محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 110 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه روابط عمومي در شركت سهامي بيمه ايران

فهرست مطالب

پيشگفتار 4
روابط عمومي در نگاهي كلّي5
مقدمه اي كلي براي كاروزي 32

فصل اول : شركت سهامي بيمه ايران
تأسيس36
 نمودارسازماني37
شروع فعاليت ها، اهداف، سياست ها41
طرحهاي اجرايي و برنامه ريزي هاي اينده45

فصل دوم: روابط عمومي شركت سهامي بيمه ايران
شرح عملكرد55
نمودار سازماني 58
شرح وظايف كلي /  عناوين شغلي 60
انتشار ترازنامه مالي شركت به منظور شفاف سازي 91
آشنايي با نشريه پيام بيمه 95

فصل سوم : ضمائم ـ منابع

ضمائم 98
منابع 107