محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 150 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : مربوط به رشته مديريت توسعه منابع انساني
کد محصول : pn470
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسی رابطه و رتبه بندي عوامل كيفيت زندگي كاری QWL در عملكرد كاركنان شركت آب منطقه اي

فهرست

فصل اول : كليات طرح تحقيق
- مقدمه ٢
- عنوان پايان نامه ٢
- بيان مساله پژوهش ٣
- اهميت و ضرورت موضوع ٤
- اهداف تحقيق ٥
- سوالات پژوهش ٥
- فرضيه هاي تحقيق ٥
- تعاريف اصطلاحات ٦
- تعاريف عملياتي ٧
- روش تحقيق ١٠
- قلمرو تحقيق ١١

فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش
قسمت اول : مباني نظري تحقيق
بخش اول : انگيزش و عملكرد
- انواع نيازها ١٣
- تئوري انگيزش – بهداشت هرزبرگ ١٤
- نظريه آلدرفر ERG 18
- تئوري نياز مك كللند ١٨
- تئوري نيازهاي آشكار موراي ٢٠
- انگيزش در مكاتب مختلف مديريت ٢٠
- طرق مختلف نگريستن به انگيزش ٢٢
- تئوري انتظار ٢٣
- تئوري برابري ٢٤
- تئوري تعيين هدف ٢٥
- تئوري تقويت رفتار ٢٦
- انگيزش در عمل ٢٦
- مهندسي شغل ٢٧
- توسعه شغلي ٢٧
- چرخش شغلي ٢٧
- غني سازي شغل ٢٧
- مشاغل گروهي ٢٨
- خصوصيلت مطلوب شغلي ٢٨
- ابعاد اصلي شغل ٢٩
- مشاركت ٣١
-مشاركت فعال ٣١
- عملكرد بر مبناي مدل هرسي و گلد اسميت ٣١
- تاثير توانمند سازي بر سازمان ٣٣
- معيارها،شاخص ها واستانداردها در نظام ارزيابي عملكرد ٣٣
- رابطه انگيزش با عملكرد ٣٤
- رضايت شغلي ٣٥
- عوامل موثر بر رضايت شغلي ٣٦
بخش دوم : كيفيت زندگي كاري
- مفهوم كيفيت زندگي كاري ٤١
- تاريخچه انقلاب كيفيت زندگي كاري (QWL) ٤١
- تعاريف كيفيت زندگي كاري و اجزاي آن ٤٥
- ابعاد كيفيت زندگي كاري ٤٧
- طبقه بندي كيفيت زندگي كاري توماس ٤٧
- كيفيت زندگي كاري انجمن مديريت آمريكا ٤٨
- طبقه بندي كيفيت زندگي كاري والتون ٤٩
- طبقه بندي شرمرهون از كيفيت زندگي كاري ٥٠
- موازنه بين كار و زندگي ٥١
- افزايش استاندارد هاي زندگي و توقعات كارمندان ٥٣
- دستاوردهاي اجراي برنامه هاي كيفيت زندگي كاري ٥٣
- مقاصد واهميت كيفيت زندگي كاري و بهر هوري ٥٤
- برنام ههاي بهبود كيفيت زندگي كاري ٥٥
- ارتباط با كاركنان : بررسيهاي سازماني ٥٦
- گروههاي كاري نيمه مستقل ٥٦
- حلق ههاي كيفيت ٥٨
- نوسازي سبك سازماني ٥٩
- ارزيابي برنامه هاي كيفيت زندگي كاري و بهره وري ٦١
قسمت دوم : بررسي تحقيقات مشابه

فصل سوم : روش تحقيق
- مقدمه ٦٩
- روش تحقيق ٦٩
- مدل تحقيق ٧٠
- جامعه آماري ٧٠
- نمونه گيري و تعيين حجم نمونه ٧١
- سوالات مرتبط و فرضيه هاي تحقيق ٧٤
- ويژگيهاي فني پرسش نامه ٧٥
- پايايي ٧٥
- پايايي سوالات مربوط به كيفيت زندگي كاري كاركنان ٧٧
- پايايي سوالات مربوط به عملكرد كاركنان ٧٨
- پايايي سوالات مربوط به پرداخت منصفانه حقوق ومزاياي كاركنان ٧٩
- پايايي سوالات تامين ايمني وشرايط محيط كار ٨٠
- پايايي سوالات مربوط به ايجاد فرص تهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني ٨١
- پايايي سوالات مربوط به ايجاد فرص تهاي آموزشي ٨٢
- پايايي سوالات مربوط به تامين خدمات رفاهي ٨٣
- پايايي سوالات مربوط به ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري ٨٤
- پايايي سوالات مربوط به مباهات به نفس كار ٨٥
- روائي ٨٥
- روش تجزيه و تحليل داده ها ٨٦
- روش جمع آوري اطلاعات ٨٧
- نحوه تنظيم پرسشنامه ٨٧

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
- مقدمه ٩٢
- توزيع فراواني بخش شغلي كاركنان ٩٣
- توزيع فراواني گرو ههاي سني كاركنان ٩٤
- توزيع فراواني كاركنان بادرنظر گرفتن ميزان تحصيلات ٩٥
- توزيع فراواني جنسيت كاركنان ٩٦
- توزيع فراواني كاركنان بادرنظر گرفتن وضعيت تاهل ٩٧
- توزيع فراواني تعداد فرزندان كاركنان ٩٨
- توزيع فراواني وضعيت شغلي همسر كاركنان ٩٩
- توزيع فراواني بخش هاي شغلي كاركنان ١٠٠
- توزيع فراواني رده شغلي كاركنان ١٠١
- توزيع فراواني وضعيت استخدام كاركنان ١٠٢
- توزيع فراواني سابقه كار كاركنان ١٠٣
- توزيع فراواني ميزان حقوق ومزاياي كاركنان بر طبق آخرين حكم كارگزيني ١٠٤
- توزيع فراواني ميانگين كل دريافت يهاي نقدي كاركنان ١٠٥
- توزيع پراكندگي ميزان كيفيت زندگي كاري ١٠٦
- توزيع پراكندگي ميزان عملكرد كاركنان ١٠٧
- توزيع پراكندگي پرداخت منصفانه حقوق ومزاياي كاركنان ١٠٨
- توزيع پراكندگي تامي نايمن يوشرايط محيط كار كاركنان ١٠٩
- توزيع پراكندگي ايجاد فرصتهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني براي كاركنان ١١٠
- توزيع پراكندگي ميزان ايجاد فرص تهاي آموزشي ١١١
- توزيع پراكندگي ميزان تامين خدمات رفاهي ١١٢
- توزيع پراكندگي ميزان ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري كاركنان ١١٣
- توزيع پراكندگي ميزان مباهات به نفس كار ١١٤
- آزمون ( فرضيه فرعي ١) : همبستگي بين پرداخت منصفانه باعملكرد كاركنان ١١٥
- آزمون( فرضيه فرعي ٢): همبستگي بين تامين ايمني وشرايط محيط كار باعملكرد كاركنان ١١٦
- آزمون ( فرضيه فرعي ٣): همبستگي بين ايجاد فرص تهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني با عملكرد ١١٧
- آزمون ( فرضيه فرعي ٤): همبستگي بين ايجاد فرصتهاي آموزشي باعملكرد كاركنان ١١٨
- آزمون ( فرضيه فرعي ٥): همبستگي بين تامين خدمات رفاهي باعملكرد كاركنان ١١٩
- آزمون ( فرضيه فرعي ٦): همبستگي بين ايجاد تعادل ميان زندگي شخصي وزندگي كاري باعملكرد ١٢٠
- آزمون ( فرضيه فرعي ٧): همبستگي بين مباهات به نفس كار باعملكرد كاركنان ١٢١
- ( فرضيه اصلي): همبستگي بين كيفيت زندگي كاري باعملكرد كاركنان ١٢٢
- آزمون تحليل واريانس يكطرفه‐ تفاوت ميانگين ميزان عملكرد كاركنان برحسب بخش شغلي ١٢٣
مقايسه ميزان عملكرد كاركنان با در نظر گرفتن وضعيت شغلي همسر ١٢٤ T - آزمون
- آزمون تفاوت رتبه اي فريدمن براي شاخص هاي كيقيت زندگي كاري و عملكرد ١٢٦
- ترتيب حاكميت عوامل كيفيت زندگي كاري ١٢٨
- مقايسه ميزان حاكميت مولفه هاي عملكرد ١٢٨
- ترتيب حاكميت عوامل عملكردي ١٣٠

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
- خلاصه تحقيق و نتيجه گيري ١٣٥
- محدوديت هاي تحقيق ١٣٩
- پيشنهادات حاكي از يافته هاي تحقيق و تجربيات محقق ١٤٠
- پيشنهادات به ساير محققين ١٤٤
منابع و ماخذ

فهرست جداول
جدول شماره ( 3-1)تركيب پرسنل كارمندي بر اساس ميزان تحصيلات ٧٠
جدول شماره ( ٣-2)تركيب پرسنل كارمندي بر اساس بخش شغلي ٧١
جدول شماره (3 -٣)توزيع حجم نمونه بين طبقات شغلي ٧٣
جدول شماره( ٣-4)سوالات مرتبط با فرضيه هاي تحقيق و عوامل كيفيت زندگي كاري ٧٤
جدول شماره( ٣-5)سوالات مرتبط با فرضيه هاي تحقيق و عوامل عملكرد ٧٥
جدول شماره( ١-6)پايايي سوالات مربوط به كيفيت زندگي كاري كاركنان ٧٧
جدول شماره ( ٢-7)پايايي سوالات مربوط به عملكرد كاركنان ٧٨
جدول شماره ( ٣-8)پايايي سوالات مربوط به پرداخت منصفانه حقوق ومزايا ٧٩
جدول شماره ( ٣-9)پايايي سوالات مربوط به تامين ايمني وشرايط محيط كار ٨٠
جدول شماره( ٣-10)پايايي سوالات مربوط به ايجاد فرصت هاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني ٨١
جدول شماره ( ٣-11)پايايي سوالات مربوط به ايجاد فرص تهاي آموزشي ٨٢
جدول شماره( ٣-12)پايايي سوالات مربوط به تامين خدمات رفاهي ٨٣
جدول شماره( ٣-13)پايايي سوالات مربوط به ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري ٨٤
جدول شماره ( ٣-14)پايايي سوالات مربوط به مباهات به نفس كار ٨٥
فصل چهار:
جدول شماره ( 1)توزيع فراواني بخش شغلي كاركنان ٩٣
جدول شماره ( 2)توزيع فراواني گروههاي سني كاركنان ٩٤
جدول شماره ( 3)توزيع فراواني درجه تحصيلي كاركنان ٩٥
جدول شماره ( ٤)توزيع فراواني جنسيت كاركنان ٩٦
جدول شماره ( 5)توزيع فراواني وضعيت تاهل كاركنان ٩٧
جدول شماره ( 6)توزيع فراواني تعداد فرزندان كاركنان ٩٨
جدول شماره ( 7)توزيع فراواني وضعيت شغلي همسركاركنان ٩٩
جدول شماره ( 8)توزيع فراواني بخش هاي شغلي كاركنان ١٠٠
جدول شماره ( 9)توزيع فراواني رده هاي شغلي كاركنان ١٠١
جدول شماره ( 10)توزيع فراواني وضعيت استخدام كاركنان ١٠٢
جدول شماره ( 11)توزيع فراواني سابقه كار كاركنان ١٠٣
جدول شماره ( 12)توزيع فراواني ميزان حقوق ومزاياي كاركنان بر طبق آخرين حكم كارگزيني ١٦١
جدول شماره ( 13)توزيع فراواني ميانگين كل دريافت يهاي نقدي كاركنان ١٠٤
جدول شماره ( 14) توزيع پراكندگي كيفيت زندگي كاري كاركنان ١٠٥
جدول شماره ( 15)توزيع پراكندگي ميزان عملكردكاركنان ١٠٦
جدول شماره ( 16)توزيع پراكندگي پرداخت منصفانه ١٠٧
جدول شماره ( 17)توزيع پراكندگي تامي نايمني وشرايط محيط كار ١٠٨
جدول شماره ( 18)توزيع پراكندگي ايجاد فرصتهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني ١٠٩
جدول شماره ( 19)توزيع پراكندگي ميزان ايجاد فرصت هاي آموزشي ١١٠
جدول شماره ( 20)توزيع پراكندگي ميزان تامين خدمات رفاهي ١١١
       جدول شماره ( 21)توزيع پراكندگي ميزان ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري ١١٢
جدول شماره ( 22)توزيع پراكندگي ميزان مباهات به نفس كار ١١٣
جدول شماره ( 23)همبستگي بين پرداخت منصفانه باعملكرد كاركنان ١١٤ جدول شماره ( 24)همبستگي بين تامين ايمني وشرايط محيط كار باعملكرد كاركنان ١١٥
جدول شماره( 25)همبستگي بين ايجاد فرص تهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني باعملكرد كاركنان ١١٦
جدول شماره ( 26)همبستگي بين ايجاد فرصتهاي آموزشي باعملكرد كاركنان ١١٧
جدول شماره ( 27)همبستگي بين تامين خدمات رفاهي باعملكرد كاركنان ١١٨
جدول شماره ( 28)همبستگي بين ايجاد تعادل ميان زندگي شخصي وزندگي كاري با عملكرد كاركنان ١١٩
جدول شماره ( 29)همبستگي بين مباهات به نفس كار باعملكرد كاركنان ١٢٠
جدول شماره( 30)همبستگي بين كيفيت زندگي كاري باعملكرد كاركنان ١٢٢
جدول شماره ( 31)آزمون تفاوت ميانگين ميزان عملكرد كاركنان برحسب بخش شغلي ١٢٣
جدول شماره ( 32)آزمون تفاوت ميانگين ميزان عملكرد كاركنان برحسب وضعيت شغلي همسر ١٢٤
جدول شماره ( 33)رتبه بندي مولفه هاي عوامل كيفيت زندگي كاري بر اساس آزمون فريد من ١٢٤
جدول شماره ( 34) رتبه بندي مولفه هاي عوامل كيفيت زندگي كاري بر اساس آزمون فريد من ١٢٨
جدول شماره ( 35)رتبه بندي مولفه هاي عوامل عملكردبر اساس آزمون فريد من ١٢٩
جدول شماره ( 36) رتبه بندي مولفه هاي عوامل عملكردبر اساس آزمون فريد من ١٢٩

فهرست نمودارها
نمودارشماره ( ١-4)توزيع فراواني بخش شغلي كاركنان ٩٤
نمودارشماره ( ٢-4)توزيع فراواني گروههاي سني كاركنان ٩٥
نمودار شماره ( ٣-4)توزيع فراواني درجه تحصيلي كاركنان ٩٦
نمودار شماره ( ٤-4)توزيع فراواني جنسيت كاركنان ٩٧
نمودار شماره ( ٥-4)توزيع فراواني وضعيت تاهل كاركنان ٩٨
نمودار شماره ( ٦-4)توزيع فراواني وضعيت تعداد فرزندان ٩٩
نمودارشماره ( ٧-4)توزيع فراواني وضعيت شغلي همسركاركنان ١٠٠
نمودارشماره ( ٨-4)توزيع فراواني بخش هاي شغلي كاركنان ١٠١
نمودارشماره ( ٩-4)توزيع فراواني رده هاي شغلي كاركنان ١٠٢
نمودارشماره ( ١٠-4)توزيع فراواني وضعيت استخدام كاركنان ١٠٣
نمودار شماره ( ١١-4)توزيع فراواني سابقه كار كاركنان ١٠٤
نمودار شماره ( ١١-4)توزيع فراواني ميزان حقوق ومزاياي كاركنان ١٠٥
نمودارشماره ( ١٢-4)توزيع فراواني ميانگين كل دريافت يهاي نقدي كاركنان
نمودارشماره ( ١٣-4)توزيع پراكندگي كيفيت زندگي كاري كاركنان ١٠٧
نمودارشماره ( ١٤-4)توزيع پراكندگي ميزان عملكردكاركنان ١٠٨
نمودارشماره ( ١٥-4)توزيع پراكندگي پرداخت منصفانه ١٠٩
نمودارشماره ( ١٦-4)توزيع پراكندگي تامي نايمني وشرايط محيط كار ١١٠
نمودارشماره ( ١٧-4)توزيع پراكندگي ايجاد فرصتهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني ١١١
نمودارشماره ( ١٨-4)توزيع پراكندگي ميزان ايجاد فرصت هاي آموزشي ١١٢ نمودارشماره (19-4)توزيع پراكندگي ميزان تامين خدمات رفاهي ١١٣
نمودارشماره ( ٢٠-4)توزيع پراكندگي ميزان ايجاد تعادل بين زندگي شخصي وزندگي كاري ١١٤
نمودارشماره (23-4)توزيع پراكندگي ميزان مباهات به نفس كار ١١٥
نمودارشماره ( ٢٢-4)همبستگي بين پرداخت منصفانه باعملكرد كاركنان
نمودارشماره (23-4)همبستگي بين تامين ايمني وشرايط محيط كار باعملكرد كاركنان ١١٧
نمودارشماره ( 24-4)همبستگي بين ايجاد فرص تهاي رشد وتوسعه استعدادهاي انساني باعملكرد كاركنان ١١٨
نمودارشماره ( ٢٥-4)همبستگي بين ايجاد فرص تهاي آموزشي باعملكرد كاركنان ١١٩
نمودارشماره ( ٢٦-٤)همبستگي بين تامين خدمات رفاهي باعملكرد كاركنان ١٢٠
نمودار شماره ( ٢٧-٤)همبستگي بين ايجاد تعادل ميان زندگي شخصي وزندگي كاري با عملكرد كاركنان ١٢١
نمودارشماره ( ٢٨-٤ )همبستگي بين مباهات به نفس كار باعملكرد كاركنان ١٢٢
نمودارشماره( 29-4)همبستگي بين كيفيت زندگي كاري باعملكرد كاركنان نمودارشماره ( 30-4) رتبه بندي مولفه هاي عوامل كيفيت زندگي كاري بر اساس آزمون فريد من ١٢٨
نمودارشماره ( ٣١-٤ ) رتبه بندي مولفه هاي عوامل عملكردبر اساس آزمون فريد من ١٢٩


مقدمه:
بي شك نقش انسان به عنوان يكي از عرصه هاي مهم موضوع بهره وري از ميان ساير نهاده ها نظير سرمايه ، مواد ، انرژي و تكنولوژي بر هيچ كس پوشيده نيست . تقريبًا تما مي صاحب نظران، منابع انساني را بعنوان اساسي ترين عامل توليد قلمداد كرده و معتقدند كه در صورت نياز مي توان سرمايه را از طريق وام تامين نمود و يا به خر يد تكنولوژي اقدام كرد اما در خصوص نيروي انساني نمي توان همانند سرمايه و تكنولوژي عمل نمود بلكه منابع انساني بايد بعنوان سرمايه هاي اصلي جامعه پرورش داده شوند و با بكارگيري سياستهاي مناسب، انگيزه تلاش و كوشش را در آنها ايجاد نمود . استفاده مطلوب از منابع انس اني متكي به اقداماتي است كه براي حفظ و صيانت جسم و روح كاركنان سازمان بعمل مي آيد . اين اقدامات كه شامل پرداخت عادلانه ،داشتن شرايط كاري و بهداشتي و سالم ، فرصتهاي ياد گيري و استفاده از مهارتهاي جديد ، تعادل بين كارو زندگي ، امكانات رفاهي ، اهميت به نقش فر د در سازمان، فراهم نمودن زمينه رشد و پيشرفت كاركنان، آموزش و مواردي از اين قبيل مي باشدكه مجموعًا تحت عنوان كيفيت زندگي كاري (QWL) مطرح ميشود.