محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 45 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای فرمول
کد محصول : pn78
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و دوم و بالاتر

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه  
1 .1 ) مقدمه  
1 . 2 ) مرتبه، درجه و نوع معادله دیفرانسیل  
1 . 3 ) جوابهای معادله دیفرانسیل  
1 . 4 ) تشکیل معادله دیفرانسیل از یک رابطه اولیه  
1 . 5 ) تعیین مسیرهای متعادمد یک دسته منحنی  

فصل دوم : معادلات دیفرانسیل مرتبه اول  
1 . 2 ) مقدمه  
2 .2 ) معادلات جدا شدنی  
2 . 3 ) معادلات همگن  
2 . 4 ) معادلات کامل  
2 . 5 ) عامل انتگرالساز  
2 . 6 ) معادلات دیفرانسیل خطی  
2 . 7 ) معادلات خاص  
2 . 8 ) حالتهای خاص  
2 . 9 ) معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجهn.  

فصل سوم : معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر  
3 . 1 ) معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی  
3 . 2 ) معادلات همگن یا ضرایب ثابت  
3 . 3 ) روش ضرایب نامعین  
3 . 4 ) روش عملکردهای معکوس.  
3 . 5 ) معادله اویلر.  
3 . 6 ) استفاده از یک جواب مشخص جهت یافتن جواب دیگر  
3 . 7 ) روش تغییر پارامترها.  
3 . 8 ) قضیه آبل.  
3 . 9 ) شکل نرمال معادله مرتبه دوم.  
3 . 10 ) روش کاهش مرتبه.