محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 150 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسة پارامترهای برون تن و اثربخشی بالينی و آزمایشگاهی فراورده های مختلف لووتيروکسين موجود در بازار دارویی ايران

فهرست مطالب

فصل اول: كليات
          1-1- هدف مطالعه                                      4
          1-2- اهمیت                                            5
        1-3- تاریخچه کشف غده تیروئید و هورمون های تیروئید  6
        1-4- تاریخچه کاربرد هورمون های تیروئید در درمان بیماری7
          1-5- تولید و ترشح هورمون های تیروئید      8
        1-6- تبدیل تیروکسین به تری یدوتیرونین در بافت های غیر تیروئیدی    12
        1-7- اثرات فیزیولوژیک هورمون های تیروئید در بافت ها      13
        1-8- تعریف کم کاری غده تیروئید                   16
          1-8-1- تعریف کم کاری غده تیروئید اولیه      17
        1-8-2- علل شایع کم کاری غده تیروئید        17
        1-8-3- علائم شایع بیماری کم کاری غده تیروئید    18
        1-8-4- تشخیص کم کاری غده تیروئید         20
        1-9- درمان کم کاری غده تیروئید اولیه       21
          1-9-1- لووتیروکسین سدیم                  22
        1-9-2- خواص فیزیکوشیمیایی لووتیروکسین سدیم        22
        1-10- بررسی ارتباط ساختمان ترکیبات تیروئید با فعالیت آن       23
        1-10-1- زنجیره جانبی آلیفاتیک           24
        1-10-2- حلقه متصل به آلانین                  25
        1-10-3- اتم اتصال دهنده دو حلقه          26
        1-10-4- حلقه فنول                         26
        1-10-5- گروه هیدروکسیل حلقه فنول            27
        1-11- مکانیسم اثر هورمون های تیروئید                29
        1-12- فارماکوکینتیک                                    31
        1-12-1- جذب                                       31
        1-12-2- توزیع                                 31
        1-12-3- متابولیسم و دفع                 33
        1-13- روش های اندازه گیری هورمون های تیروئید              35
       1-13-1- روش رادیوایمونواَسی                            35
        1-13-2- روش RT3Up                                              37
        1-13-3- سنجش آزمایشگاهی عیار تیروکسین آزاد       38
        1-13-4- سنجش آزمایشگاهی تیروکسین آزاد        38
        1-13-5- سنجش آزمایشگاهی تری یدوتیرونین         39
        1-14- ضرورت انجام کار           40

فصل دوم: مواد و روش ها
          2-1- مواد                                       43
          2-2- دستگاه ها و وسایل                         43
          2-3- مشخصات فراورده های لووتیروکسین مورد مطالعه       44
 2-4- آزمون های برون تن          44
          2-4-1- معتبرسازی روش آنالیز          44
        2-4-1-1- انتخابی بودن              45
          2-4-1-2- خطی بودن                    45
        2-4-1-3- صحت                         45
        2-4-1-4- دقت                    46
        2-4-1-4-1- دقت دستگاه                  46
        2-4-1-4-2- تکرار پذیری                       46
        2-4-1-5- حد تشخیص                          46
        2-4-1-6- حد تعیین مقدار                   47
        2-4-2- آزمون تعیین مقدار ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم    47
        2-4-2-1- تهیه محلول استاندارد لووتیروکسین   47
        2-4-2-2- تهیه محلول استوک استاندارد داخلی     47
        2-4-2-3- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا     48
        2-4-2-4- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت    48
        2-4-2-5- روش کار                  49
        2-4-3- آزمون تعیین یکنواختی ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم     50
        2-4-3-1- تهیه محلول استاندارد لووتیروکسین    50
        2-4-3-2- تهیه محلول استوک استاندارد داخلی     50
        2-4-3-3- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا   50
        2-4-3-4- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت       50
        2-4-3-5- روش کار                            51
        2-4-4- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم     52
        2-4-4-1- تهیه محلول های استاندارد لووتیروکسین برای آزمون انحلال 1و 2   52
2-4-4-2- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا در آزمون انحلال 1 و 2     52
  2-4-4-3- روش کار تعیین سرعت انحلال در قرص لووتیروکسین سدیم برای آزمون انحلال 1 و 2         53
  2-4-4-4- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت برای آزمون انحلال 1 و 2   54
        2-5- شناسایی و تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین    54
        2-5-1-تهیه محلول های استاندارد ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین    54
        2-5-2-تهیه محلول استوک استاندارد داخلی       55
        2-5-3- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا      55
        2-5-4- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت       56
        2-5-5- روش کار                        56
 2-6- طیف سنجی جرمی                   57
        2-6-1- اجزاء دستگاه LC-MS/MS               58
        2-6-1-1- سیستم ورودی               58
        2-6-1-2- یونیزاسیون                            59
        2-6-1-2-1- یونیزاسیون الکترواسپری            59
        2-6-1-3- اطاقک شتاب دهنده                  59
        2-6-1-4- اطاقک رانش         60
        2-6-1-5- آشکارساز                            60
        2-6-2- توان تفکیک LC-MS/MS        60
        2-6-3- ترتیب تجزیه ای                  61
        2-6-4- طیف سنج های جرمی دنبال هم     61
        2-6-5- تکنیک های تزویجی                    61
        2-6-6- سیستم های مختلف پایش یون ها توسط دستگاه  LC-MS/MS      62
        2-6-6-1- پایش یون ها با روش تمام اسکن    62
        2-6-6-2- پایش یون ها با روش اسکن یون های دختر      63
        2-6-6-3- پایش یون ها با روش اسکن یک واکنش انتخابی و واکنش های انتخابی چندگانه  63
        2-7- مطالعه کیفی ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین با استفاده از متد    C-MS/MS64
        2-7-1- شرایط دستگاه LC-MS/MS     64
        2-7-2- روش کار                   64
        2-8- مطالعات بالینی و آزمایشگاهی عملکرد غده تیروئید        65
        2-8-1- تعریف مطالعه مداخله ای           65
        2-8-2- روش کار مطالعه اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی      66
        2-8-3- روش جمع آوری داده ها         68
        2-8-4- محاسبه حجم نمونه                     68
        2-8-5- روش نمونه گیری                   69
        2-8-6- روش کور کردن مطالعه                69
        2-8-7- محدودیت های مطالعه                70
        2-8-8- ملاحظات اخلاقی                70
        2-9- آنالیز داده ها                      70

فصل سوم: نتایج
        3-1- نتایج آزمایشات برون تن                         72
        3-1-1- آزمون تعیین مقدار ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم       72
        3-1-1-1- بررسی صحت آزمون تعیین مقدار ماده موثره          72
        3-1-1-2- بررسی دقت دستگاه کروماتوگرافی           72
        3-1-1-3 بررسی تکرار پذیری آزمون تعیین مقدار ماده موثره       72
        3-1-1-4- رسم منحنی کالیبراسیون                     73
        3-1-1-5- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار            74
        3-1-1-6-  تعیین مقدار ماده موثره                   74
        3-1-2- آزمون تعیین یکنواختی میزان ماده موثره قرص های لووتیروکسین سدیم    76
        3-1-2-1- رسم منحنی کالیبراسیون                      76
        3-1-2-2- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار         76
        3-1-2-3- تعیین یکنواختی میزان ماده موثره            76
        3-1-3- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم          78
        3-1-3-1- رسم منحنی کالیبراسیون                  78
        3-1-3-2- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار      79
        3-1-3-3- بررسی انحلال قرص لووتیروکسین سدیم تحت شرایط 1 79
        3-1-3-4- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم تحت شرایط 2 80
        3-1-3-5- محاسبه پارامترهای انحلال T50% وDmax  تحت شرایط 1 و 2 انحلال    80
        3-1-4- تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین      83
        3-1-4-1- رسم منحنی کالیبراسیون                    83
        3-1-4-2- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار                   85
        3-1-4-3- تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین         86
        3-1-5- مطالعه کیفی ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین با روش LC-MS/MS     88
        3-2- نتایج مطالعات بالینی و آزمایشگاهی عملکرد غده تیروئید                          93
        3-2-1- مطالعه اثربخشی بالينی و آزمایشگاهی فراورده های لووتیروکسین با توجه به جنسیت بیمار  93
        3-2-2- مطالعه اثربخشی بالينی و آزمایشگاهی فراورده های لووتیروکسین با توجه به سن بیمار      95
        3-2-3- مطالعه BMI قبل و پس از مصرف فراورده کارخانه های ایران هورمون و برلین شیمی          97
        3-2-4- مطالعه علائم بالینی قبل و بعد از مصرف فراورده دو کارخانه ایران هورمون و برلین شیمی   98
         3-2-5- مطالعه علائم آزمایشگاهی قبل و پس از مصرف فراورده دو کارخانه ایران هورمون و برلین شیمی 99

فصل چهارم : بحث و نتيجه گيری
          4-1- بحث                  102
          4-2- نتيجه گيری            116
پیشنهادها           117
پیوست ها                        118
منابع و مآخذ                            121