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران 
گفتارششم – اسناد بين المللي 

بخش دوم – جايگزينهادر مرحله اجراي حبس
     فصل اول – نظام نيمه آزادي
گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا 
گفتار دوم – مزايا و معايب 
گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي 
گفتار چهارم – حقوق كيفري ايران 
گفتار پنجم – اسناد بين المللي 
     فصل دوم – استفاده از زندانهاي باز
گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا 
گفتار دوم – مزايا و معايب 
گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي 
گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران 
گفتار پنجم – اسناد بين المللي 
     فصل سوم – كيفرهاي پايان هفته اي
گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا 
گفتار دوم – مزايا و معايب 
گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي 
گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران 
گفتار پنجم – اسناد بين المللي 
     فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا 
گفتار دوم – مزايا و معايب 
گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي 
گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران 
گفتار پنجم – اسناد بين المللي 
     فصل پنجم – تعليق
گفتار اول – تعريف و فلسفه 
گفتار دوم – انواع 
گفتار سوم – مزايا و معايب 
گفتار چهارم – حقوق جزاي اسلامي 
گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران 
     مبحث اول – سابقه تاريخي 
     مبحث دوم – شرايط 
     مبحث سوم – آثار 
     مبحث چهارم – وظايف مقام قضايي 
     مبحث پنجم – فسخ 
گفتار ششم – اسناد بين المللي 
     فصل ششم – آزادي مشروط
گفتار اول – تعريف و فلسفه 
گفتار دوم – تاريخچه 
گفتار سوم – مزايا و معايب 
گفتارچهارم – حقوق جزاي اسلامي 
گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران 
     مبحث اول- سابقه تاريخي 
     مبحث دوم- شرايط 
     مبحث سوم- آثار 
گفتار ششم – اسناد بين المللي 
نتيجه گيري
منابع و ماخذ