محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 160 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مباني طراحي ايستگاههاي تقويت فشار گاز

فهرست مطالب

فصل اول : خنك كننده ها و تراكم گاز
مقدمه  1
انواع كمپرسور  2
محرك هاي كمپرسور  5
سيستم مكش هوا  8
كمپرسور  9
Diffuser  10
محفظه احتراق  10
توربين  11
Free Power Turbine 11
ابزار دقيق وكنترل  12
سيستم هاي كمكي  12
شكل بندي ايستگاه كمپرسور  13
متراكم كردن گاز تحت فرآيند هم دما  16
تراكم پلي تروپيك و ايزونتروپيك  16
كار- هم دما وتراكم گاز  22
تغييرات دما در تراكم اديا باتيك گاز  27
هد كمپرسور و قدرت آن  28
تراكم پلي تروپيك گاز  31
توان ( نماي) پلي تروپيك گاز و بازده پلي تروپيك  31
قدرت در فرآيند پلي تروپيك  34
سري كردن كمپرسورهاي گاز  36
تئوري معادلات نسبت تراكم حاكم بر سري كمپرسورها  37
تأثير افت فشار اينتركولر بر روي سيستم 43
قوانين يكسان سازي نسبت تراكم براي بيش از دو كمپرسور  46
تاثير افت هاي محدوده ايستگاه بر نسبت تراكم كمپرسورهاي رفت و برگشتي و
گريز از مركز 47
قدرت كمپرسور گريز از مركز  49
قدرت ترمزي  49
هد كمپرسور و GHP  50
تنظيمات ارتفاع ( از سطح دريا)  51
سرعت چرخش در كمپرسور گازي گريز از مركز  52
روابط بين دبي، هد و توان و سرعت دوراني از كمپرسورهاي گازي شعاعي  52
جداول آنتالپي و انتروپي (دياگرام موير)  53
منحني كارايي كمپرسور شعاعي  59
منحني‌هاي مشخصه براي كمپرسورهاي شعاعي گاز  61
Surge در كمپرسورهاي گاز ديناميكي ( شعاعي، محوري)  66
اثر مقاومت خط لوله در كارايي كمپرسور شعاعي  67
تاثير تغييرات پارامترهاي گاز در كارايي كمپرسور  69
كمپرسورهاي رفت و برگشتي  74
خنك كن هاي گازي  78
مبدل ‌هاي حرارتي هوا- خنك كن  79
معادلات انتقال حرارت خنك كن  80
دبي جرمي جريان هواي فن  87
افت فشار گاز در خنك كن ها  88
روش تكرار براي خنك كردن گاز با Variable Speed Drives بوسيله مشخص كردن
 دماي خروجي گاز  93

فصل دوم : طراحي مكانيكي خط لوله
مقدمه  95
كدها و استانداردها 95
روابط طراحي خط لوله  96
انبساط و انعطاف پذيري  104
لوله هاي گيردار 104
لوله هاي unrestraind 106
طراحي حلقه انبساط  108
Anchoring & Support 113
فاصله نگهدارنده  118
طراحي اتصالات براي لوله ها با ضخامت جداره نابرابر  124
لوله هايي كه در معرض تنش شعاعي بالا هستند  125
اتصالاتي كه در معرض تنش پايين تري قرار دارند 126
طراحي انشعابات  127
خط راهنماي صوتي  133
فشار ضرباني مجاز  133
نيروهاي تكان دهنده صوتي مجاز  134
خطاي اندازه گيري مجاز ضربان  134
افت فشار مجاز  134
عكس العمل خاك  135
نقش هاي ايجاد شده در هنگام Lowering 136
نشت مجاز – روشن ساده  138
آناليز ديفرانسيلي نشست 140

فصل سوم
نمونه عملي، ايستگاه تقويت فشار گاز و هوا  142
شرايط طراحي  142
دماي طراحي  142
معيارهاي اندازه گذاري خط  143
تجهيزات  146
انتخاب شيرهاي Manual 148
Vent 150
سيستم كنترل ايستگاه  156
منابع: