محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 150 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

 تشكر و قدرداني 
تقديم به 
چكيده 

فصل اول : كليات تحقيق   1
مقدمه   2
بيان مسئله   4
اهميت موضوع تحقيق    6
اهداف تحقيق   8
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع   9
فرضيه هاي تحقيق   10
قلمرو تحقيق   11
جامعه آماري   11
روش تحقيق   12
روش جمع آوري اطلاعات    12
روش تجزيه و تحليل اطلاعات   13
ساختار كلي تحقيق   13
تعريف واژه ها   13

فصل دوم : ادبيات تحقيق   17
بخش اول : روشهاي تامين مالي   19
تاريخچه   20
شيوه هاي تامين مالي   22
روشهاي متداول براي تامين مالي   25
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت   26
وامهاي بلند مدت   29
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت   29
مزاياي وامهاي بلند مدت   29
معايب وامهاي بلند مدت   30
سهام ممتاز   30
ويژگي هاي سهام ممتاز   31
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي   32
مزاياي انتشار سهام ممتاز   33
معايب انتشار سهام ممتاز   34
سهام عادي   35
ويژگيهاي سهام عادي   35
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي   38
مزاياي انتشار سهام عادي   38
معايب انتشار سهام عادي   39
اختيار خريد سهام   40
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي   41
مزاياي اختيار خريد سهام   42
معايب اختيار خريد سهام   43
سهام عادي   43
ويژگيهاي عمومي سهام عادي   44
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها   45
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها   46
سودهاي توزيع نشده شركت   46
سود انباشته   50
مزاياي استفاده از سود انباشته   51
معايب استفاده از سود انباشته   52
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها   53
سود سهمي   54
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15   59
بازده سهام   60
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي   62
هزينه سرمايه   63
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه   69
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري   70
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري   70
معايب استفاده ارزش بازار   72
نظريه هاي ساختار سرمايه   73
مفروضات CAPM  74
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت   80
موسسات درحال رشد   81
موسسات در حال افول   81
موسسات در حال بلوغ   81
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست )   81
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود   82
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها   86
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها   87
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها   88
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها  89
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها  89
اهرام مالي   92
سيات تقسيم سود و ارزش شركت   93
اصول اساسي حاكم بر تحقيق   93
اثر سياست تقسيم سود   94
سودآوري و ارزش شركت   95
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري   96
بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج)   98
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران   99
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران   104

فصل سوم  :  متدولوژی تحقيق    105
مقدمه   106
روش تحقيق   106
اهداف تحقيق   107
فرضيه هاي تحقيق   108
جامعه آماري   110
نمونه آماري   110
قلمرو تحقيق   119
روش جمع آوري اطلاعات   119
روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق   120
ضريب همبستگي پيرسون   120
آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع   استاتيك  124
آزمون واريانس دو جامعه - توزيع f( استندكور/ فيشر)   128
آزمون K-S   130

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق  131
مقدمه   132
آزمون فرضيه ها   132
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات   142
مقدمه   143
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق   143
نتيجه گيري كلي   145
پيشنهادت تحقيق   146
پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق   146
پيشنهادات آتي   146
محدوديتهاي تحقيق   147
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگليسي