محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 107 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقایسه سطوح IgM, IgA, IgG و کورتیزول سرم استراحت پرورش اندام کاران نخبه با غیر ورزشکاران

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر5
پیشگفتار6
چکیده8
مقدمه12

فصل اول: طرح تحقیق16
مقدمه17
بیان مسئله19
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق21
اهداف تحقیق22
فرضیه های تحقیق23
محدودیت های تحقیق23
پیش فرض های تحقیق24
متغیرهای تحقیق24
تعاریف واژه ها و اصطلاحات24
روش تحقیق، جامعه و ابزار اندازه گیری27

فصل دوم: پیشینه تحقیق29
مبانی نظری تحقیق30
سیتم ایمنی30
خصوصیات ایمنی اکتسابی32
ایمنی هومورال و سلولی32
چگونگی تولید ایمونو گلو بو لینها 33
ساختمان ایمونو گلو بو لینها34
خصوصیات بیولوژیک ایمونو گلو بو لینها35
ایمونو گلو بو لین G 35
ایمونو گلو بو لین A 36
ایمونو گلو بو لینM36
کورتیزول37
بررسی ادبیات پیشینه: فعالیتهای بدنی و سیستم ایمنی38
فعالیت بدنی و سیستم موکوسی51
فعالیت بدنی و کورتیزول54

فصل سوم: روش تحقیق62
مقدمه63
روش تحقیق63
جامعه آماری و نحوه انتخاب نمونه ها63
متغیرهای تحقیق64
ابزار و روش اندازه گیری متغیرها64
روش جمع آوری اطلاعات64
روش تجزیه و تحلیل آماری65

فصل چهارم: یافته های تحقیق66
آمار توصیفی67
آمار استنباطی73
فرضیه اول73
فرضیه دوم74
فرضیه سوم75
فرضیه چهارم75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری77
خلاصه نتیجه گیری84
پیشنهاداتی برای ورزشکاران84
پیشنهادات پژوهشی85
پیوست شماره 186
پیوست شماره 288
ABSTRACT89
منابع 96