محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۲۸,۶۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 143 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
توضیحات اضافه : دارای فرمول,نمودار و جدول
کد محصول : pn120
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه ارزيابي عملكرد شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي

فهرست

فصل اول : طرح تحقيق ( كليات )
مقدمه 2
بيان مسئله 3
اهميت موضوع تحقيق 4
اهداف پژوهش 5
سوالات پژوهشي 6
تعريف واژه ها 6

فصل دوم : ادبيات تحقيق

بخش اول : دخالت سازمانهاي دولتي و غيردولتي در امور اقتصادي و بيان خصوصيات آنها
مسائل كليدي سازمانهاي اقتصادي9
نظامهاي اساسي اقتصادي 10
نظام بازار 11
نظام مبتني بر برنامه ريزي متمركز13
بررسي جايگاه دولت و بازار از ديدگاه  مكا تب مختلف15
نظريه آدام اسميت 16
نظريه جان مينيارد كينز 18
خصوصيات بخش دولتي 19
فلسفه و جودي شركتهاي دولتي 21
ويژگيهاي بخش غيردولتي 24
علل تمايل به ايجاد شركتهاي غيردولتي26
ايجاد محيط رقابتي بين شركتها29
كنترل دولت و مجلس بر شركتها 30

بخش دوم : برق و تحولات ايجاد شده در صنعت برق كشور:
برق 31
تاريخجه فعاليتهاي صنعت برق در ايران 32
تاريخچه تاسيس و اهم و ظايف سازمان برق ايران 36
اهم ماموريتهاي وزارت نيرو در بخش برق و انرژي 39
تحولات ساختار بخش برق وزارت نيرو 39

بخش سوم : تاريخچه احداث خطوط انتقال در ايران و روند توسعه شبكه بر ق كشور:
فعاليت هاي انجام شده در زمينه احداث خطوط انتقال نيروي برق قبل از پيروزي
انقلاب اسلامي 43
وضعيت خطوط انتقال نيروي  برق در دهه اول انقلاب اسلامي 43
فعاليتهاي خطوط انتقال نيروي برق طي سالهاي سازندگي 48
فعاليتهاي خطوط انتقال نيروي برق در طي سالهاي دوره دوم و سوم توسعه 49
مشخصات خطوط انتقال نيروي برق در ايران 51

بخش چهارم : اجراي پروژه ها و نقش عوامل در گير در انجام آنها :
عوامل در گير در اجراي پروژه ها54
مراحل انتخاب پيمانكار 58
قيمت گذاري و ارائه پيشنهاد قيمت 61
نياز و ضرورت برنامه ريزي 62
سطوح مختلف برنامه ريزي و اجراي طرحها و پروژه ها 64
ويژگيهاي عمومي و مشترك پروژه ها 65
مسئوليتها و اختيارات مدير پروژه 66
مراحل  اجراي پروژه 68
نقش عوامل درگير در شكل گيري پروژه هاي خطوط انتقال نيرو 73
وجود تعارضات در محيط پروژه 75
كنترل هزينه پروژه 76
مديريت زمان در اجراي پروژه ها 77
ربايندگان زمان 79
شكل قراردادها و نقش عوامل درگير در  برخورد با آنها 80
تغييرات مدت در قراردادهاي پيمانكاري 81
نحوه و زمان تمديد مدت قراردادها 82
تاثير نظارت و كنترل برعمليات اجرايي 85
تعليق كار و روش محاسبه هزينه هاي مربوطه 86
فرايند گزارش عملكرد پروژه 88
استفاده از گزارشات و بازنگريها در اجراي قراردادها 89
بازنگري پروژه ها و ارائه راه حلها 91
مشكلات مرتبط با عملكرد 92
مقايسه عملكرد سازمانهاي دولتي و غير دولتي  93
تفاوت هاي عمدة بين بخشهاي دولتي و غير دولتي  93
روشهاي  مختلف سنجش عملكرد 95
ويژگيهاي روش هاي جديد سنجش عملكرد 95
چكيده 94

فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقيق 102
جامعه آماري 102
ابزار گردآوري اطلاعات  103
انتقال خارجي 104
انتقال داخلي  104

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق
سوال اول : كداميك از شركتهاي پيمانكاري دولتي و يا غيردولتي در احداث خطوط انتقال نيروي برق از نظر كميت موفق تر بوده اند 106
سوال دوم : كداميك از شركتهاي پيمانكاري دولتي و يا غيردولتي از نظر هزينه پروژه ها را با مبلغ كمتري انجام مي دهند 114
سوال سوم : كداميك از شركتهاي پيمانكاري دولتي و يا غيردولتي در انجام تعهدات خود از نظر زماني موفق تر بوده اند 117
چكيده 121

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري124
كداميك از شركتهاي پيمانكاري دولتي و يا غيردولتي در احداث خطوط انتقال نيروي برق از نظر كميت موفق تر بوده اند 124
كداميك از شركت هاي پيمانكاري دولتي و يا غيردولتي از نظر هزينه پروژه ها را با مبلغ كمتري انجام مي دهند 126
كداميك از شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي در انجام تعهدات خود از نظر زماني موفق تر بوده اند 127
پيشنهادات  129                                                         
محدوديتها 130
منابع و مآخذ 133
پيوستها 136

فهرست جداول         
جدول شماره 1-2 تفاوت هاي عمده ميان اداره امور بخش دولتي و غيردولتي ..............................................28
جدول شماره 2-2 طول خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي برق طي سالهاي 1351 تا 135........................45
جدول شماره 3-2 طول خطوط 400 كيلوولت احداث شده طي سالهاي 1357 تا 1367 ..........................47
جدول شماره 4-2 طول خطوط انتقال و فوق تو زيع احداث شده طي سالهاي برنامه اول توسعه .............49
جدول شماره 5-2 اسامي شركتهاي تعيين  صلاحيت شده در رشته كاري توزيع و انتقال نيروي برق.....60
جدول شماره 1-4 طول خطوط انتقال  نيروي برق قبل از پيروزي انقلاب اسلامي.. .................................... 107
جدول شماره 2-4 طول خطوط انتقال نيروي برق طي سالهاي جنگ و برنامه اول توسعه......................... 109
جدول شماره 3-4 طول خطوط انتقال احداث شده طي سالهاي دوره دوم و سوم توسعه............................111
جدول شماره 4-4 ميزان فعاليتهاي شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي در اجراي بخشهاي تشكيل دهنده خطوط انتقال نيروي برق طي سالهاي 1373 تا 1380  ...........................111
جدول شماره 5-4 مقايسه ميزان فعاليتهاي شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي در اجراي بخشهاي تشكيل دهنده خطوط انتقال نيروي برق طي سالهاي 1373 تا 1380............................... 113
جدول شماره 6-4 مبلغ ريالي قراردادها ئي كه طي سالهاي 1373 تا 1380 توسط شركتهاي پيمانكاري انجام شده است ........................... 115
جدول شماره 7-4 مقايسه هزينه يك كيلومتر كار انجام شده توسط شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي طي سالهاي 1373 تا 1380 ................................................116
جدول شماره 8-4 مقايسه مبلغ ريالي قرارداهاي اجرا شده بوسيله شركتهاي پيمانكاري طي سالهاي
 1373 تا 1380...............................116
جدول شماره 9-4 ميزان  تأخيرات شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي در اجراي قراردادهاي احداث خطوط انتقال نيروي برق طي سالهاي 1373 تا 1380................................................119
جدول شماره 10-4 مقايسه ميزان تأخيرات در اجراي قراردادها به ازاي هر كيلومتر كار توسط شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي طي سالهاي 1373 تا 1380.................................119

فهرست شكلها و نمودار ها                 
نمودار شماره 1-2 ساختار سازماني وزارت نيروي ........................................42
نمودار شماره 2-2 مراحل اجراي پروژه .........................................70
نمودار شماره 4-2 نحوه تمديد قرارداد در قراردادهاي پيمانكاري ...........................83
نمودار شماره 1-4 مقايسه فعاليتهاي شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي ...............................................113
نمودار شماره 2-4 مقايسه هزينه فعاليتهاي انجام شده توسط شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي             .....................................117
نمودار شماره 3-4 مقايسه ميزان تأخيرات ايجاد شده در اجراي قراردادها توسط شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي .....................120
شكل شماره 1-2 نقشه خطوط انتقال نيروي برق كشور ......................53
شكل شماره 2-2 ميزان تاكيد كارفرما و پيمانكار بر كنترل هزينه بسته به نوع قرارداد................................80

 

چكيده :
سازمان توسعه برق ايران و شركتهاي برق منطقه اي به منظور توسعه و بهينه سازي شبكه هاي انتقال نيروي برق كشور و همچنين ارتباط آنها به شبكه هاي برق كشورهاي همجوار از شركتهاي پيمانكاري استفاده  ميكنند . در گذشته اين كار توسط شركتهاي پيمانكاري  خارجي صورت مي گرفت ، اما پس از خروج آنها از كشور اين مهم بعهده شركتهاي پيمانكاري ايراني اعم از دولتي وغير دولتي گذاشته شد . بنابراين به منظور مقايسه عملكرد آنها پژوهشي با عنوان ارزيابي مقايسه عملكرد شركتهاي پيمانكاري دولتي وغير دولتي در احداث خطوط انتقال نيروي برق مد نظر واقع شد. اين تحقيق در پنج فصل انجام شده است .ابتدا  به  بيان  موضوع  و اهميت  آن و  همچنين طرح سؤالات  پژوهشي  پرداخته شده است ، كه  كداميك از شركتهاي پيمانكاري دولتي و يا  غير دولتي از نظر ميزان   فعاليتها ، هزينه و زمان  در اجراي پروژه ها مو فق تر بوده است ؟  سپس مباني نظري تحقيق در قالب چهار بخش ، دخالت سازمانهاي دولتي و غير دولتي در امور اقتصادي وتبيين خصوصيات آنها ، برق و تحولات انجام شده در صنعت برق كشور ، تاريخچه احداث خطوط انتقال نيروي برق وروند توسعه برق كشور ، اجراي پروژه ها و نقش عوامل در گير در انجام آنها ، و مطالبي از قبيل نحوه برنامه ريزي ،گزارش دهي ، اجراي كار و همچنين  شكل و شرايط حاكم  بر قراردادهاي  پيمانكاري  بيان شده  است .
 در فصل سوم نيزآمده كه در انجام  اين  پژوهش از روش تحقيق كتابخانه اي استفاده  شده است و براي كسب اطلاعات ، از كتب ، مقالات ، مجلات ، و رسا له هاي فارغ التحصيلي و گزارشات بهره گرفته  شده است وهمچنين جهت ارزيابي عملكرد شركتهاي پيمانكاري از كل شركتهاي فعال در اين زمينه كاري تعداد محدودي از هر نوع به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است . در فصل چهارم تجزيه و تحليل  يافته هاي تحقيق، مورد بررسي قرارگرفته و نتايجي بدين پشرح به دست آمده است .
ـ ميزان فعاليتهاي شركتهاي پيمانكاري  دولتي  در مقايسه  با شركتهاي غير دولتي در احداث خطوط انتقال نيروي برق بيشتر است . 
ـشركتهاي پيما نكاري دولتي خطوط انتقال را با هزينه بيشتري اجرا مي كنند.
- زمان اجراي پروژه هايي كه توسط شركتهاي پيمانكاري دولتي انجام مي شود در مقايسه با شركتهاي غير دولتي طولاني تر است .
وبالاخره پس از نتيجه گيري كه در فصل پنجم بيان گرديده . پيشنهاداتي به شرح زير آمده است :
ـ شركتهاي برق منطقه اي  و سازمان توسعه برق ايران  بايد اجراي پروژه هايي را كه انجام بموقع آنها ضرورت دارد به شركتهايي واگذار نمايند كه از منابع كافي بر خوردارند و مقدار كار در دست انجام آنها اندك بوده ومتناسب با ميزان فعاليتهاي تعيين شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد .
ـ مجريان وكارفرمايان  نبايد بين شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي در واگذاري كار و شركت در مناقصات تفاوت بگذارند ، تا زمينه مناسبي براي ايجاد رقابت سالم فراهم آيد و هزينه اجراي پروژه ها كاهش و برميزان كيفيت فعاليتها افزوده گردد .
محدوديتهايي هم از قبيل پراكندگي شركتهاي پيمانكاري ، كمبود اطلاعات دقيق در رابطه با عملكرد شركتهاي پيمانكاري موضوع تحقيق و عدم تمايل به ارائه اطلاعات دقيق از طرف شركتهاي پيمانكاري در اين پژوهش وجود داشته است .