محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 87 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

چرم مصنوعي و تأثير فرمولاسيون در خواص فيزيكي چرم به انضمام تست كدر شدن- بخار گرفتگي (fogging) روي منسوجات و چرم

فهرست مطالب

تقدير
پيشگفتار
مقدمه (چكيده) 1
- فصل اول (مباحث نظري)
پلي‌وينيل كلرايد (P.V.C) 6
مخلوط‌هاي PVC-NBR 10
مخلوط‌هاي PVC-ACRYLIC 16
مخلوط‌هاي PVC-ELATOMER 25
مخلوط‌هاي PVC-POLYALKENE 27
مخلوط‌هاي PVC-CPE, PVC-CSR 30
مخلوط‌هاي PVC-poly urethane 37
مخلوط‌هاي PVC-EVAC,PVC/EVAC-VC 39
مخلوط‌هاي PVC-ABS 43
مخلوط‌هاي رزين مهندسي و PVC
آلياژ با PVC 48
آلياژ با COPO 49
آلياژ با PC 51
آلياژ با POM 52
آلياژ با PI 52
آلياژ با PVP 54
- Reasons for benefits and problems of blending 55

- فصل دوم (مباحث عملي)
يك فوم از چه اجزائي تشكيل شده است؟ 59
عناوين آزمايشات صورت گرفته روي فوم 59
آزمايش اول (اگر افزايش مواد فوم‌از با پارامترهاي فوم Dop= 65gr) 61
آزمايش دوم (اثر افزايش Dop بر پارامترهاي فوم) 62
آزمايش سوم (اثر افزايش مواد فوم‌از بر پارامترهاي فوم Dop= 85 gr) 62
آزمايش چهارم (اثر افزايش كربنات كلسيم بر پارامترهاي فوم) 63
آزمايش پنجم (اثر افزايش ASUA بر پارامترهاي فوم) 64
فرمول ماده فوم‌از و درصد تركيبات آن 64

- فصل سوم (تست كدر شدن- بخارگرفتگي (fogging) روي منسوجات و چرم
موضوع و زمينه كاربرد 66
مبناي آزمايش 66
تعريف عبارات و علائم 67
تجهيزات و شناساگرها 67
آماده‌سازي نمونه‌ها 72
روش انجام آزمايش 73
تشريح نتايج 79
گزارش آزمايش 83