محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۳۹,۲۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 186 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : مربوط به رشته برنامه ريزي درسي
کد محصول : pn71
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه نگرش نسبت به جهاني شدن و تاثيرآن برهويت ديني و ملي دانش آموزان رشته هاي مختلف مقطع متوسطه

فهرست

فصل اول
چكيده
مقدمه10
بيان مسئله11
اهميت وضرورت تحقيق13
اهداف تحقيقهدف كلي14
سوال هاي تحقيق14
تعريف واژگان كليدي15
تعريف عملياتي15

فصل دوم
مقدمه18
چهارچوب نظري18
تعاريف جهاني شدن19
جهاني شدن ازديدگاه مكاتب21
جهاني شدن ازديدگاه انديشمندان ونظريه پردازان23
تاريخچه جهاني شدن24
ماهيت جهاني شدن26
زمينه ها وعوامل شكل گيري جهاني شدن28
گسترش ونفوذ بازارهای مالی جهانی28
پایان جنگ سرد28
 رشدشرکتهای چندملیتی28
ارتباطات29
 مسائل زیست محیطی29
افزایش اقدامات بین المللی درخصوص حفظ حقوق بشر 29
رشدبلوک های اقتصادی 29
توسعه جهانگردی29
جهانی شدن و آموزش و پرورش30
جهاني شدن و چالش هاي آن براي تعليم وتربيت 34
ابعاد جهانی شدن 36
جهانی شدن اقتصاد 36
جهانی شدن فرهنگ37
جهانی شدن و اطلاعات 42
جهانی شدن سیاست یا مدیریت جامع جهانی43
مبانی نظری هویت 45
تعاريف هويت45
تاريخچه هويت ملي47
انواع هويت51
هويت ملي54
ابعاد هويت ملي56
بعد اجتماعي هويت ملي56
بعد تاريخي هويت ملي56
بعد جغرافيايي هويت ملي57
بعد سياسي هويت ملي57
بعد ديني هويت ملي57
بعد فرهنگي هويت ملي 57
بعد زباني و ادبي هويت ملي 58
هویت وفرهنگ کلاسیک ایرانی 58
هویت ملی در اندیشه متفکران ایرانی 60
میرزا آقاخان کرمانی 60
جلال آل احمد61
دکتر علی شریعتی61
امام خمینی62
نظریه پردازان  غربی هویت 63
كالمن63
ريچارد جنكینز 64
كوساكويوشينو65
هویت دینی66
تعریف دین66
ساختاردین66
رشددینی درنوجوانی وجوانی68
رشد باورهای مذهبی در نوجوانان و جوانان 70
دیدگاه اریکسون درباره هویت دینی71
مهم ترین پیامدهویت دینی71
هویت ملی درعصرجهانی شدن 72
آثارمثبت جهانی شدن برهویت ملی76
آثارمنفی جهانی سازی برهويت ملی 79
پيشينه تحقيق 84
تحقيقات داخلي 84
تحقيقات خارجي85

فصل سوم مقدمه88
روش انجام پژوهش 88
جامعه آماری پژوهش88
نمونه آماری وروش نمونه گیری پژوهش88
ابزارگردآوری اطلاعات88
روایی وپا یایی  پژوهش 89
روش سنجش پایایی پرسش نامه 89
روش سنجش روایی پرسش نامه90
روشهای آماری90

فصل چهارم يافته هاي پژوهشي 92
بررسي سوال اول پژوهشي119
بررسي سوال دوم پژوهشي122
بررسي سوال سوم پژوهشي127
بررسي سوال چهارم پژوهشي128
بررسي سوال پنجم پژوهشي131
سوال فرعي اول 135
بررسي سوال فرعي دوم135
بررسي سوال فرعي سوم136
بررسي سوال فرعي چهارم137


فصل پنجم
مقدمه
خلاصه یافته های پژوهش147
پاسخ به سوال اول پژوهشي147
پاسخ به سوال دوم  پژوهشي149
پاسخ به سوال سوم  پژوهشي 152
پاسخ به سوال چهارم پژوهشي153
پاسخ به سوال پنجم پژوهشي 154
پاسخ به سوال فرعی اول157
اسخ به سوال فرعی دوم158
پاسخ به سوال فرعی سوم159
پاسخ به سوال فرعی چهارم159
محدودیت های تحقیق159
پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات براساس یافته های پژوهشی 159
پیشنهاداتی به مسئولین ودست اندرکاران159
پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی159
فهرست منابع وماخذ
منابع فارسي160
منابع لاتين 165
پيوست پرسشنامه167

فهرست جداول ونمودارها
توصیف ویژگی های اجتماعی-جمعیتی پاسخگویان
جدول شماره 1-4) توزیع پاسخگویان یر حسب رشته تحصیلی92
جدول شماره 2-4) توزیع پاسخگویان اول یرحسب گروه های اقتصادی-اجتماعی92
جدول شماره 3-4) توزیع پاسخگویان اول برحسب خرده مقیاس اعتقادی-دینی93
جدول شماره 4-4) توزیع پاسخگویان اول برحسب خرده مقیاس عملكردي –دینی93
جدول شماره 5-4) توزیع پاسخگویان اول برحسب خرده مقیاس سختگيرانه  -دینی94
جدول شماره 6-4)توزیع پاسخگویان اول برحسب خرده مقیاس سهل انگارانه 95
جدول شماره7-4) توزیع پاسخگویان اول بر حسب خرده مقیاس اخلاقي95
جدول شماره8-4) توزیع پاسخگویان اول بر حسب خرده  مقیاس ايران دوستي96
جدول شماره9-4) توزیع پاسخگویان اول بر حسب خرده  مقیاس دفاع ازسرزمين97
جدول شماره10-4)توزیع پاسخگویان اول برحسب مقیاس پذیرش جهانی شدن97
جدول شماره11-4) توزیع پاسخگویان اول خرده مقیاس مقابله با جهانی شدن98
جدول شماره12-4)توزیع پاسخگویان اول رده مقیاس جهاني نگري وايران دوستي99
جدول شماره 1-1-4) توزیع پاسخگویان انساني بر حسب خرده  مقیاس اعتقادي-ديني99
جدول شماره 2-1-4) توزیع پاسخگویان انساني برحسب خرده مقياس عملكردي-ديني100
جدول شماره 3-1-4)توزیع پاسخگویان انساني برحسب خرده مقیاس سختگيرانه-ديني101
جدول شماره 4-1-4)توزیع پاسخگویان انساني برحسب خرده مقیاس سهل انگارانه     101
جدول شماره 5-1-4) توزیع پاسخگویان انساني بر حسب خرده  مقیاس اخلاقي         102
جدول شماره 6-1-4) توزیع پاسخگویان انساني بر حسب خرده مقياس ايران دوستي    103
جدول شماره 7-1-4) توزیع پاسخگویان انساني بر حسب خرده مقياس دفاع ازسرزمين  103
جدول شماره 8-1-4)توزیع پاسخگویان انساني برسب خرده مقياس پذيرش جهاني شدن104
جدول شماره 9-1-4)توزیع پاسخگویان انساني بر حسب خرده مقياس مقابله جهاني شدن105
جدول شماره 10-1-4)توزیع پاسخگویان انساني بر حسب خرده مقياس جهاني نگري     105
جدول شماره 1-2-4)توزیع پاسخگویان تجربي بر حسب خرده مقياس اعتقادي-ديني      106
جدول شماره 2-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي  خرده مقياس عملكردي-ديني107
جدول شماره 4-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي برحسب خرده  مقياس سختگيرانه  –ديني    107
جدول شماره 3-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي  بر حسب خرده مقياس سهل گيرانه-ديني108
جدول شماره 5-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي  بر حسب خرده مقياس اخلاقي109
جدول شماره 6-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي  بر حسب خرده مقياس ايران دوستي109
جدول شماره 7-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي  بر حسب خرده مقياس دفاع ازسرزمين110
جدول شماره 8-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي  بر حسب خرده مقياس پذيرش جهاني شدن111
جدول شماره 9-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي  بر حسب خرده مقياس مقابله با جهاني شدن112
جدول شماره 10-2-4) توزیع پاسخگویان تجربي بر حسب خرده مقياس جهاني نگري 112
جدول شماره 1-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي  خرده مقياس اعتقادي-ديني113
جدول شماره 2-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس عملكردي –ديني113
جدول شماره 3-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس سختگيرانه-ديني114
جدول شماره 4-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس سهل انگارانه –ديني115
جدول شماره 5-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس اخلاقي115
جدول شماره 6-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس ايران دوستي116
جدول شماره 7-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس دفاع ازسرزمين117
جدول شماره 8-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس پذيرش جهاني شدن117
جدول شماره 9-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس مقابله با جهاني شدن 118
جدول شماره 10-3-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب خرده مقياس جهاني نگري 119
جدول شماره1-4-4) توزیع پاسخگویان اول  نگرش به جهاني شدن119
جدول شماره2-4-4) توزیع پاسخگویان انساني  نگرش به جهاني شدن120
جدول شماره3-4-4) توزیع پاسخگویان تجربي نگرش به جهاني شدن121
جدول شماره4-4-4) توزیع پاسخگویان رياضي  نگرش به جهاني شدن121
جدول شماره1-5-4) توزیع پاسخگویان اول بر حسب هويت ديني122
جدول شماره6-4-4) توزیع پاسخگویان انساني بر حسب هويت ديني123
جدول شماره7-4-4) توزیع پاسخگویان تجربي بر حسب هويت ديني123
جدول شماره8-4-4) توزیع پاسخگویان رياضي  هويت ديني124
جدول شماره9-4-4) توزیع پاسخگویان اول  هويت ملي125
جدول شماره10-4-4) توزیع پاسخگویان انساني هويت ملي125
جدول شماره11-4-4) توزیع پاسخگویان تجربي بر حسب هويت ملي126
جدول شماره12-4-4) توزیع پاسخگویان رياضي  بر حسب هويت ملي127
جدول تست همگنی واریانس ها 127
آزمون كروسيكال وايلس :128
جدول تست همگنی واریانس ها128
آزمون آنووا:129
آزمون ضريب تاثيرگذاري متغيرها129
 آزمون تعقيبي پايگاه اقتصادي-اجتماعي130
جدول تست همگنی واریانس ها140
آزمون ضريب تاثيرگذاري متغير هويت ديني141
آزمون تعقيبي توكر واسچف هويت ديني142
آزمون كروسيكال وايلس:143
آزمون ضريب تاثيرگذاري متغير هويت ملي144     آزمون تعقيبي توكرواسچف هويت ملي 144
سوالات فرعي135
جدول شماره1-5-4) توزیع پاسخگویان اول بعد سياسي جهاني شدن135
جدول شماره5-5-4) توزیع پاسخگویان اول  بعد فرهنگي جهاني شدن135
جدول شماره9-5-4) توزیع پاسخگویان اول   بعداقتصادي جهاني شدن136
جدول شماره13-5-4) توزیع پاسخگویان اول  بعداجتماعي جهاني شدن137
جدول شماره2-5-4) توزیع پاسخگویان انساني بر حسب بعد سياسي جهاني شدن137
جدول شماره6-5-4) توزیع پاسخگویان انساني بر حسب بعدفرهنگي جهاني شدن138
جدول شماره10-5-4) توزیع پاسخگویان انساني  بر حسب بعداقتصادي جهاني شدن139
جدول شماره14-5-4) توزیع پاسخگویان انساني بر حسب بعداجتماعي جهاني شدن139
جدول شماره3-5-4) توزیع پاسخگویان تجربي بر حسب بعد سياسي جهاني شدن140
جدول شماره7-5-4) توزیع پاسخگویان تجربي بر حسب بعدفرهنگي جهاني شدن141
جدول شماره11-5-4) توزیع پاسخگویان تجربي  بر حسب بعداقتصادي جهاني شدن141
جدول شماره15-5-4) توزیع پاسخگویان تجربي بر حسب بعداجتماعي جهاني شدن152
جدول شماره4-5-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب بعد سياسي جهاني شدن143
جدول شماره8-5-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب بعدفرهنگي جهاني شدن143
جدول شماره12-5-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب بعداقتصادي جهاني شدن144
جدول شماره16-5-4) توزیع پاسخگویان رياضي بر حسب بعداجتماعي جهاني شدن145