محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 258 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه رشته آمار- سنجش رضايت شغلي پرسنل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

فهرست

فصل اول : مقدمه           صفحه7
اهداف           صفحه9
ضرورت اجراي طرح          صفحه9
تعريف رضايت شغلي         صفحه9
فرضيات طرح          صفحه9
روش اجراي طرح          صفحه9
طرح كيفيت زندگي كاري چيست؟        صفحه11
روند اجرائي طرح          صفحه12
تيم اجرايي          صفحه13
نحوه تهيه و توزيع پرسشنامه         صفحه14
كدگذاري و ورود اطلاعات         صفحه15
روش تجزيه و تحليل هاي آماري        صفحه16
روش شاخص گذاري         صفحه17

فصل دوم : سیمای پاسخ دهندگان         صفحه18

فصل سوم : بررسی پاسخ ها به صورت جداول و نمودارهای توصیفی یک بعدی     صفحه23

فصل چهارم : بررسی پاسخ ها به صورت جداول آنالیز واریانس و نمودارهای توصیفی دو بعدی   صفحه89
بررسی شاخص کل در مقابل  فاکتورهای تاثیر گذار (سن – سابقه کار- سمت – میزان تحصیلات )  صفحه90
بررسی بر اساس طبقه بندی سن افراد پاسخ دهنده      صفحه97
بررسی بر اساس طبقه بندی جنسیت افراد پاسخ دهنده       صفحه107
بررسی بر اساس طبقه بندی سابقه کار افراد پاسخ دهنده      صفحه111
بررسی بر اساس طبقه بندی سِمت افراد پاسخ دهنده      صفحه126
بررسی بر اساس طبقه بندی میزان تحصیلات افراد پاسخ دهنده     صفحه135
بررسی بر اساس طبقه بندی وضعیت تأهل افراد پاسخ دهنده      صفحه152

فصل پنجم : نتيجه گيري و ارائه راهكار         صفحه155
اقدامات مديريتي پيشنهادي         صفحه157
اقدامات انجام شده          صفحه159
ضمیمه            صفحه160
پرسشنامه           صفحه161
منابع           صفحه167