محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 70 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه (اختيارات ولي فقيه از ديدگاه آيت الله مصباح يزدي)

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: ولايت مطلقه فقيه
فصل اول: نظريه اسلام در باب حكومت: انتصاب يا انتخاب؟
گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاكم
گفتار دوم: چگونه مي توان فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد را از ميان فقها تشخيص داد؟
فصل دوم:‌ ضرورت ولايت مطلقه فقيه
گفتار اول: معاني ولايت (تكويني،تشريعي، مطلقه)
گفتار دوم: حدود اختيارات ولي فقيه
گفتارسوم: تشكيك در ولايت مطلقه از سوي بدانديشان
الف: آيا كاربرد صحيح حجر در امور عمومي صحيح است؟
ب : آيا لازمه محجوريت، ناتواني از تصدي است؟‌
ج: مردم در نظام ولايت فقيه ، ناتوان و محجور فرض نمي شوند.
د: آيا ولي فقيه بر فقها نيز ولايت دارد؟‌

بخش دوم: اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها
- فصل اول: مسائل مطروحه
- فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه

بخش سوم :‌ رابطه مرجعيت و ولايت فقيه
- فصل اول: ماهيت كار مجتهد و ولي فقيه و تفاوت آن دو
- فصل دوم:‌ولايت فقيه يا افقه
- فصل سوم: تفاوت حكم و فتوا
- فصل چهارم:‌قوانين ثابت و متغير
گفتار اول: منشأ تيير حكم در مقام ‹‹ثبوت››
گفتار دوم: تغيير حكم، تابع تغيير زمان
گفتار سوم:‌تغيير حكم،‌ تابع تغيير قيد موضوع
-فصل پنجم: تزاحم دو حكم و اهميت ملاك
بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)
  سؤال اول: آيا اختيارات و وظايف ولي فقيه منحصر به اموري است كه در قانون اساسي آمده است؟‌
 سؤال دوم:‌ آيا ولايت مطلقه فقيه، به اندازه ولايت انبيا ولايت پيامبران است؟‌
 سؤال سوم:‌ با توجه به اينكه ولايت فقيه مطلق است، آيا وي مي تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟
 سؤال چهارم: اگر فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر اختلاف داشته باشد چه بايد كرد؟‌
 سؤال پنجم:‌ آيا در نظام اسلامي، فقيه وكيل مردم است؟‌
 سؤال ششم: جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايي كجاست؟
 سؤال هفتم:‌ منظور اينكه ولي فقيه مي تواند احكام فرعي اسلام را تغيير دهد،‌چيست‌؟
 سؤال هشتم:‌ با توجه به اختيارات ولي فقيه،‌اگر به طور همزمان وي،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وي را عزل كند چه بايد كرد؟‌
منابع و مأخذ