محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 50 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كارآموزي شركت سهامي مخابرات استان تهران

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : شركت مخابرات
الف:كليات
1- تاريخ تأسيس شرکت:
2- شخصيت حقوقي شرکت:
3- اهداف کلان شرکت:
4- مأموريت:
5- سياستها و خط مشی:
6- ارکان و تشکيلات کلي شرکت:
7- ترکيب مجمع عمومي:
8- ترکيب هيأت مديره و مدير عامل:
ج:اساسنامه شركت ارتباطات
فصل اول : كليات
فصل دوم:موضوع فعاليت و وظايف شركت
فصل سوم: اركان شركت
فصل چهارم: امور مالي
د:اهم وظايف شركت ارتباطات زيرساخت
ه:چارت سازماني
و:توانمندي هاي فني و تجهيزاتي شركت مخابرات
مراكز تلفني:
1-مراكز شهري
2-مراكز بين شهري
3-مراكز بين الملل
ز:سيستم هاي انتقال
1- فيبر نوري
فيبر نوري در ايران
مهمترين پروژه هاي فيبرنوري ايران
1- پروژه TAE
2- پروژه جاسك – فجيره
3- پروژه فيبرنوري برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم
2- مايكروويو
ح:كدهاي خدماتي 1- كدهاي خدماتي شهري

2- كدهاي خدمات بين شهري
3-رومينگ بين الملل
ط:فناوري جديد
ي:عملكرد شركت ارتباطات زير ساخت

بخش دوم: امور مشتركين
محلهاي ارائه خدمت
توصيه ها و توضيحات

اقلام مرتبط:

گزارش کارآموزی اداره مخابرات

 ۵,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

 ۸,۲۰۰ تومان

گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان گلستان (قسمت دبیرخانه استان (شبکه های paper less))

 ۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش كارآموزي تاسيسات مخابرات - قدرتي

 ۸,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات

 ۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش كارآموزي مرکز مخابرات

 ۱۰,۰۰۰ تومان

كارآموزي شركت سهامي مخابرات استان تهران

 ۷,۰۰۰ تومان

گزارش کار آموزی ICT (مخابرات) - شرکت مخابرات استان تهران

 ۱۰,۰۰۰ تومان