محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 57 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
کد محصول : pn107
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آب منطقه اي خراسان از ديدگاه كاركنان و مديران

 فهرست 

 فصل اول: معرفي پژوهش
تبيين موضوع 1
اهداف تحقيق 2
قلمرو تحقيق 2
سئوالهاي پژوهشي 3
تعاريف عملياتي 3 
انگيزه انتخاب موضوع 4
اهميت موضوع تحقيق 5

فصل دوم: نظريه ها و پيشينيه تحقيق
مفهوم انگيزش 8
انگيزاننده ها و الگوي انگيزش 9
تحولات انگيزش در بستر زمان 12
مدل سنتي يا كلاسيك 12
مدل روابط انساني(نئو كلاسيك) 13
مدل منابع انساني 13
نظريه هاي انگيزش 14
تئوريهاي محتوايي 14
تئوري E.R.G 17
تئوري (انگيزش_ بهداشت) هرزبرگ 18
تئوري نيازهاي اكتسابي مك كله لند 19
نظريه نيازهاي آشكار موراي 20
خلاصه تئوريهاي محتوايي 20
تئوريهاي فرآيندي 22
تئوري انتظار 22
تئوري برابري 23
كاربرد فنون انگيزش در سازمانها 24
طراحي شغل 26
مديريت مشاركتي 30
طرح مزاياي انعطاف پذير 30
نگرش اجمالي از ديدگاه اسلام در خصوص انگيزش 33
خلاصه و نتيجه 34
مروري بر پژوهش هاي انجام شده در خصوص انگيزش در ايران 35

فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق 42
جامعه آماري 42
نمونه پژوهش(روش نمونه برداري و حجم نمونه) 42
روش هاي جمع آوري اطلاعات 43
روايي و پايايي 43
روش هاي آماري براي تجزيه و تحليل اطلاعات 44

فصل چهارم: ندارد !!

فصل پنجم: يافته هاي تحقيق و ارايه پيشنهادات
يحث و تفسير نتايج پژوهش 80
بررسي سئوال هاي پژوهش 81
پيشنهادات 84
پيشنهادات پژوهشي 84 
پيشنهادات اجرايي 84
محدوديت هاي پژوهش 85
منابع 86 

 

فهرست جداول و نمودارها:

الگوي انگيزش 10
توالي نيازها 11
مراتب نيازهاي مازلو 15
نظام طبقه بندي مازلو و آلدرفر 17
عوامل انگيزش و بهداشت 18
عوا مل انگيزش و ا بقا 19
قايسه تئوريهاي مازلو, هرزبرگ و مك كله لند 21
ترتيب اهميت عوامل شغلي 26
جدول فراواني و نمودار سن افراد نمونه آماري كاركنان 46
جدول فراواني و نمودار ميزان مدرك تحصيلي افراد نمونه آماري كاركنان47
جدول فراواني و نمودار ميزان سابقه كار افراد نمونه آماري كاركنان 48
جدول فراواني و نمودار نوع شغل افراد نمونه آماري كاركنان 49
جدول فراواني و نمودار نوع استخدام افراد نمونه آماري كاركنان 50
جدول نيازها يا عوامل موثر بر انگيزش كاركنان به ترتيب اولويت از ديد كاركنان52
 جدول نيازها يا عوامل موثر بر انگيزش كاركنان به ترتيب اولويت از ديد مديران53
جداول آناليز آماري پرسش هاي 1-3 الي 25-3 78-55


تبيين موضوع:
مديريت مستلزم پديد آوردن و نگهداري محيطي است كه در آن افراد باهم و بصورت گروه در دستيابي به هدفهاي مشترك تلاش كنند.يك مدير نمي تواند در اين كار كامياب شود، مگر اينكه بداند چه چيز انسانها را به تلاش و كوشش وا ميدارد.        
پيش چشم داشتن عاملهاي انگيزاننده در وظايف و نقش هاي سازماني،به كارگماري افراد در انجام دادن اين وظايف و نقش ها و تمامي فراگرد رهبري سازمانها بايستي بر پايه آگاهي از مفهوم انگيزش صورت ميگيرد. (1)
بررسي انگيزش به زبان ساده ، پي بردن به اين مطلب است كه چرا مردم هر يك كارها را بر روش خاصي انجام مي دهند و اصولا"چه چيز سبب فعاليت آنان مي شود (2)
انگيزه ونياز فرد ما را در رهبري وهدايت و در جهت تحقق اهداف مورد نظر راهنمايي و كمك مي كند ، گويا اين موضوع ريشه در فطرت آدمي دارد .خداوند باري تعالي با وقوف به كنه ذات آدمي و نيازهاي او براي تعالي انسان و رشد و كمال او بهشت وجهنم را وعده داده است. براي هدايت انسان در قرآن كريم آيات متعددي بعنوان بشير  (پاداش) و نذير (تنبيه) معرفي شده است0
انگيزش تا حدي از عملكرد حاصل مي شود. از نظر رفتاري، انگيزش غالبا" به تلاشي كه فرد از خود نشان ميدهد اطلاق مي شود واز نظر روانشناسي عبارت از تمايل يا تصميم براي انجام دادن كار بنحو مطلوب است.(3)
بنابراين موفقيت يك سازمان در گرو عملكرد مطلوب رفتار سازماني تك تك اعضاي سازمان است و همينگونه عملكرد پايين و ضعيف ناشي از سو رفتار و كم كاري كاركنان مي باشد كه براي درك تفاوت عملكرد افراد بايد انگيزه هاي آنانرا بررسي كنيم.
براي شناسايي و تبيين انگيزه ها ، دانشمندان وروانشناسان علوم رفتاري تئوريهاي متفاوتي را ارائه كرده اند . تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازاد ، تئوري دو عاملي هرزبرگ،تئوريهاي: انتظار ، برابري ،..... هر كدام به نكاتي از ابعاد انگيزش آدمي پرداخته اند و تلاش نموده اند كه عوامل انگيزشي را از زوايا و جهات مختلف معرفي  وتبيين نمايند و با پيچيدگي رفتار آدمي و عملكرد متفاوت وي تحت شرايط و مكانهاي مختلف باعث شده كه تئوري به تنهايي نتواند تعيين كننده عوامل انگيزشي باشد.      
با اين همه تئوريهاي مختلف انگيزشي كه در فصل دوم به تشريح آنها خواهيم پرداخت ميتواند سازمانها را در بهبود و ارتقا  عملكرد ياري رسانند .
برداشت و تجارب شخصي پژوهشگر در شركت متبوع اين است كه در موارد زيادي كاركنان انگيزه هاي لازم را براي كارايي و عملكرد بيشتر ندارند و مديران نيز در   توانايي ايجاد انگيزش و تجزيه و تحليل علل رفتاري آنان مهارت هاي لازم را نداشته و به گونه علمي عمل نمي كنند . و همه چيز در سلسله مراتب اداري در قالب سياق و روش سنتي جريان دارد.                                                                      
به نظر مي رسد شناسايي نيازها و عوامل انگيزشي كاركنان در جهت پيشرفت اهداف مديريت امري ضروري است ، لذا بررسي موارد فوق و ارائه نتايج آن به مديران و استفاده از آن مي تواند زمينه ارتقا6  سطح عملكرد و بهره وري بيشتر شركت آب منطقه اي را فراهم نمايد.       

 

اهداف تحقيق :
اهداف اساسي تحقيق به شرح زير است :
1-شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان از ديدگاه آنان
2-شناسايي عوامل موثربر انگيزش كاركنان از ديدگاه مديران
3-ارايه راهكارها و پيشنهاداتي به برنامه ريزان ومديران در جهت افزايش انگيزش كاركنان 

     
چكيده :
نيروي انساني مهمترين و با ارزشترين منبع محدودي است كه در اختيار سازمانها قرار دارد و هدف نهايي تمام فعاليت هاي بشر در عرصه هاي مختلف , برخورداري و بهره گيري انسان از مواهب طبيعي است, بنابراين عامل نيروي انساني هم علت تامه است و هم علت غايي. لذا با اين نگرش كه بدون حضور انسان هيچ تلاشي به نتيجه نمي رسد, انديشمندان علم مديريت و علوم رفتاري برآن شدند تا با پيش بيني و هدايت نوع رفتار انسان بتوانند نهايت تلاش انسان را براي دستيابي به اهداف مطلوب سازماني برانگيخته كنند. به عبارت ديگر مفهوم انگيزش براي كارايي و عملكرد بهتر افراد در سازمان فصل جديدي را پيش روي مديران گشود.
اين پژوهش با اين ديدگاه براي بررسي تعيين عوامل انگيزشي كاركنان آب منطقه اي خراسان و احياناً نزديك سازي ديدگاههاي كاركنان و مديران در خصوص نيازهاي انگيزشي در سال 81-1380 انجام گرديد.
پژوهش با طرح سه سئوال اساسي زير انجام گرديد:
1- عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آب منطقه اي از ديدگاه كاركنان كدامند ؟
2- عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آب منطقه اي از ديدگاه مديران كدامند ؟
3- بين ديدگاه كاركنان و مديران در خصوص عوامل انگيزشي كاركنان تفاوت وجود دارد ؟
روش تحقيق,  پژوهش ميداني و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه مي باشد. در ابتدا با طرح يك سئوال باز پاسخ , از تعدادي از اساتيد مديريت دانشگاه مشهد و نيز مديران ارشد شركت و بر اساس طرح دلفاي , عوامل موثر بر انگيزش كاركنان مورد پرسش قرار گرفت كه نهايتاً 25 عامل موثر بر انگيزش شناسايي كه براي طراحي پرسش نامه اصلي مورد استفاده قرار گرفت. سپس نمونه آماري 230 نفري از كاركنان از ميان جامعه آماري 600 نفري كاركنان شركت به روش تصادفي ساده و همچنين 40 نفر از مديران شركت به شيوه سرشماري انتخاب گرديدند. پس از توزيع و جمع آوري پرسش نامه ها به تعداد 130 نفر كاركنان و 38 نفر مديران پاسخ ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و با استفاده از روشها و پارامترهاي آماري و تعيين ميانگين و آزمونهايF  و T نتايج سئوالهاي پژوهش مشخص گرديد كه مشروحاً در فصل چهارم بيان گرديده است. اجمالاً پاسخ سئوالات يك و دو پژوهش در قالب دو جدول در صفحات 52 و 53 آمده است و به طور كلي پاسخ سئوال سه بر اساس آزمونهاي آماري منفي ارزيابي گرديد.
هر چند بر اساس نتايج تحقيق بين نگرش كاركنان و مديران تفاوت وجود ندارد, معهذا پاسخ سئوالات يك و دو تغييراتي را در اولويت نيارهاي انگيزشي از ديدگاه كاركنان و مديران مطرح مي كند.
از نكات برجسته و جالب توجه نتايج اينست كه كاركنان بر نيازهاي امنيتي و معنوي خود بيش از نيازهاي مادي تاكيد دارند و درصدر اولويت نيازهاي انگيزشي آنان حداقل ده عامل غيرمادي وجود دارد كه با اندك توجه و صرف تمهيدات سازماني از ناحيه مديران , امكان تامين اين نيازها وجود داشته و به احتمال زياد در انگيزش و كارايي كاركنان شركت موثر مي باشد.