محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 410 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه مهندسي مكانيك در حرارت و سيالات - بررسي انتقال حرارت در وسايل و تجهيزات نيروگاه

 فهرست مطالب

فصل اول:پمپ
قسمت اول: تقسيم بندي پمپ‌ها  2
قسمت دوم: انتخاب پمپ و تعاريف 5
قسمت سوم: پمپ‌هاي گريز از مركز  15
قسمت چهارم: پمپ‌هاي پروانه اي و توربيني  24
قسمت پنجم: پمپ‌هاي دوار  30
قسمت ششم: پمپ‌هاي پيستوني  45
قسمت هفتم: پمپ‌‌هاي اندازه‌گير  58
قسمت هشتم: پمپ‌هاي خاص  70
قسمت نهم: نگهداري پمپ 79
 
 فصل دوم‌‌: بويلر
مقدمه 92
 تقسيم بندي بر اساس ظرفيت  92
تقسيم بندي بر اساس تيپ و شكل  95
تقسيم بندي از نظر محتواي لوله ها  96
تقسيم بندي از نظر سير كولاسيون سيال عامل  97
اجزاي تشكيل دهنده ي ديگ هاي بخار  98
بررسي ديگ هاي لوله آبي  105
انتقال حرارت در لوله آتشي ها و لوله آبي  112
كاربري و انتخاب ديگ هاي بخار  119
 
فصل سوم : كوره
مقدمه 130
ساختمان كوره‌ها  130
انواع كوره‌ها  135
كوره‌هاي سنتي  136
كوره هوفمن  137
كوره هاي ماشين بخار  138
كوره‌هاي مخصوص  139
انواع كوره‌هاي الكتريكي  146
كوره هاي مقاومتي  148
مزايا و معايب استفاده از كوره هاي الكتريكي 151
انتقال حرارت در كوره‌ها  152
كاربرد كوره‌ها در صنعت  161
نكاتي پيرامون انتخاب كوره‌ها  164
مدار آب / بخار كوره  169
انتقال حرارت در دسته لوله‌ها 173
 
فصل چهارم: توربين ها
1-4 تعريف مفهوم  182
1-1-4 خروجي  182
2-1-4 سرعت مخصوص  182
3-1-4 خلاء زائي 184
4-1-4 سرعت رانش 186
2-4 انواع توربين‌ها  189
1-2-4 توربين پلتون 189
2-2-4 توربين فرانسيس  191
3-2-4 توربين كاپلان  194
4-2-4 توربين‌هاي لوله‌اي  198
1-4-2-4 توربين حبابي 199
2-4-2-4 توربين لوله‌اي  201
3-4-2-4 طراحي ژنراتور حاشيه‌اي  202
 
فصل پنجم – كندانسور
مقدمه 206
چگالنده هاي سطحي 207
چگالنده‌هاي خنك شونده با جريان هواي سرد بصورت تماسي  208
اطلاعات كلي در مورد حذف هوا از چگالنده‌هاي توربيني بخار  218
برج‌هاي خنك‌كن  219
خصوصيات مبدلهاي هوايي  223
جزئيات طراحي خنك‌كن‌هاي هوايي 225
انتخاب كندانسور 228
طبقه بندي كندانسورها براي كاربردهاي صنعتي  230
طراحي حرارتي كندانسورها  233
محافظت و تميز كاري كندانسورها  241
محدودكنندة عمركاري  244
نشت آب سردكننده به كندانسورها  247
تميز كردن كندانسورها   253
 
فصل ششم : ژنراتور
مقدمه  260
پيشينه تاريخي  261
استانداردها و مشخصات  265
عملكرد ژنراتور  267
اعمال بار  272
انواع ژنراتورها  273
ژنراتورهاي توربيني با ظرفيت كمتر  273
ژنراتورهاي سنكرون قطب برجسته آبي  275
ژنراتورهاي قطب برجسته ديزلي  281
ژنراتورهاي القايي 281

 
فصل هفتم :مبدل هاي حرارتي
مقدمه 283
دسته بندي مبدل هاي گرمايي  284
مبدل هاي لوله اي  284
مبدل هاي گرمايي صفحه اي  294
مبدل هاي گرمايي با سطوح پره دار  304
كثيف شدن مبدل هاي حرارتي  309
تغييرات زماني فاكتور لايه ي جرمي  311
مكانيزم هاي جرم گرفتگي 314
تأثير سرعت سيال  321
تأثير درجه حرارت  322
فاكتور لايه جرمي در عمل   328
 
فصل هشتم: برج خنك كن
برج هاي خنك كن 331 

برج هاي خنك كن تر   332                                            
آب جبراني     334                                       
برج هاي خنك كن باجريان طبيعي هوا 334

برج هاي خنك كن باجريان مكانيكي هوا  336                                                        
برج با جريان هواي دميده شده 336
برج باجريان هواي مكيده شده 337
جدول مقايسه برجها باجريان مكيده شده ودميده شده 339
برج باجريان مكيده شده مخالف ومتقاطع 339 

انتخاب نوع برج خنك كن تر 340  
برج هاي خنك كن خشك 340            
برج هاي خنك كن خشك مستقيم 342 

برج هاي خنك كن خشك غيرمستقيم 343 

برج هاي خنك كن تروخشك 349                                                                                             
يخ زدگي برج خنك كن 351                                                                                                      
جدول مقايسه برج هاي خنك كن 352                                                                                              
جدول هزينه هاي يكساله برج هاي خنك كن 353                                                                                 
 
فصل نهم :راكتورهاي هسته اي
مقدمه   355
انواع راكتور  356
اجزاي جانبي راكتورها  363
طراحي راكتور  376
 
فصل دهم : خشك كن ها
مقدمه 380
خشك كن هاي ثابت 381
خشك كن هاي ناپيوسته 382
خشك كن هاي مستقيم 382
خشك كن هاي غير مستقيم 383
خشك كن هاي انجمادي 384
خشك كن هاي مداوم 385
خشك كن هاي تونلي  386
خشك كن هاي بشكه اي 386
خشك كن هاي پاششي 377
منابع و ماخذ  388