محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 91 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

انواع نظريه ها در مطالعات وسايل ارتباط جمعي

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
اهميت و نقش نظريه در علم
مفهوم سازي
شكل گيري نظريه ها
سير مطالعات ارتباطي
دو رويكرد در مطالعات ارتباطي
پيشگامان مطالعات ارتباطي
الف) نظريه هاي ارتباط با مساله روان شناسي
ب) نظريه هاي ارتباطي با منشاء جامعه شناسي
تبليغات سياسي
نظريات سرژچاكوتين
مطالعات و نظريه هاي تجربي
هارولد لاسول
پل لازارسفلد

فصل دوم
الف) نظريه هاي تحول تاريخي وسايل ارتباطي
ژان كلوتيه
مارشال مك لوهان
ديويد رايزين
ب) نظريه هاي مربوط به تاثير پيام هاي ارتباطي
نظريه تزريقي
نظريه استحكام يا تاثير محدود
نظريه استفاده و رضامندي (نيازجويي)
نظريه برجسته سازي
نظريه وابستگي مخاطبان
نظريه كاشت

فصل سوم
الف) انواع نظريه ها در مطالعات وسايل ارتباط جمعي
انواع نظريه اترباطي از ديدگاه دنيس مك كوبيل
ب) نظريه هاي علمي – اجتماعي
نظريه هاي جايگزين رسانه و جامعه
نظريه سلطه جويي در مقابل كثرت گرايي
تئوري ميانجي
ج) نظريه انتقادي و رايكال در مطالعات ارتباطي
- ماركسيسم كلاسيك
-  نظريه اقتصاد سياسي رسانه
-  مطالعات فرهنگي
-  مطالعات فرهنگ توده
-  مكتب فرانكفورت