محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 107 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسی علل و عوامل خشونت های خانگی علیه زنان

فهرست مطالب

پیشگفتار :
 
فصل اول : مقدمات
طرح تحقیق :
واژه هاي كليدي :
مقدمه
بیان مسئله :
اهمیت و ضرورت تحقیق :
هدف های کلی تحقیق :
هدف های جزئی تحقیق :
 
فصل دوم :ادبیات تحقیق
نظریه های مطرح :
انواع خشونت
- خشونت فيزيكي نوع اول
خشونت فيزيكي نوع دوم
قتل های ناموسی
خشونت‌هاي جنسي و ناموسي
تهدید و مخاطره
خشونت با استفاده از عوامل اقتصادي و مالي
خشونت‌هاي حقوقي
خشونت‌هاي ممانعت از رشد اجتماعي ، فكري و آموزشي
نظریه های خشونت
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه مبادله
نظریه نظارت اجتماعی
نظریه های کارکرد گرایی
نظریه فرهنگی
نظریه های ساختار اجتماعی (تنش، تضاد)
نظریه فمینیستی
نظریه منابع
نظریه سیستمی
نظریه زیست محیطی
مبانی نظری
خشونت پنهان
علل پنهان ماندن خشونت
خشونت فیزیكی
تعريف خشونت عليه زنان :
انواع خشونت عليه زنان:
خشونت جسمي:
خشونت رواني يا احساسي:
تجاوز و تهاجم جنسي:
خشونت عليه زنان محبوس:
خشونت عليه زنان مستخدمه منازل:
آثار و پيامدهاي خشونت عليه زنان:
آمار جهانی همچنان ترس آور
پژوهش درباره خشونت علیه زنان
خشونت روانی نیمه پنهان خشونت علیه زنان
خشونت روانی چیست
بهای خشونت روانی
نمونه هایی از خشونت روانی
خشونت علیه زنان    
خشونت علیه زنان
یك مشكل جهانی
تعریف خشونت علیه زنان
چرا زنان موضوع بحث هستند؟
یك مانع، سد راه پیشرفت
خشونت عیله زنان، به هیچ وجه مایه مباهات نیست
زمینه و سكوی حركت
خشونت علیه زنان    
نتایج طرح ملی "بررسی خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ استان
نخستین سال اول ازدواج و میانسالی، پرخشونت‌ترین دوره زندگی زنان
بهانه‌گیری‌های پی در پی مردان رایج‌ترین خشونت علیه زنان
عدم رعایت بهداشت زناشویی، شایع‌ترین خشونت كم رواج مردان علیه زنان
تجربه خشونت خانگی در ۶۶ درصد خانوارها
همسر نخستین مقصر اختلافات زناشویی از دید زن و شوهر
ازدواج غیرتحمیلی حدود ۶۴ درصد تجربه‌كنندگان خشونت خانگی
نحوه تربیت كودكان، عمده‌ترین عامل اختلاف زن و شوهر
گذشت و ایثار، نخستین شیوه حل اختلاف
زاهدان، در صدر شاخص‌های خشونت علیه زنان
زنان بی‌سواد، بیشترین قربانیان خشونت
همسران مردان فوق لیسانس و بالاتر كم خشونت‌دیده‌ترین زنان
۵۵- ۵۹سالگی پرخشونت‌ترین دوره زندگی زنان
خشونت كمتر علیه زنان شاغل
كارگران كشاورزی در صدر ارتكاب به خشونت علیه زنان
بیشترین خشونت در خانوارهای با درآمد ۷۵ هزار تومان
زنان بلوچ، بیشترین قربانیان خشونت در تمام شاخص‌ها
خشونت فیزیكی مردان روستایی و جنسی و ناموسی مردان شهری علیه زنان
خشونت كمتر همشهری‌ها علیه زنان
مراجعه بیشتر به دادگاه و خشونت افزون‌تر علیه زنان
خشونت بیشتر علیه زنان مالك سند زمین و ساكن خانه‌های ویلایی
پیشینه تحقیق :
مروری بر ادبیات :
اجتماعي ( ( social :
جامعه شناسي چيست : (sociology of gender )
فرضیه ها :
فرضیه اول   :
فرضیه دوم :
فرضیه سوم:
متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
متغییر وابسطه :
تعاریف عملیاتی متغییر ها :
خشونت خانگی علیه زن :
 
فصل سوم - روش انجام تحقیق
مواد و روشها :
روش تحقیق
نوع پژوهش :
جامعه و نمونه آماری
1- روایی نمونه آماری:
2- تناسب حجمی نمونه آماری:
5-4- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه‌ها
ابزار گردآوری داده ها :
پایایی آزمون :
نمونه آماری و نحوه گزینش آن :
رابطهٔ t يا درصد احتمال صحت گفتار
روش نمره گذاری :
 
فصل چهارم - یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
تجزیه و تحلیل داده ها :
برآورد روایی آزمون :
1 – روایی محتوا :
برآورد پایایی آزمون :
1 – روش آزمون – با آزمون :
2 – ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ :
3 – همبستگی هر سئوال با نمره کل آزمون :
نتایج توصیفی متغییر وابسته :
جدول 1 : نتایج توصیفی شاخص های خشونت ( عاطفی ، جسمی ، جنسی ، اقتصادی ) بر علیه زنان در خانواده :
جدول 2 – رابطه بین سن زنان مورد خشونت قرار گرفته و میزان تحصیلات آنها
جدول 3 – توزیع فراوانی نوع خشونت های اعمال شده
جدول 4 – چه کسانی عامل خشونت هستند .
جدول 5 – رابطه بین نوع خشونت و شغل عاملین خشونت
جدول 6 – رابطه بین نوع خشونت با علل آن
 
فصل پنجم - نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات
7- جمع بندی و پیشنهادات :
7-1- خلاصه یافته‌ها
7-2- پیشنهادها
منابع
 
پیوست 1 - پرسشنامه :