محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 230 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

فهرست مطالب

 مقدمه 
بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي 
فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي 
مبحث اول: مفهوم و تعريف 5 
مبحث : دوم : تاريخچه  
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم  
گفتار اول : عنصر قانوني  
گفتار دوم : عنصر مادي 
بند اول : شرايط مقدماتي 
1.   ضرورت وجود جرم قبلي 
2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم  
3.   خصوصيات مرتكب جرم 
بند دوم: عمل مرتكب  
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم  
1.  شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها 
1-1   تصفيه پول 
 2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول 
3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان 
4-1  وام هاي صوري و دروغين      
5-1   اسمور فينگ  
6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار 
7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 
8-1   بهشتهاي مالياتي  
.2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي 
 1-2  حواله  
  2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار  
  3-2   استفاده از مؤسسات بيمه  
.3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي 
        1-3 قاچاق پول 
  2-3  استفاده از كازينوها 
  3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه 
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات  
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي  
بند چهارم : مراحل پولشويي 
1. مرحله جايگزيني 
2. مرحله لايه گذاري 
3. مرحله ادغام 
بند پنجم : نتيجه مجرمانه 
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي 
گفتار سوم :عنصر معنوي جرم 
 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي 
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري 
مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي 
گفتار اول: فراملي بودن  
گفتار دوم : سازمان يافتگي  
گفتار سوم: بدون قرباني بودن 
مبحث سوم : ميزان پولشويي 
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي 
مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي 
گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي  
گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي 
مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر  
مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم  

  

بخش دوم: مبارزه با پولشويي 
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي  
مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي  
گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 
گفتار دوم : اعلاميه كميته بال  
گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا  
گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي  
گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي 
گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي  
مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي 
گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف 
گفتار دوم : گروه اگمونت  
فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي  
مبحث اول: راهكارهاي تقنيني  
گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي 
گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم  
گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي 
مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري 
گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي 
بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري  
بند دوم : حفظ سوابق مالي  
بند سوم : گزارش موارد مشكوك  
بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي  
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك  
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان  
گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي  
گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي  
بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)  
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول  
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي  
بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل  
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه  
گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم  
گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي 
مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي  
گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم  
بند اول : پذيرش اماره مجرميت  
بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق  
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال  
گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي  
بند اول : نيابت قضايي  
بند دوم: احاله رسيدگي كيفري  
بند سوم :انتقال محكومين  
بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين  
نتيجه گيري و پيشنهادات  
فهرست منابع و مآخذ 
پيوست