محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 58 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn506
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقایسه تطبیقی 30 ساله دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

فهرست مطالب

مقایسه تطبیقی 30 ساله دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1
ایران و مسأله توسعه‌نیافتگی 1
1- فرهنگ به عنوان عامل عقب‌ماندگی 1
2- اقتصاد به عنوان عامل عقب‌ماندگی 2
4- جامعه به عنوان عامل عقب‌ماندگی 4
اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی 8
اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره (1357-1341) 9
سا‌ل‌های بحران 15
شمایی از شرایط اقتصادی کشور پیش از انقلاب اسلامی 18
دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی 20
گندم نمونه ای از موفقیتها 22
کشاورزان ایران از زبان بیگانگان 23
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه روستایی 26
روستاها، کانون تلاش و سازندگی 26
فعالیتهای عمرانی در روستاها 28
محرومیت زدایی از روستاها 30
بررسی مقایسه ای توانایی استخراجی دولت پهلوی دوم و جمهوری اسلامی 31
1- توانایی استخراجی و توسعه اقتصادی و سیاسی 33
2-توانایی استخراجی در برنامه های توسعه دولت پهلوی دوم 36
سهم درآمدی در ترکیب درآمدهای دولت در سالهای 1367-1342(درصد) 38
3- توانایی استخراجی در برنامه های توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران 39
1-دوران رکود اقتصادی و دگرگونی سیاسی 41
2-دوران رشد و توسعه 42
نتیجه 45
دهه چهارم و مسائل آن 46
منابع : 54


منابع :
1- عباسی ، ابراهیم ،‌دولت پهلوی و توسعه اقتصادی ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،‌ تهران 1383 ، ص 210-209
2- امیراحمدی ،هوشنگ و منوهر پروین ،‌ایران پس از انقلاب ،‌مترجم علی مرشدی‌زاده ، انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران ،‌تهران 1381 ،‌ص 166
3- سیف‌اللهی ،‌سیف الله ،‌اقتصاد سیاسی ایران ، پژوهشکده جامعه پژوهی و برنامه ریزی المیزان ،‌تهران 1384 ،‌ ص 86
4- حسینیان ، روح‌الله ، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران 1356-1343 ،‌ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،‌ تهران 1383 ،‌ ص 335
5- رزاقی ،‌ ابراهیم ،‌آشنایی با اقتصاد ایران،‌نشرنی ، ‌تهران 1381 ،‌ ص 22
6- سیف‌الله سیف‌اللهی ‌، همان ،‌ص 87
7- رزاقی ،‌ابراهیم ،‌همان ،‌ص 23
8- سیف‌الله سیف‌اللهی ‌، همان ،‌ص 89
9- معدل ،‌منصور ،‌ طبقه ،‌سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران، مترجم : محمد سالار کسرایی،‌ مرکز بازشناسی اسلام و ایران ، تهران 1382 ،‌ ص 83
10- ابریشمی ، حمید ،‌اقتصاد ایران ،‌ انتشارات علمی فرهنگی ، تهران 1375، ص 44
11- حسینیان ،‌روح الله ، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران 1356-1343‌،‌ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،‌ تهران 1383 ،‌ص 370
12- سیف ،‌ احمد ،‌مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی ، نشر نی تهران 13 ،‌ص ص 160-158
13- رهبری ،‌ مهدی. ‌اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران ، ‌انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‌چاپ دوم ،‌ تهران 1383 ، ص 161
14- کاتوزیان ،‌محمدعلی ،‌ اقتصاد سیاسی ایران ،‌ مترجمین ‌:‌ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی،‌ نشر مرکز ،‌ چاپ دوم ،‌ تهران 1372،‌ ص 323