محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 115 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn269
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه بهاي تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزينه يابي سنتي وهزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركت هاي آب وفاضلاب شهري

فهرست

فصل اول: طرح تحقيق 
مقدمه  3
موضوع تحقيق  5
تعريف موضوع تحقيق  5
اهميت موضوع تحقيق  6
فرضيه ها  7
اهداف تحقيق  7
روش تحقيق  8
محدوديتهاي تحقيق  9
تعريف واژه هاي كليدي 10
روشهاي گردآوري اطلاعات 11

فصل دوم: ادبيات موضوع تحقيق 
حسابداري صنعتي  16
تعريف مديريت  16
برنامه ريزي  17
هدف سازمانها  18
اعمال كنترل  19
سازماندهي  20
ماهيت حسابداري  21
مسئوليت حسابداري صنعتي  22
كاربرد حسابداري صنعتي  23
منابع اوليه اطلاعات حسابداري صنعتي 24
تعريف هزينه 24
طبقه بندي هزينه ها 25
طبقه بندي هزينه ها با توجه به دوره حسابداري 28
طبقه بندي هزينه هاي با توجه به گرايش تغيير 28
طبقه بندي هزينه هاباتوجه به ارتباط محصول 30
هزينه يابي  30
روشهاي هزينه يابي  31
نرخ جذب سربار از پيش تعيين شده 34
هزينه يابي بر مبناي فعاليت 35
اهداف هزينه يابي برمبنا فعاليت  37
تاكيد هزينه يابي بر مبناي فعاليت 37
هزينه يابي جذبي 39
محركهاي هزينه 39
ساختار هزينه يابي برمبناي فعاليت 44
تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب. 48
موادقانوني تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب 49
چالشهاي حسابداري صنعتي 50
فرايندهاي توليد 51
سيستم فعلي مالي شركتهاي آب و فاضلاب 55
روش تسهيم هزينه سربار شركتهاي آب و فاضلاب 57
پيشينه تحقيق 58        

فصل سوم : روش تحقيق  
مقدمه 61
عنوان و موضوع تحقيق 61
جمع آوري اطلاعات 62
جامعه مورد تحقيق 63
نمونه و روش نمونه گيري  63
ابزار تحقيق 65
نحوه بررسي صلاحيت مشاهده و پاسخگويان 66
آزمون فرضيه ها 67
دوره مورد بررسي  68

فصل چهارم: روش تحقيق 
مقدمه 70
تجزيه و تحليل آزمون فرضيه ها 70
محاسبه بهاي تمام شده به روش سنتي 70
محاسبه بهاي تمام شده به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت  78
فرضيه اول  90
فرضيه دوم  92
فرضيه سوم 94
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات  
مقدمه  96
نتيجه گيري  97
پيشنهادات 98
پاورقی دارد


فهرست جداول: 
جدول شماره 1-4 : تسهيم هزينه هاي گلستان به روش سنتي 73
جدول شماره 2-4 : تسهيم هزينه هاي ،ذربايجان غربي به روش سنتي 76
جدول شماره 3-4 : تسهيم هزينه هاي آذربايجان شرقي به روش سنتي 79
جدول شماره 4-4 : تسهيم هزينه هاي گلستان به روش ABC 83
جدول شماره 5-4 :  تسهيم هزينه هاي پشتيباني گلستان به روش ABC 84
جدول شماره 6-4 : تسهيم هزينه هاي آذربايجان غربي به روش ABC 86
جدول شماره 7-4 : تسهيم هزينه هاي پشتيباني آذربايجان غربي به روش ABC 87
جدول شماره 8-4 : تسهيم هزينه هاي آذربايجان شرقي به روش ABC 89
جدول شماره 9-4 : تسهيم هزينه هاي پشتيباني آذربايجان شرقي به روش ABC 90
جدول شماره 10-4 : خلاصه افزايش ( كاهش ) بهاي تمام شده محاسبه شده در دو روش 91
جدول شماره 11-4 : خلاصه افزايش ( كاهش ) بهاي تمام شده يك واحد محصول در دو روش 91
جدول شماره 12-4 : بهاي يك واحد محصول با دو روش و درصد افزايش (كاهش) 93
جدول شماره 13-4: سؤالات و فراواني در فرضيه دوم 94
جدول شماره 14-4 : ميانگين و انحراف معيار ، ماكزيمم ، مينيمم 94
جدول شماره 15-4 :  نتايج آزمون براي سوالات فرضيه دوم 95
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1 : كنترل مديريت 19
نمودار شماره 3 : تجزيه و تحليل كل هزينه هاي عملياتي 26
نمودار شماره 5 : سيستم سنتي هزينه يابي 43
نمودار شماره 6 : سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 44
نمودار شماره 7 : ديدگاه دو بعدي هزينه يابي بر مبناي فعايت 45
نمودار شماره 8 : ديدگاه تخصيص هزينه اي 48


چكيده
مقايسه محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزينه يابي سنتي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركت هاي آب و فاضلاب شهري .
اين پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد مديريت مالي انجام گرفته است . استاد راهنما جناب آقاي دكتر مدرس و اساتيد مشاور آقايان حسين سياح و مسعود خشايي مي باشند .
هدف از اين تحقيق مقايسه اي بين بهاي تمام شده محاسبه شده به دو روش هزينه يابي بوده و شناسايي تضادهاي موجود بين دو روش و در صورت امكان بدست آوردن يك الگوي مناسب براي اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد .
فرضيه هاي اين تحقيق عبارتند از : 1) محاسبه بهاي تمام شده محصولات در شركتهاي آب و فاضلاب براساس دو روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت و هزينه يابي سنتي اختلاف معنا داري ندارند . 2) همچنين روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركتهاي فوق يك روش شناخته شده اي نيست .
3) با سيستم موجودمالي شركتهاي فوق مي توان از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت استفاده كرد .
تحقيق حاضر از نوع تحقيق توصيفي – تحليلي و از دو روش مشاهده ميداني و پرسشنامه ( مصاحبه تلفني ) استفاده شده است ، جامعه مورد بررسي عبارت از مديران و كارشناسان مسئول تهيه صورتهاي مالي و صورتهاي مالي شركتهاي آب و فاضلاب بوده است .
نتيجه حاصل از تحقيقات اين بود كه محاسبه بهاي تمام شده دردو روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت و هزينه يابي سنتي داراي اختلاف مي باشد كه به احتمال 95% اين اختلاف بيش از 10% است ، همچنين روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت يك روش شناخته شده در بين مديران و كارشناسان مسئول تهيه صورتهاي مالي شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد و با سيستم موجود مالي اين شركتها مي توان سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت را اجرا نمود .