محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۳,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 151 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امامزاده هاشم

فهرست مطالب

 فصل اول: آشنايي با روش حفر مكانيزه
1-1- دسته بندي فضاهاي زيرزميني
1-2- مطالعات و طراحي
1-2-1- عمليات پيوسته
1-3- ملاحظات طراحي
1-4- هزينه ها
1-5- تقسيم بندي دستگاههاي حفر مكانيزه تونيل
1-5-1- تقسيم بندي براساس روش حفر
1-5-2- تقسيم بندي براساس نگهداري پيشاني تونل
1-5-2-1- نگهداري طبيعي
1-5-2-2- نگهداري مكانيكي
1-5-2-3- نگهداري با هواي فشرده
1-5-2-4- نگهداري دوغابي
1-5-2-5- روش متعادل نمودن فشار زمين
1-5-3- تقسيم بندي براساس سيستم حمل مواد
1-5-3- نوار نقاله
1-5-3-2- نقاله زنجيري
1-5-3-3- نقاله مارپيچي
1-5-3-4- پمپاژ
1-6- معرفي چند دستگاه مهم
1-6-1- دستگاههاي تمام مقطع
1-6-2- دستگاههاي حفر سنگهاي سخت
1-6-3- سپرهاي متعادل با فشار زمين
1-6-4- سپرهاي تركيبي
1-7- دستگاههاي مقطعي
1-7-1- ماشينهاي حفار بازويي/ بيلهاي مكانيكي
1-8- حفاري كم قطر
1-8-1- دستگاه حفار AVN
1-8-2- دستگاههاي حفارAVT
1-9- تجهيزات لوله گذاري

فصل دوم: معيارهاي انتخاب دستگاه
2-1- شناسايي منطقه
2-2- نمونه برداري (گمانه زني)
2-3- رسم نقشه هاي زمين شناسي و تهيه گزارش
2-4- انجام آزمايشها و تهيه داده هاي مربوطه
2-5- انتخاب دستگاه
2-5-1- زمينهاي خاكي و محيطهاي رسوبي
2-6- سپرهاي آبي
2-7- سپرهاي دوغابي
2-8- سپرهاي متعادل با فشار زمين
2-9- ساختار صخره اي و سنگي

فصل سوم: نيروهاي وارد بر دستگاه
3-1- نيروي فشارنده پيشاني تونل
3-1-1- روش ديوارگيري
3-1-2- اتكا به قطعات پوشش
3-2- نيروي گشتاور دستگاه
3-3- محاسبه نيروهاي وارد بر دستگاه حفار
3-3-1- نيروهاي وارد بر دستگاه در زمينهاي خاكي
3-3-1-1- نيروي تحكيم پيشاني تونل
3-3-1-2- نيروي حاصل از وزن طبقات و آب موجود
3-3-1-3- نيروي اصطكاك بين سپر و زمين
3-3-1-4- نيروي اصطكاك بين سپر و قطعات پيش ساخته
3-3-1-5- نيروي مقاوم لبه برنده سپر
3-3-1-6- نيروي مقاوم برش دهنده ها
3-3-2- نيروهاي وارد بر دستگاه در زمينهاي سنگي و صخره اي
3-3-2-1- برش دهنده هاي قلمي
3-3-2-2- نيروهاي وارد بر برش دهنده ها
3-3-2-3- عوامل مؤثر در عملكرد برش دهنده هاي قلمي
3-3-2-4- عمق نفوذ
3-3-2-5- زاويه تمايل به جلو
3-3-2-6- سرعت برش
3-3-2-7- فاصله برش دهنده
3-3-2-8- محاسبه نيروها
3-3-3- برش دهنده هاي ديسكي
3-3-3-1- عوامل مؤثر در عملكرد برش دهنده هاي ديسكي
3-3-3-2- عمق نفوذ
3-3-3-3- زاويه لبه برش دهنده هاي ديسكي
3-3-3-4- قطر برش دهنده هاي ديسكي
3-3-4- سرعت
3-3-5- فاصله بين برش دهنده ها
3-3-6- محاسبه نيروها

فصل چهارم: آزمايشهاي خاك و سنگ
4-1- خاك
4-1-1- تعاريف كلي خاك
4-1-2- روش هاي معمول نمونه گيري خاك
4-1-3- آزمايشهاي خاك
4-2- سنگ
4-2-1- تعاريف كلي سنگ
4-2-2- مغزه گيري از سنگ
4-2-3- طبقه بندي سنگها
4-2-4- آزمايشهاي سنگ

فصل پنجم: مطالعه پروژه امامزاده هاشم
5-1- آتشباري
5-12- دستگاه حفار
5-1-3- روش اجراشده جهت بازگشايي تونل در دهانه ورودي
5-1-4- روش اجراي fore poling (پيش لوله گذاري)
5-2- روش اجرا
5-2-1- روش پلكاني
5-2-2- روش مستقيم
5-3- مشخصات كلي سيستم حفار و لوله ها
5-4- مشخصات عمومي مورد استفاده در روش forepoling
5-5- زمين شناسي تونل امامزاده هاشم
5-5-1- چينه شناسي
5-5-1-1- سازند شمشك
5-5-1-2- سازند اليكا
5-5-1-3- سازند مبارك
5-5-1-4- سازند جيرودلاون
5-5-2- زمين ساخت
5-5-2-1- گسله شمالي (قره داغ)
5-5-2-2- گسله جنوبي (مشاء)
5-6- توضيحاتي پيرامون پروژه
5-6-1- مشكلات زمين شناسي
5-6-2- ريزش هاي بوقوع پيوسته و تمهيدات
5-6-3- تمهيدات انجام شده جهت مهار ريزش
5-6-4- خلاصه اي از ريزش هاي بوقوع پيوسته در دهانه خروجي
5-6-5- تمهيدات انجام گرفته جهت مهار ريزش
5-6-6- راه اندازي مجدد اين عمليات
5-6-7- ريزش در ابتداي دهانه ورودي و تشكيل قيف
5-7- ايجاد دال بتني
5-8- احداث تونل دسترسي (Adit)