محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۲۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 215 صفحه
توضیحات اضافه : بهمراه نقشه و محاسبات مربوطه
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مطالعات مرحله اول طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شهر دولت آبادتربت حیدریه

فهرست مطالب

فصل اول: سيماي كلي طرح                                          
1-1- استان خراسان رضوي                                                  8
1-1-1- كليات 8
1-1-2- وسعت                                    11
1-1-3- موقعيت جغرافيايي 11
1-1-4- تقسيمات کشوري استان خراسان رضوي                13
1-2- مطالعات شهرستان تربت حيدريه                    15
1-2-1- كليات 15
1-2-2- وسعت 16
1-2-3- موقعيت جغرافيايي                                           16
1-3-  شهر دولت آباد                                                    18
1-3-1- كليات 18
1-3-2- وسعت                  22
1-3-3- موقعيت جغرافيايي                  22
1-3-4- زمين شناسي 25
1-3-4-1- وضعيت خاک 27
1-3-4-2-توپوگرافي 27
1-3-4-3- وضعيت لرزه خيزي 28
1-3-5- مشخصات کالبدي شهر دولت آباد 32
1-3-6- کاربري اراضي در طرح هادي 32
1-3-7- تراکم موجود شهر  35
1-3-8- وضعيت فضاي سبز 35
1-3-9- محدوده استحفاظي و خدماتي
1-3-10- جهات رشد و توسعه

1-3-11- پيش بيني کاربريهاي اصلي در طرح هادي 40
1-3-12- کاربريهاي اراضي خدماتي موجودوپيشنهادي در طرح هادي و درصد تحقق آن 42
1-3-13- طرحهاي زير بناي توسعه شهر در آينده 45

فصل دوم : هواشناسي 
2-1- ايستگاههاي هواشناسي خراسان 47
2-2- دما 48
2-3- تعداد روزهاي يخبندان 50
2-4- تعيين عمق يخبندان 52
2-5- رطوبت نسبي 54
2-6- آمار بارندگي 57
2-6-1- بارندگي متوسط ساليانه 57
2-6-2- بارندگي متوسط فصلي 59
2-7- ساعات تابش آفتاب 60
2-8- باد 61
2-9- اقليم 62
2-9- 1- اقليم شهر دولت آباد 63
2-10- بررسي نتايج هواشناسي 69

فصل سوم : جمعيت 
3-1- جمعيت 71
3-1-1- پيشگفتار 71
3-1-2- بررسي جمعيت شهرستان تربت حيدريه 71
3-1-3- بررسي منابع مختلف جمعيتي شهر دولت آباد و تغييرات آن 72
3-1-3-1- سرشماري نفوس و مسکن 72
3-1-3-2- آمار مرکز بهداشت 74
3-1-3-3- آمار طرح هادي شهر دولت آباد 76
3-1-3-4- سوابق مطالعاتي مشاورين قبلي 76
3-1-3-5- برآورد جمعيت سال 1375 تا 1385 77
3-1-4- وسعت خانوار 77
3-1-5- ترکیب جنسی جمعیت و نسبت مردان به زنان 78
3-1-6- ترکیب سنی جمعیت 78
3-1-7- میزان موالید و مرگ و میر شهر دولت آباد 81
3-1-8- میزان با سوادی جمعیت 6 ساله  81
3-1-9- مهاجرت 82
3-1-10- ترکیب سنی مهاجران 83
3-2- روشهای پیش بینی جمعیت آینده شهر 84
3-3- برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش تصاعد هندسي 86
3-3-1- انتخاب فرض برتر 87
3-4- برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش ترکيبي 88
3-4-1- رشد طبيعي جمعيت 88
3-4-1-1- ميزان مواليد وباروري 88
3-4-1-2- باروري کل TFR 89
3-4-1-3- ميزان مرگ و مير 90
3-4-2- آينده نگري جمعيت 90
3-4-3- رشد مطلق 93
3-5- تحليل و نتيجه گيري 94

فصل چهارم : مطالعات منابع آب 
4-1- آبهای سطحی 96
4-2- منابع آبهای زیر زمینی 98
4-3- حوضه آبریز دشت زاوه تربت حیدریه 98
4-4- آبهای سطحی دشت زاوه 98
4-5- آبهای زیر زمینی دشت زاوه 99
4-5-1- زمین شناسی دشت زاوه 99
4-5-2- سطح سفره آب زیر زمینی 99
4-5-3- کیفیت آب زیر زمینی 99
4-5-4- نوسانات سطح آب زیر زمینی در پهنه آبرفتی زاوه 103
4-5-5- تغییرات حجم مخزن سفره آب زیر زمینی در دشت زاوه 103
4-5-6- ارزیابی بیلان هیدروژئولوژی دشت زاوه 107
4-5-7- برداشت از منابع آب زیر زمینی  107

فصل پنجم : وضعیت موجود شبکه آبرسانی  
5-1- تاریخچه تأمین و توزیع آب شرب 110
5-2- منابع تأمین آب شهر دولت آباد 110
5-3- مخزن ذخیره 111
5-4- خطوط انتقال و شبکه توزيع آب شرب شهر   113
5-5- بررسي روند واگذاري انشعابات 116
5-6- آمارتعداد مشتركين به تفکيک نوع مشترک 116
5-7- کيفيت منابع آب 118
5-8- اثر آب بر روي تجهيزات انتقال و توزيع آب شرب 121
5-9- فشار سنجي و اتفاقات 125
5-10- مشکلات موجود شبکه 129
5-11- اولويتهاي پيشنهادي اصلاح و توسعه مربوط به شبکه آبرساني شهر  130

فصل ششم : مصارف آبي  
6-1- مقدمه 132
6-2- عوامل مؤثر برمصرف آب 132
6-2-1- شرايط اقليمي منطقه 132
6-2-2- وضعيت فرهنگي و اقتصادي مردم 132
6-2-3- نوع جامعه 133
6-2-4- فشار آب 133
6-2-5- قيمت آب 133
6-2-6- مديريت سيتم آبرساني 133
6-3- مصارف آب در گذشته 134
6-3-1- مصارف خانگي 134
6-3-2- مصرف سرانه عمومي 137
6-3-3- مصرف سرانه تجاري- صنعتي 140
6-3-4- مصرف سرانه فضاي سبز عمومي 142
6-3-5- تلفات 143
6-3-6- برآورد مصرف سرانه کل بين سالهاي1380 تا 1385 144
6-4- پيش بيني مصارف 144
6-4-1- پيش بيني مصارف سرانه خانگي طي سالهاي مختلف طرح 144
6-4-2- پيش بيني مصرف سرانه عمومي 149
6-4-3- پيش بيني مصرف سرانه تجاري و صنعتي 149
     6-4-4- پيش بيني مصرف فضاي سبز 150
     6-4-5- برآورد تلفات در سال افق طرح 151
     6-4-6- پيش بيني مصرف سرانه کل 151
     6-5- تعيين ضرايب مصرف 152
     6-5-1- ضريب حداکثر مصرف روزانه 153
     6-5-2- ضريب حداکثر مصرف ساعتي 155
     6-6- برآورد کلي نياز آب در افق طرح 157

     فصل هفتم : مباني کلي طرح 
     7-1- دوره طرح 159
     7-1-1- تعيين دوره طرح يا افق طرح 159
     7-2- اصطلاحات رايج در طرح آبرساني 162
     7-3- انواع شبکه هاي توزيع آب 162
     7-3-1- نوع شبکه پيشنهادي 164
     7-4- سرعت آب 164
     7-4-1- حداکثر سرعت آب 164
     7-4-2- حداقل سرعت آب 164
     7-5- فشار آب 165
     7-5-1- حداکثر فشار آب 165

7-5-2- حداقل فشار آب 166
7-6- افت فشار زياد در شبکه توزيع 166
7-7- حداقل قطر لوله 168
7-8- دبي طراحي لوله 169
7-9- ضوابط تأمين نيازهاي آتشنشاني 169
7-9-1- تعداد آتش سوزيهاي همزمان 170
7-9-2- دبي قابل برداشت از هر شير آتشنشاني 170
7-9-3- تعداد ومحلهاي شيرهاي آتشنشاني 171
7-9-4- فاصله شيرهاي آتشنشاني 172
7-9-5- فشار مجاز شبکه براي آتشنشاني 172
7-10- لوله ها  173
7-10-1- انواع لوله هاي مورد استفاده در طرح هاي آبرساني 173
7-10-2- مقايسه فني انواع لوله ها 177
7-10-3- مقايسه اقتصادي بين انواع لوله ها 179
7-11- انواع شيرها در خطوط انتقال و توزيع 181