محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۲,۳۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 123 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه فیزیک - ارتباط بين طيف خروجي و كاواك در ليزر نيمه هادي

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول
مقدمه اي بر ليزر (مباني ليزر)
مقدمه 2
هدف 3
شباهت و تفوت ليزر نيمه هادي با ساير ليزرها 4
1-1- خواص بار يكه ليزر 5
1-2- انواع ليزر 7
1-3- واروني انبوهي  9
1-3-1- برهمكنش امواج الكترومغناطيسي با اتم 12
1-3-2- فرايندهاي تاثيرگذار بر غلظت اتمها در حالت هاي مختلف 13
1-3-3- بررسي احتمال گذارها و معادلات تعادلي 14
1-4- پهن شدگي طيفي و انواع آن 15
1-5- انواع كاواك نوري (فيدبك) 19
1-6- برهم نهي امواج الكترومغناطيسي 22
1-6-1- فاكتور كيفيت براي ابزارهاي نوري Q  24
1-6-2- انواع تشديدگرهاي نوري و كاربرد آن 25

فصل دوم
ليزر نيمه هادي و انواع ساختار آن
2-1- مواد نيمه هادي 27
2-2- بازده گسيل خودبخودي 30
2-3- انواع بازتركيب 31
2-4- گاف انرژي و انواع آن 33
2-5- واروني انبوهي و روش پمپاژ در ليزر نيمه هادي 35
2-6- اتصال p- n اولين تحقق ليزر نيمه هادي  37
2-7- انواع ساختارها 39
2-7-1- روشهاي گسيل نور در ليزر نيمه هادي 40
2-7-2- ليزر با ساختار تخت 40
2-7-3- مشكلات ليزر پيوندي همجنس 41
2-7-4- ليزرهاي پيوندي غيرهمجنس 42
2-7-5- رابطه جريان و خروجي در ليزر تخت 43
2-8- ساختار DFB 44
2-8-1- طيف خروجي از ليزر DFB 45
2-9- تاثيرات دما به طيف گسيلي ساختارها 46
2-10- مختصري راجع به بحث نوري 48
2-11- ليزرهاي نيمه هادي و ديودهاي نور گسيل 51
2-12- جريان آستانه – خروجي 55
2-13- روشهاي بهبود و افزايش بازده كوانتومي داخلي 57
2-14- لزوم اتصالات اهمي 58

فصل سوم
طيف خروجي ليزر نيمه هادي و عوامل مؤثر بر آن
3-1- تغييرات چگالي جريان آستانه و فشار هيدروستاتيكي  61
3-2- واگرايي پرتو خروجي 62 
3-3- خروجي ساختارها 63
3-4- محاسبه پهناي طيف در ليزرهاي نيمه هادي در ساختارهاي مختلف 65
3-5- انواع پهناي طيف 69
3-6- كوك پذيري ليزر نيمه هادي 73
3-7- روابط و معادلات مهم در توليد و بازتركيب حاملها 75
3-8- بهره در حالت پايا و جريان آستانه 79
3-9- اهميت كاواك ليزر 84 
3-10- مدهاي توليد شده در داخل كاواك 89
3-11- تفاوت اساسي مدهاي طولي و عرضي 92

فصل چهارم
بررسي و تحليل طيف هاي خروجي (كارهاي تجربي)
پيشنهادات و نتايج
4-1- انواع اتصال ديود و طيف خروجي 97
4-2- تحليل مشخصه هاي ليزر نيمه هادي 98 
1- مشخصه ولتاژ- جريان (V- I) 98
2- مشخصه جريان- مقاومت ديناميكي     101
3- مشخصه جريان- توان (P- I) 102
4- مشخصه جريان- راندمان كوانتومي ديفرانسيلي   103
5- مشخصه توان طول موج   103
نمودارهاي تجربي  104
4-3- نتايج 112
پيشنهادات 115

منابع فارسي 116
منابع لاتين 117
Abstract