محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 225 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

فهرست مطالب

 

 چكيده  1
مقدمه : آماده سازي فلز  15

فصل اول : سابقه تاريخي
فسفاتكاري قبل از جنگ جهاني  15
فسفاتكاري درطي جنگ جهاني  19
توسعه در زمان جنگ  25
توسعه بعد از جنگ  27

فصل دوم : انديشه‌هاي نظري
مكانيسم‌هاي واكنش 30
زينك اورتوفسفاتها 32
فسفات منگنز  32
فسفات آهن  33
تشكيل پوشش  33
شتابدهنده‌ها  43
شتابدهنده‌هاي نيكل و مس  46
شتابدهنده‌هاي اكسيد كننده  47
شتابدهندگي نيترات  48
شتاب با تركيبات نيتر و آلي  52
كنترل آهن فرو  55
شتاب دهنده كلرات  56
پوشش فسفات فلزات قليايي  64
مشخصات پوششهاي فسفات و ديگر پوششهاي تبديلي  70
پوششهاي زينك فسفات  72
پوششهاي فسفات منگنز  79
تكامل پوشش  79
ايست گازدهي  80
منحني‌هاي زمان – و زن پوشش  80
اندازه گيري پتانسيل  80
آزمون ميكروسكپي  82
وزن و ضخامت پوشش  83
خلل و فرج پوشش  88
تردي هيدروژني  93

فصل سوم : مهيا كردن سطح
مقدمه  95
تميز كننده‌هاي قليايي  97
گرايشها جهت تكامل تميز كننده قليائي  98
عوامل ظريف سازي  100
زنگبري قليائي  100
تميز كننده‌هاي حلالي  101
چربيگيري با بخار  102
تميزكاري با حلالهاي قابل امولسيون  103
تميزكاري با حلالهاي امولسيون شده  104
تميز كننده‌هاي حلالي ديگر  104
تميز كننده‌هاي اسيدي  105
روشهاي تميزكاري مكانيكي و ويژه  106
تميز كاري سايشي  106
تميز كننده‌هاي بخاري و فشار بالا  107
تميز كاري الكتروليتي  107
تميزكاري مافوق صوتي  108
تميزكاري خطي و غير خطي  109
ارزيابي تميز كننده  110

فصل چهارم : پوششهاي پايه رنگ
مقدمه  111
فرآيندهاي فسفات آهني سبك وزن   114
فرآيندهاي با تميز كننده جداگانه  114
تميز كننده / پوشش دهنده‌ها (چربيگري و فسفاته توام)  115
فرايندهاي زينگ فسفات به عنوان واسطه پيوندي رنگ با زمينه  118
فرآيند پاششي  120
آماده سازي براي رنگ الكتروليتي  124
سيستمهاي آندي  125
سيستمهاي كاتدي  132
زمينه‌هاي روي، آلومينيوم و آميزة عناصر  145
آماده سازي براي پوشش پودر  148
آماده سازي فولاد  150
آماده سازي سطوح روي و فولاد گالوانيزه  153
آماده سازي آلومينيوم  157
محصول آميزه‌اي  157

فصل پنجم : پوشش دادن ضخيم با فسفات – فسفاتكاري ضخيم
مقدمه  159 
فرآيندهاي فسفات فرو  160
فرآيندهاي فسفات منگنز  161
فرآيندهاي زينك فسفات  162
عمل پوشش كاري جهت جلوگيري از زنگ زدن  163
مواد پوششي ضد زنگ  165
پارافين‌ها  166
مواد محافظ آلي  166
پوششهاي فسفات سياه  167
فرآيند با دوام كردن  168
روانكاري سطح ياتاقان 168
فرآيند در عمل  170
تميزكاري و شستشو  171
آماده سازي  172
فسفات كردن با فسفات منگنز  172
خشك كردن و روانكاري  173
قطعات عمل شده  174

فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتكاري
مهيا كردن قبل از فسفاتكاري  178
عمليات بعد از فسفاتدار كردن  183
مواد عمل آورندة عاري از كروم  191
مواد عمل آورندة ديگر  192

فصل هفتم : فرآيند آماده سازي سطح خودرو  194

فصل هشتم : آزمايشات  200
تعاريف و مفاهيم  203
نتيجه گيري  213

منابع و مآخذ  218